Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1660/2005 z dnia 6 października 2005 r. w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

Data ogłoszenia:2005-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 15

12.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/15

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1660/2005 z dnia 6 października 2005 r. w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Tekst protokołu jest załączony do niniejszego rozporządzenia (3). Artykuł 2 Wielkości dopuszczalnych połowów określone w protokole są rozdzielane między Państwa Członkowskie według następującego klucza: a) sejnery do połowu tuńczyka: Hiszpania: 21 statków, Francja: 18 statków, 1 statek;

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 wraz z art. 300 ust. 2 i 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów (2), obie strony przeprowadziły negocjacje w celu ustalenia zmian lub uzupełnień, które należy wprowadzić w umowie na koniec okresu stosowania protokołu załączonego do tej umowy. W wyniku negocjacji, nowy protokół ustalający, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w wymienionej umowie został parafowany dnia 24 listopada 2004 r. Zatwierdzenie tego protokołu leży w interesie Wspólnoty. Istotne jest określenie klucza, według którego ma nastąpić podział wielkości dopuszczalnych połowów między Państwami Członkowskimi na podstawie tradycyjnego podziału wielkości dopuszczalnych połowów w ramach umowy połowowej,

Włochy:

b) taklowce powierzchniowe: Hiszpania: 12 statków, Portugalia: 5 statków. Jeżeli wnioski o licencję połowową tych Państw Członkowskich nie wyczerpują wielkości dopuszczalnych połowów określonych w protokole, Komisja może rozważyć wnioski o licencję połowową każdego innego Państwa Członkowskiego. Artykuł 3 Państwa Członkowskie, których statki dokonują połowów w ramach niniejszego protokołu, zobowiązane są do powiadomienia Komisji o wszystkich ilościach złowionych w strefie połowów Komorów zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 500/2001 (4). Artykuł 4 Przewodniczący Rady jest upoważniony do desygnowania osób mających zdolność prawną do podpisania protokołu, którego skutki będzie ponosić Wspólnota. Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3) Dz.U. L 252 z 28.9.2005, str. 11. (4) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Protokół ustalający, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów, został zatwierdzony w imieniu Wspólnoty.

(1) Opinia wydana dnia 27 września 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 137 z 2.6.1988, str. 19.

L 267/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2005

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 6 października 2005 r. W imieniu Rady

A. DARLING

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 29 z 200512.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Turcji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3966) (1)

 • Dz. U. L267 - 27 z 200512.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 października 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L267 - 26 z 200512.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 6 października 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/439/WE w sprawie finansowego udziału Wspólnoty w wydatkach ponoszonych przez niektóre Państwa Członkowskie w trakcie gromadzenia danych oraz na finansowanie badań i projektów pilotażowych związanych z prowadzeniem wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L267 - 25 z 200512.10.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 24 z 200512.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 22 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/2005 z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L267 - 19 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1662/2005 z dnia 11 października 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami

 • Dz. U. L267 - 17 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1661/2005 z dnia 11 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 1 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1659/2005 z dnia 6 października 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.