Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1659/2005 z dnia 6 października 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 1

Strona 1 z 15
12.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1659/2005 z dnia 6 października 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9, uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja prowadziła dalsze badania i weryfikację informacji uważanych za niezbędne do sformułowania ostatecznych ustaleń. Uwagi w formie pisemnej i ustnej złożone przez strony zostały rozpatrzone i, w stosownych przypadkach, ustalenia tymczasowe zostały odpowiednio zmienione. Po nałożeniu środków tymczasowych przeprowadzono wizyty weryfikacyjne na terenie zakładów następujących przedsiębiorstw:

— Carboref GmbH, Niemcy (niepowiązany importer) — Duferco, S.A., Szwajcaria (niepowiązany importer) — Duferco La Louvière, Belgia (użytkownik)

A. POSTĘPOWANIE

— Refratechnik importer).

Steel

GmbH,

Niemcy

(powiązany

1. Środki tymczasowe

(1)

Dnia 13 kwietnia 2005 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 552/2005 (2) („rozporządzenie tymczasowe”) Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Należy przypomnieć, że okres objęty dochodzeniem („OD”) w odniesieniu do dumpingu i szkody obejmował okres od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r. Badanie trendów istotnych dla przeprowadzenia analizy szkód obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do końca OD („okres badany”). 2. Dalsza procedura

(5)

(2)

Ponadto Komisja ujawniła wszystkie zasadnicze fakty i okoliczności, na podstawie których zamierzała zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego i ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w postaci cła tymczasowego. Oprócz tego zainteresowanym stronom przyznano okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ogłoszeniem tych informacji. Uwzględniono argumenty przedstawione ustnie bądź na piśmie dostarczone przez strony oraz, w stosownych przypadkach, uwzględniono je w ostatecznych ustaleniach.

B. PRODUKT

OBJĘTY POSTĘPOWANIEM PRODUKT PODOBNY

ORAZ

(3)

Po nałożeniu tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z ChRL niektóre z zainteresowanych stron przedłożyły pisemne uwagi. Stronom, które wystąpiły z odpowiednim wnioskiem, umożliwiono także wypowiedzenie się w formie ustnej.

(6)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 93 z 12.4.2005, str. 6.

Należy przypomnieć, że w motywie 12 rozporządzenia tymczasowego produkt objęty postępowaniem określono jako chemicznie związane, niewypalone cegły magnezytowe, których komponent magnezytowy zawiera co najmniej 80 % MgO, niezależnie od tego, czy zawierają magnezyt, pochodzące z ChRL („produkt objęty postępowaniem”), zazwyczaj zgłaszane w ramach kodów CN ex 6815 91 00 i ex 6815 99 10. W toku dochodzenia stwierdzono, że produkt objęty postępowaniem mógł również zgodnie z prawem być przywożony w ramach kodu CN ex 6815 99 90.

L 267/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 29 z 200512.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Turcji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3966) (1)

 • Dz. U. L267 - 27 z 200512.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 października 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L267 - 26 z 200512.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 6 października 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/439/WE w sprawie finansowego udziału Wspólnoty w wydatkach ponoszonych przez niektóre Państwa Członkowskie w trakcie gromadzenia danych oraz na finansowanie badań i projektów pilotażowych związanych z prowadzeniem wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L267 - 25 z 200512.10.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 24 z 200512.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 22 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/2005 z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L267 - 19 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1662/2005 z dnia 11 października 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami

 • Dz. U. L267 - 17 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1661/2005 z dnia 11 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 15 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1660/2005 z dnia 6 października 2005 r. w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.