Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 268 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 268 POZ 13

13.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/13

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 82/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. (1). Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (2), sprostowane w Dz.U. L 220 z 21.6.2004, str. 3, ma na celu zwiększanie poziomu interoperacyjności systemów kolejowych oraz opracowanie wspólnego podejścia do bezpieczeństwa w europejskim systemie kolejowym. Działalność Agencji może mieć wpływ na poziom interoperacyjności i bezpieczeństwa w ruchu kolejowym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 881/2004 powinno zostać włączone do Porozumienia w taki sposób, aby umożliwić Państwom EFTA pełne uczestnictwo w Europejskiej Agencji Kolejowej,

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Załącznik XIII do Porozumienia zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Teksty rozporządzenia (WE) nr 881/2004 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 11 czerwca 2005 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 czerwca 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Richard WRIGHT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 239 z 15.9.2005, str. 57. (2) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 1. (*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

L 268/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2005

ZAŁĄCZNIK W załączniku XIII do Porozumienia, po pkt 42e (dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje:

„42f. 32004 R 0881: rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 1), sprostowane w Dz.U. L 220 z 21.6.2004, str. 3. Rozporządzenie to, do celów niniejszego Porozumienia, odczytuje się z następującymi dostosowaniami: a) o ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej i nie naruszając postanowień Protokołu 1 do Porozumienia, pojęcie »Państwo(-a) Członkowskie« oraz inne pojęcia dotyczące ich podmiotów publicznych użyte w rozporządzeniu należy rozumieć jako obejmujące dodatkowo, poza ich znaczeniem w rozporządzeniu, Państwa EFTA i ich podmioty publiczne. Stosuje się ust. 11 Protokołu 1; b) w odniesieniu do Państw EFTA Agencja w odpowiednich przypadkach i w odpowiednim zakresie wspiera Urząd Nadzoru EFTA lub Stały Komitet w realizacji ich zadań; c) w skład grup roboczych ustanowionych przez Agencję wchodzi odpowiednia reprezentacja Państw EFTA; d) w art. 23 dodaje się ustęp w brzmieniu: »Państwa EFTA stosują wobec Agencji i jej personelu Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich oraz obowiązujące przepisy wydane na mocy tego Protokołu.«; e) w art. 24 dodaje się ustęp w brzmieniu: »5. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 12 ust. 2 lit. a) Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, obywatele Państw EFTA posiadający pełnię praw obywatelskich mogą być zatrudniani na podstawie umowy przez Dyrektora Wykonawczego Agencji.«; f) w art. 25 ust. 2 lit. b) wyrazy »Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji« otrzymują brzmienie »Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Urzędowi Nadzoru EFTA«. g) w art. 26 dodaje się ustęp w brzmieniu: »5. Państwa EFTA uczestniczą w pełni w Radzie Administracyjnej i mają w niej takie same prawa i obowiązki, jak Państwa Członkowskie UE, z wyjątkiem prawa głosu.«; h) w art. 33 dodaje się ustęp w brzmieniu: »4. W przypadku gdy wizyta została przeprowadzona w państwie EFTA, Agencja przesyła również sprawozdanie Urzędowi Nadzoru EFTA.«; i) w art. 37 ust. 1 dodaje się, co następuje: »Przy stosowaniu niniejszego rozporządzenia, rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (*) ma zastosowanie również do wszelkich dokumentów Agencji dotyczących Państw EFTA.

___________

(*) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.«;

j) w art. 38 dodaje się ustęp w brzmieniu: »10. Państwa EFTA uczestniczą we wkładzie finansowym Wspólnoty, o którym mowa w ust. 2 tiret pierwsze. W tym celu procedury określone w art. 82 ust. 1 lit. a) i Protokole 32 do Porozumienia stosuje się odpowiednio.« ”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 268 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 25 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L268 - 24 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L268 - 23 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 87/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 21 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 19 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 17 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 15 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 12 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 10 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik XX (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 8 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 7 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 5 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 3 z 200513.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1665/2005 z dnia 12 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 314/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu kwot w sektorze cukru

 • Dz. U. L268 - 1 z 200513.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1664/2005 z dnia 12 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L268 - 0 z 200513.10.2005

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.