Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/2005 z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

Data ogłoszenia:2005-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 22

L 267/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1663/2005 z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 6,

Artykuł 1 Do rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 ustanawia progi wspólnotowe i krajowe dotyczące przetwarzania oraz przepisy mające zastosowanie przy obliczaniu wysokości pomocy w przypadku, gdy stwierdzi się, że w danym Państwie Członkowskim przekroczono próg, pod warunkiem że takie Państwo Członkowskie posiada próg przetwarzania danego produktu określony w załączniku III do wspomnianego rozporządzenia.

1) w art. 23 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

(2)

Artykuł 23 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 (2) stanowi, że przetworzony surowiec oblicza się w stosunku do progu przetwarzania Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się główna siedziba organizacji producentów.

„W przypadku pomidorów, brzoskwiń i gruszek, organizacje producentów przedkładają swoje wnioski o przyznanie pomocy właściwym organom Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się ich siedziba główna, pod warunkiem, że takie Państwo Członkowskie posiada próg przetwarzania danego produktu określony w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 2201/96. Ilości objęte wnioskiem o przyznanie pomocy oblicza się w stosunku do progu Państwa Członkowskiego, w którym surowiec jest produkowany.”;

(3)

Wdrożenie tego przepisu spowodowało w ostatnich latach gospodarczych anomalie w stosowaniu systemu pomocy, w szczególności w przypadku pomidorów. W rzeczywistości, na mocy tego przepisu produkcję niektórych producentów będących członkami organizacji producentów, które mają siedziby w innym Państwie Członkowskim, lub produkcję organizacji producentów należących do stowarzyszenia organizacji producentów, które ma siedzibę w innym Państwie Członkowskim, oblicza się w stosunku do progu przetwarzania Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się siedziba organizacji producentów. Z doświadczeń wynika, że rozliczenie to musi odbywać się w stosunku do progu Państwa Członkowskiego, w którym surowiec jest produkowany.

2) artykuł 24 akapit pierwszy lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) ilość objętą wnioskiem o przyznanie pomocy, gdzie ilość podaje się w podziale według umowy oraz w stosownym przypadku według stawki pomocy stosowanej w Państwie Członkowskim, w którym surowiec jest produkowany; ilość nie może przekroczyć ilości przyjętej do przetwarzania, po odjęciu zastosowanych stawek redukcji;”;

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1535/2003.

3) do art. 27 ust. 1 po akapicie pierwszym dodaje się następujący akapit:

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25). (2) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 180/2005 (Dz.U. L 30 z 3.2.2005, str. 7).

„Kwota wypłacanej pomocy to kwota odpowiadająca Państwu Członkowskiemu, w którym surowiec jest produkowany.”.

12.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/23

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się począwszy od roku gospodarczego 2006/2007.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 października 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 29 z 200512.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Turcji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3966) (1)

 • Dz. U. L267 - 27 z 200512.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 października 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L267 - 26 z 200512.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 6 października 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/439/WE w sprawie finansowego udziału Wspólnoty w wydatkach ponoszonych przez niektóre Państwa Członkowskie w trakcie gromadzenia danych oraz na finansowanie badań i projektów pilotażowych związanych z prowadzeniem wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L267 - 25 z 200512.10.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 24 z 200512.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 19 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1662/2005 z dnia 11 października 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami

 • Dz. U. L267 - 17 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1661/2005 z dnia 11 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 15 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1660/2005 z dnia 6 października 2005 r. w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L267 - 1 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1659/2005 z dnia 6 października 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.