Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 266 POZ 60

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 3 października 2005 r. zmieniająca Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, w celu określenia warunków i zakresu poddawania kontroli Trybunału orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji

Data ogłoszenia:2005-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 266 POZ 60

Strona 1 z 2
L 266/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2005

DECYZJA RADY z dnia 3 października 2005 r. zmieniająca Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, w celu określenia warunków i zakresu poddawania kontroli Trybunału orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji (2005/696/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 225 ust. 2 i 3 oraz art. 245 akapit drugi,

Jeżeli Sąd Pierwszej Instancji uzna, że sprawa wymaga orzeczenia co do zasady, które może mieć wpływ na jedność i spójność prawa wspólnotowego, może on przekazać tę sprawę do rozpoznania Trybunałowi Sprawiedliwości.

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140a ust. 2 i 3 oraz art. 160 akapit drugi,

Orzeczenia wydane przez Sąd Pierwszej Instancji w sprawach pytań prejudycjalnych mogą zostać w drodze wyjątku, na warunkach i w zakresie określonym przez Statut, poddane kontroli Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli zachodzi poważne ryzyko naruszenia jedności i spójności prawa wspólnotowego.”.

uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 września 2003 r.,

(2)

W art. 140a ust. 2 i 3 Traktatu EWEA wprowadzono podobne zmiany na mocy art. 3 ust. 13 Traktatu z Nicei.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2004 r.,

(3)

uwzględniając opinię Komisji z dnia 11 lutego 2005 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

Zmiany te zostały częściowo uwzględnione w art. 62 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym: „Jeżeli w przypadkach przewidzianych w artykule 225 ustępy 2 i 3 Traktatu WE oraz artykule 140a ustępy 2 i 3 Traktatu EWEA pierwszy rzecznik generalny uzna, że zachodzi poważne ryzyko naruszenia jedności i spójności prawa wspólnotowego, może wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o poddanie orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji kontroli.

(1)

Artykuł 225 ust. 2 i 3 Traktatu WE, zmieniony art. 2 ust. 31 Traktatu z Nicei stanowi:

Wniosek musi zostać złożony w terminie jednego miesiąca od wydania orzeczenia przez Sąd Pierwszej Instancji. W terminie miesiąca od otrzymania wniosku pierwszego rzecznika generalnego, Trybunał Sprawiedliwości decyduje, czy poddać orzeczenie kontroli.”.

„2. Sąd Pierwszej Instancji jest właściwy do rozpoznawania skarg wniesionych przeciwko orzeczeniom izb sądowych, utworzonych na mocy artykułu 225a.

(4)

Orzeczenia wydane przez Sąd Pierwszej Instancji na mocy niniejszego ustępu mogą zostać w drodze wyjątku, na warunkach i w zakresie określonym przez Statut, poddane kontroli Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli zachodzi poważne ryzyko naruszenia jedności i spójności prawa wspólnotowego.

Zgodnie z deklaracją nr 13 załączoną do Aktu końcowego Traktatu z Nicei, należy przyjąć postanowienia dotyczące kontroli orzeczeń Trybunału odnoszących się do orzeczeń izb sądowych oraz orzeczeń dotyczących pytań prejudycjalnych, precyzujące:

„— rolę stron w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości, w celu zabezpieczenia ich praw, — wpływ procedury kontroli na wykonalność orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji, — wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości na spór między stronami.”,

3. Sąd Pierwszej Instancji jest właściwy do rozpoznawania pytań prejudycjalnych przedkładanych na mocy artykułu 234, w poszczególnych dziedzinach określonych w Statucie.

11.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/61

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Pomiędzy art. 62 i 63 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości dodaje się następujące artykuły: „Artykuł 62a Trybunał orzeka w sprawie pytań będących przedmiotem kontroli zgodnie z procedurą nadzwyczajną na podstawie dokumentów przekazanych mu przez Sąd.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 266 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L266 - 64 z 200511.10.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 19 września 2005 r. w sprawie rozdzielności księgowej i systemów księgowania kosztów zgodnie z uregulowaniami prawnymi dla łączności elektronicznej (1)

 • Dz. U. L266 - 62 z 200511.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/745/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym i antysubsydyjnym, które dotyczą przywozu politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Indii

 • Dz. U. L266 - 59 z 200511.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie podpisania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

 • Dz. U. L266 - 57 z 200511.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L266 - 56 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1658/2005 z dnia 10 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L266 - 54 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1657/2005 z dnia 10 października 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L266 - 53 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1656/2005 z dnia 10 października 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L266 - 50 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2005 z dnia 10 października 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L266 - 35 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1654/2005 z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (1)

 • Dz. U. L266 - 32 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe i ustanawiające należności celne mające zastosowanie w ramach tych kontyngentów taryfowych na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Algierii

 • Dz. U. L266 - 29 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1652/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 26 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1651/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 23 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1650/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 20 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1649/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 17 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1648/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 15 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1647/2005 z dnia 10 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L266 - 10 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1646/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2604/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących, między innymi, z Indii

 • Dz. U. L266 - 1 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1645/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2603/2000 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz określonych rodzajów politereftalanu etylenu pochodzącego między innymi z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.