Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 266 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/745/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym i antysubsydyjnym, które dotyczą przywozu politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Indii

Data ogłoszenia:2005-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 266 POZ 62

Strona 1 z 2
L 266/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/745/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym i antysubsydyjnym, które dotyczą przywozu politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Indii (2005/697/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2603/2000 (4) Rada nałożyła ostateczne cło wyrównawcze na przywóz do Wspólnoty określonych rodzajów politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Indii. Przywóz PET wywożonego przez przedsiębiorstwa, od których przyjęto zobowiązanie został zwolniony z tego cła zgodnie z art. 2 ust. 1 wymienionego rozporządzenia.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („antydumpingowe rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („antysubsydyjne rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 13 i 15,

W dniu 29 listopada 2000 r. Komisja przyjęła decyzję 2000/745/WE (5) przyjmującą zobowiązania złożone w związku dwoma wymienionymi wyżej postępowaniami od eksporterów wskazanych w art. 1 tej decyzji.

(4)

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

W dniu 12 stycznia 2005 r., Komisja na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2005 (6) ogłosiła wszczęcie przeglądu dotyczącego nowych eksporterów zgodnie z art. 11 ust. 4 antydumpingowego rozporządzenia podstawowego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) A. POSTĘPOWANIE (1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2604/2000 (3) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty określonych rodzajów politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Indii. Przywóz PET wywożonego przez przedsiębiorstwa, od których przyjęto zobowiązanie został zwolniony z tego cła zgodnie z art. 2 ust. 1 wymienionego rozporządzenia.

W tym samym czasie i na tej samej podstawie Komisja wszczęła przegląd w trybie przyspieszonym rozporządzenia (WE) nr 2603/2000 (7) zgodnie z art. 20 antysubsydyjnego rozporządzenia podstawowego.

(6)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004. (3) Dz.U. L 301 z 30.11.2000, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 83/2005 (Dz.U. L 19 z 21.1.2005, str. 1). (4) Dz.U. L 301 z 30.11.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 822/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 3).

Ostateczne ustalenia i wnioski z tych dochodzeń wskazane w rozporządzeniu Rady (WE) 1646/2005 (8), zmieniającym rozporządzenie (WE) 2604/2000 oraz w rozporządzeniu Rady (WE) 1645/2005 (9) zmieniającym rozporządzenie (WE) 2603/2000.

są nr nr nr nr

(5) Dz.U. L 301 z 30.11.2000, str. 88. Decyzja zmieniona decyzją 2002/232/WE (Dz.U. L 78 z 21.3.2002, str. 12). (6) Dz.U. L 8 z 12.1.2005, str. 9. (7) Dz.U. C 8 z 12.1.2005, str. 2. (8) Patrz str. 10 niniejszego Dziennika Urzędowego. (9) Patrz str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

11.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/63

B. ZOBOWIĄZANIE (7)

Po ujawnieniu informacji, w wyniku którego South Asian Petrochem Limited („przedsiębiorstwo”) zostało powiadomione o faktach i okolicznościach, na podstawie których zamierzano nałożyć zmienione ostateczne cło antydumpingowe i cło wyrównawcze na jego przywóz do Wspólnoty, przedsiębiorstwo złożyło zobowiązanie cenowe zgodnie z art. 8 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 266 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L266 - 64 z 200511.10.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 19 września 2005 r. w sprawie rozdzielności księgowej i systemów księgowania kosztów zgodnie z uregulowaniami prawnymi dla łączności elektronicznej (1)

 • Dz. U. L266 - 60 z 200511.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 października 2005 r. zmieniająca Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, w celu określenia warunków i zakresu poddawania kontroli Trybunału orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji

 • Dz. U. L266 - 59 z 200511.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie podpisania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

 • Dz. U. L266 - 57 z 200511.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L266 - 56 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1658/2005 z dnia 10 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L266 - 54 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1657/2005 z dnia 10 października 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L266 - 53 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1656/2005 z dnia 10 października 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L266 - 50 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2005 z dnia 10 października 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L266 - 35 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1654/2005 z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (1)

 • Dz. U. L266 - 32 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe i ustanawiające należności celne mające zastosowanie w ramach tych kontyngentów taryfowych na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Algierii

 • Dz. U. L266 - 29 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1652/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 26 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1651/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 23 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1650/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 20 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1649/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 17 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1648/2005 z dnia 10 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L266 - 15 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1647/2005 z dnia 10 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L266 - 10 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1646/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2604/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących, między innymi, z Indii

 • Dz. U. L266 - 1 z 200511.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1645/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2603/2000 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz określonych rodzajów politereftalanu etylenu pochodzącego między innymi z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.