Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 6 października 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/439/WE w sprawie finansowego udziału Wspólnoty w wydatkach ponoszonych przez niektóre Państwa Członkowskie w trakcie gromadzenia danych oraz na finansowanie badań i projektów pilotażowych związanych z prowadzeniem wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2005-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 26

L 267/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2005

DECYZJA RADY z dnia 6 października 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/439/WE w sprawie finansowego udziału Wspólnoty w wydatkach ponoszonych przez niektóre Państwa Członkowskie w trakcie gromadzenia danych oraz na finansowanie badań i projektów pilotażowych związanych z prowadzeniem wspólnej polityki rybołówstwa (2005/703/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

niony w celu objęcia okresu wykonania od 2001 r. do 2006 r.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Finansowa kwota referencyjna ustanowiona w art. 1 decyzji 2000/439/WE nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb z poprzednich lat oraz uaktualnionych szacunków na kolejne lata. Ponadto nie bierze pod uwagę potrzeb nowych Państw Członkowskich. Dlatego należy kwotę referencyjną dostosować do uaktualnionych szacunków. Dlatego decyzja 2000/439/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona,

Decyzja 2000/439/WE (2) stanowi, że Wspólnota może przyznać wkłady finansowe w wydatki ponoszone przez Państwa Członkowskie na zbieranie danych na temat rybołówstwa w ramach wspólnotowych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1543/2000 (3) na okres od 2002 r. do 2006 r. włącznie. Zbieranie i zarządzanie danymi w 2001 r. przeprowadzone było poprzez zaproszenia do składania wniosków oraz zaproszenia do składania ofert zgodnie z decyzją 2000/439/WE. W zakresie pomocy finansowej w ramach wydatków ponoszonych przez niektóre Państwa Członkowskie w latach 2002–2006, zaplanowano przygotowanie programów narodowych i odpowiadających im decyzji Komisji w sprawie ich współfinansowania na rok przed ich realizacją. Dlatego okres wykonania ustanowiony w art. 1 decyzji 439/2000/WE odnosi się do lat 2000 do 2005. Na skutek błędnego oszacowania czasu trwania niezbędnych procedur administracyjnych i finansowych, postępowanie zgodnie z procedurą przygotowania i podejmowania decyzji w roku poprzedzającym wykonanie programów narodowych okazało się niemożliwe. W zamian okazało się, że procedury administracyjne i finansowe odbywają się w tym samym roku co rok wykonania. Dlatego okres referencyjny ustanowiony w art. 1 decyzji 2000/439/WE powinien zostać zmie-

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2000/439/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 ust. 2 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „2. Finansowa kwota referencyjna przeznaczona na wykonywanie tych środków w ramach pomocy finansowej przewidzianej w latach 2001–2006 wyniesie 164,5 miliona EUR”; 2) w art. 4 ust. 3 lit. b) skreśla się wyrazy „na rok następny”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 6 października 2005 r. W imieniu Rady

A. DARLING

(2)

(3)

(4)

Przewodniczący

(1) Opinia wydana 26 maja 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 176 z 15.7.2000, str. 42. (3) Dz.U. L 176 z 15.7.2000, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 29 z 200512.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Turcji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3966) (1)

 • Dz. U. L267 - 27 z 200512.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 października 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L267 - 25 z 200512.10.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 24 z 200512.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 22 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/2005 z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L267 - 19 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1662/2005 z dnia 11 października 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami

 • Dz. U. L267 - 17 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1661/2005 z dnia 11 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 15 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1660/2005 z dnia 6 października 2005 r. w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L267 - 1 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1659/2005 z dnia 6 października 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.