Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Turcji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3966) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 29

12.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Turcji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3966)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/705/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wyizolowany wirus H5 oraz obraz kliniczny pozwalają na podejrzenie wysoce zjadliwej grypy ptaków.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1,

Przywóz ptaków i drobiu oraz produktów otrzymanych z tych gatunków z Turcji nie jest dozwolony za wyjątkiem żywych ptaków innych niż drób, nieprzetworzonych piór oraz produktów z mięsa drobiowego poddanych obróbce cieplnej.

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1,

(5)

Zważywszy na zagrożenie dla zdrowia zwierząt i możliwość wprowadzenia choroby do Wspólnoty, właściwym jest natychmiastowe tymczasowe zawieszenie przywozu żywych ptaków innych niż drób i nieprzetworzonych piór z Turcji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia czynnika chorobotwórczego poprzez międzynarodowy handel żywym drobiem i wyrobami drobiowymi.

Decyzja Komisji 2005/432/WE (3) z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE określa wykaz państw trzecich, które mogą otrzymać zezwolenie Państw Członkowskich na przywóz produktów mięsnych, i ustanawia systemy obróbki uznane za skuteczne w unieszkodliwianiu odnośnych czynników chorobotwórczych. W celu uniknięcia ryzyka przenoszenia chorób za pośrednictwem tych wyrobów, w zależności od statusu zdrowotnego kraju pochodzenia i gatunków, z których otrzymano produkt, należy zastosować odpowiednią obróbkę. W związku z tym wydaje się stosowne dalsze dopuszczenie przywozu produktów z mięsa drobiowego pochodzących z Turcji i poddanych całościowej obróbce w temperaturze co najmniej 70 °C.

(2)

Dnia 9 października 2005 r. Turcja powiadomiła Komisję o wybuchu ptasiej grypy w fermie drobiu w zachodniej części Anatolii. W oczekiwaniu na określenie typu neuraminidazy (N) i wskaźnika zjadliwości

(6)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1; wersja sprostowana w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1).

Przepisy niniejszej decyzji zostaną poddane przeglądowi podczas kolejnego posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w świetle informacji przekazanych Komisji na temat sytuacji epidemiologicznej i środków zwalczania podjętych przez właściwe władze w Turcji,

(3) Dz.U. L 151 z 14.6.2005, str. 3.

L 267/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2005

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

rzone pióra lub ich części zostały poddane obróbce strumieniem pary lub z zastosowaniem innej metody zapewniającej unieszkodliwienie czynników chorobotwórczych. Artykuł 3 Państwa Członkowskie zmieniają środki stosowane przez nie względem przywozów w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji i niezwłocznie w odpowiedni sposób publikują informację o przyjętych środkach. Niezwłocznie informują o tym Komisję. Artykuł 4 Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 20 października 2005 r. Artykuł 5

Artykuł 1 Państwa Członkowskie zawieszają przywóz z terytorium Turcji:

— „żywych ptaków innych niż drób”, jak określono w art. 1 tiret trzecie decyzji Komisji 2000/666/WE (1), w tym ptaków towarzyszących swoim właścicielom (ptaki domowe), oraz

— nieprzetworzonych piór i części piór.

Artykuł 2 Państwa Członkowskie zapewniają, że w przypadku przywozu z terytorium Turcji przesyłkom przetworzonych piór lub części piór (z wyłączeniem przetworzonych piór ozdobnych, przetworzonych piór przewożonych przez podróżujących do prywatnego użytku lub przesyłek przetworzonych piór wysyłanych do osób prywatnych w celach nieprzemysłowych) towarzyszy dokument handlowy stwierdzający, że zawarte w nich przetwo-

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 października 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 278 z 31.10.2000, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/279/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 17).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 267 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 27 z 200512.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 października 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L267 - 26 z 200512.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 6 października 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/439/WE w sprawie finansowego udziału Wspólnoty w wydatkach ponoszonych przez niektóre Państwa Członkowskie w trakcie gromadzenia danych oraz na finansowanie badań i projektów pilotażowych związanych z prowadzeniem wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L267 - 25 z 200512.10.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 24 z 200512.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L267 - 22 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/2005 z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L267 - 19 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1662/2005 z dnia 11 października 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami

 • Dz. U. L267 - 17 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1661/2005 z dnia 11 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 15 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1660/2005 z dnia 6 października 2005 r. w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L267 - 1 z 200512.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1659/2005 z dnia 6 października 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.