Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 października 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 27

12.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/27

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 października 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (2005/704/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (1)

dzenia podstawowego. W zobowiązaniu tym przedsiębiorstwo zobowiązało się do sprzedaży produktu będącego przedmiotem postępowania, w granicach pułapów ilościowych, po cenach równych lub wyższych od poziomu, który zapewnia uniknięcie szkodliwych skutków dumpingu. Przywóz powyżej pułapu ilościowego będzie podlegał cłom antydumpingowym.

(5)

Wspomniane przedsiębiorstwo będzie również regularnie dostarczać Komisji szczegółowych informacji dotyczących swojego wywozu do Wspólnoty, co pozwoli na skuteczne monitorowanie zobowiązania przez Komisję. Ponadto struktura sprzedaży tego przedsiębiorstwa pozwala Komisji na uznanie, iż ryzyko obejścia przyjętego zobowiązania jest ograniczone. W świetle powyższego, zobowiązanie uznaje się za możliwe do przyjęcia. Aby Komisja mogła skutecznie monitorować przestrzeganie zobowiązań przez przedsiębiorstwo, przy składaniu właściwemu organowi celnemu wniosku o dopuszczenie do swobodnego obrotu zgodnie z zobowiązaniem, zwolnienie celne będzie uzależnione od przedstawienia faktury zawierającej co najmniej te informacje, które są wymienione w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1659/2005. Informacje te są również niezbędne, aby umożliwić organom celnym stwierdzenie z wystarczającą precyzją, że ładunek jest zgodny z dokumentami handlowymi. Jeżeli taka faktura nie zostanie przedstawiona, lub też nie odpowiada ona produktowi przedstawionemu organom celnym, należne będzie z tego tytułu odpowiednie cło antydumpingowe. W celu pełniejszego zapewnienia skutecznego przestrzegania zobowiązania, w drodze wspomnianego powyżej rozporządzenia powiadomiono importerów o tym, iż każde naruszenie zobowiązania może prowadzić do zastosowania, z mocą wsteczną, cła antydumpingowego w odniesieniu do danych transakcji. W przypadku naruszenia lub cofnięcia zobowiązania automatycznie zastosowanie ma, na mocy art. 8 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, cło antydumpingowe nałożone przez Radę zgodnie z art. 9 ust. 4,

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 552/2005 (2), Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty niektórych cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Po przyjęciu tymczasowych środków antydumpingowych Komisja kontynuowała dochodzenie w sprawie dumpingu, powstałej szkody oraz interesu wspólnotowego. Ostateczne ustalenia i wnioski z dochodzenia są przedstawione w rozporządzeniu (WE) nr 1659/2005 (3) w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydympingowego i stanowiącym o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych cegieł magnezytowych pochodzących z ChRL. Dochodzenie potwierdziło tymczasowe ustalenia dotyczące szkodliwego dumpingu w odniesieniu do przywozu niektórych cegieł magnezytowych pochodzących z ChRL.

B. ZOBOWIĄZANIE

(6)

(7)

(2)

(3)

(8)

(4)

W następstwie przyjęcia tymczasowych środków antydumpingowych, Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd., współpracujący producent eksportujący w ChRL, złożył zobowiązanie cenowe zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporzą(9)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 93 z 12.4.2005, str. 6. (3) Patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 267/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2005

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym przyjmuje się zobowiązanie złożone przez wymienionych poniżej producentów eksportujących w związku z przedmiotowym postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

Państwo Przedsiębiorstwo Dodatkowy kod Taric

Chińska Republika Ludowa

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd., Qinghuayu Village, Qinghua District, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, ChRL

A636

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 października 2005 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 29 z 200512.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Turcji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3966) (1)

 • Dz. U. L267 - 26 z 200512.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 6 października 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/439/WE w sprawie finansowego udziału Wspólnoty w wydatkach ponoszonych przez niektóre Państwa Członkowskie w trakcie gromadzenia danych oraz na finansowanie badań i projektów pilotażowych związanych z prowadzeniem wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L267 - 25 z 200512.10.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 24 z 200512.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 22 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/2005 z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L267 - 19 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1662/2005 z dnia 11 października 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami

 • Dz. U. L267 - 17 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1661/2005 z dnia 11 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 15 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1660/2005 z dnia 6 października 2005 r. w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L267 - 1 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1659/2005 z dnia 6 października 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.