Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 268 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1665/2005 z dnia 12 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 314/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu kwot w sektorze cukru

Data ogłoszenia:2005-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 268 POZ 3

13.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1665/2005 z dnia 12 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 314/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu kwot w sektorze cukru

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1) w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 15 ust. 8, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

a) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

Art. 6 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 314/2002 (2) przewiduje sposób określenia ilości cukru, izoglukozy i syropu inulinowego przeznaczonej do spożycia we Wspólnocie, o której mowa w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001. W celu zapewnienia przejrzystości i jasności należy wyjaśnić niektóre punkty tego obliczenia, a zwłaszcza uwzględnić nadwyżkę zapasów określonych w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 832/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia nadwyżkowych ilości cukru, izoglukozy i fruktozy dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (3). Należy również uwzględnić zapasy interwencyjne w celu dokonania oceny zapasów z początku i końca roku gospodarczego oraz dostępne na rynku Wspólnoty ilości cukru. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 314/2002. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

„Ilości, o których mowa w akapicie pierwszym lit. c) i d) oraz w akapicie drugim lit. a) i b), pochodzą z baz danych Eurostatu lub alternatywnych źródeł informacji i, z powodu braku pełnych danych w odniesieniu do roku gospodarczego, dotyczą ostatnich 12 miesięcy. Ilości wyprodukowanych zgodnie z zasadami uszlachetniania czynnego lub uszlachetniania biernego nie bierze się pod uwagę.”;

b) dodaje się następujący akapit:

(2)

„Ilości określone w akapicie pierwszym lit. a) oraz w akapicie drugim lit. c) uwzględniają ilości nadwyżkowe określone w art. 1 rozporządzenia Komisji (*) (WE) nr 832/2005 oraz zapasy interwencyjne ustanowione zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001; ___________ (*) Dz.U. L 138 z 1.6.2005, str. 3.”;

(3)

2) w ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

(4)

a) do akapitu pierwszego dodaje się lit. d) i e) w brzmieniu:

(5)

„d) ilości produktów podstawowych wyrażone jako cukier biały, dla których w ciągu wspomnianego roku gospodarczego zostały wydane świadectwa refundacji produkcyjnych na mocy w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 6 rozporządzenia (WE) nr 314/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). 2) Dz.U. L 50 z 21.2.2002, str. 40. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 38/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 13). (3) Dz.U. L 138 z 1.6.2005, str. 3.

e) pomoc żywnościowa.”;

b) skreśla się akapit drugi.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 268/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2005

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 października 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 268 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 25 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L268 - 24 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L268 - 23 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 87/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 21 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 19 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 17 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 15 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 13 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 12 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 10 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik XX (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 8 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 7 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 5 z 200513.10.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L268 - 1 z 200513.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1664/2005 z dnia 12 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L268 - 0 z 200513.10.2005

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.