Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1662/2005 z dnia 11 października 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami

Data ogłoszenia:2005-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 19

12.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1662/2005 z dnia 11 października 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Wnioskodawcy zostali poinformowani o przyjęciu ich wniosków przez Komisję. Z tego względu należy zastąpić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 953/2003,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 953/2003 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4 i 8, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 953/2003 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja otrzymała zmienione wnioski zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 953/2003, dotyczące produktów Epivir 150 mg × 60 oraz Combivir 300/150 mg × 60. Komisja ustaliła, że otrzymane wnioski spełniają wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 953/2003 zgodnie z procedurą opisaną w art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 października 2005 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 135 z 3.6.2003, str. 5. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1876/2004 (Dz.U. L 326 z 29.10.2004, str. 22).

L 267/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2005

ZAŁĄCZNIK

Produkt

Producent/eksporter

Kraj przeznaczenia

Cechy charakterystyczne

Data zatwierdzenia

Kod CN/TARIC (1)

„TRIZIVIR 750 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo

EPIVIR 150 mg × 60

RETROVIR 250 mg × 40

RETROVIR 300 mg × 60

RETROVIR 100 mg × 100

COMBIVIR 300/150 mg × 60

EPIVIR ROZTWÓR DOUSTNY 10 mg/ml 240 ml

ZIAGEN 300 mg × 60

Afganistan Angola Armenia Azerbejdżan Bangladesz Benin Bhutan Botswana Burkina Faso Burundi Kambodża Kamerun Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Czad Komory Kongo Wybrzeże Kości Słoniowej Dżibuti Dem. Rep. Konga Timor Wschodni Gwinea Równikowa Erytrea Etiopia Gambia Ghana Gwinea Gwinea-Bissau Haiti Honduras Indie Indonezja Kenia Kiribati Koreańska RLD Kirgistan Laotańska RLD Lesotho Liberia Madagaskar Malawi Malediwy Mali Mauretania Mołdowa Mongolia Mozambik Myanmar Namibia Nepal Nikaragua Niger Nigeria Pakistan Rwanda Samoa Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Senegal

Opakowanie specyficzne – tekst w trzech językach

19.4.2004

3004 90 19

Opakowanie specyficzne – tekst w trzech językach – czerwone tabletki

3004 90 19

Ogólne opakowanie wywozowe (niebieskie), niesotosowane w UE Opakowanie dla szpitali francuskich – rynki francuskojęzyczne

19.4.2004

3004 90 19

opakowanie wywozowe (niebieskie) niestosowane w UE Opakowanie dla szpitali francuskich – rynki francusko języczne

19.4.2004

3004 90 19

Ogólne opakowanie wywozowe (niebieskie) niestosowane w UE Opakowanie dla szpitali francuskich – rynki francusko języczne

19.4.2004

3004 90 19

Opakowanie specyficzne – tekst w trzech językach Butelka (częściej niż blister) Czerwone tabletki z wytłoczeniem »A22«

3004 90 19

Opakowanie specyficzne – tekst w trzech językach

19.4.2004

3004 90 19

Ogólne opakowanie wywozowe – niestosowane w UE Opakowanie dla szpitali francuskich – kraje francusko języczne

20.9.2004

3004 90 19

12.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/21

Produkt

Producent/eksporter

Kraj przeznaczenia

Cechy charakterystyczne

Data zatwierdzenia

Kod CN/TARIC (1)

RETROVIR ROZTWÓR DOUSTNY 10 mg/ml 200 ml

GLAXO SMITH KLINE GSK House 980 Great West Road BRENTFORD, MIDDX TW8 9GS Zjednoczone Królestwo

Sierra Leone Wyspy Salomona Somalia RPA Sudan Suazi Tadżykistan Tanzania Togo Tuvalu Uganda Vanuatu Jemen Zambia Zimbabwe

Opakowanie specyficzne Tekst w trzech językach

20.9.2004

3004 90 19

(1) Jedynie w stosownych przypadkach.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 29 z 200512.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Turcji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3966) (1)

 • Dz. U. L267 - 27 z 200512.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 października 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L267 - 26 z 200512.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 6 października 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/439/WE w sprawie finansowego udziału Wspólnoty w wydatkach ponoszonych przez niektóre Państwa Członkowskie w trakcie gromadzenia danych oraz na finansowanie badań i projektów pilotażowych związanych z prowadzeniem wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L267 - 25 z 200512.10.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 24 z 200512.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 22 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/2005 z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L267 - 17 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1661/2005 z dnia 11 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 15 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1660/2005 z dnia 6 października 2005 r. w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L267 - 1 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1659/2005 z dnia 6 października 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.