Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 269 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zmiany perspektywy finansowej na lata 2000–2006

Data ogłoszenia:2005-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 269 POZ 24

Strona 1 z 3
L 269/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2005

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zmiany perspektywy finansowej na lata 2000–2006 (2005/708/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej, w szczególności jego pkt 19, 20 i 21 (1), uwzględniając decyzję 2003/430/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie zmiany perspektywy finansowej (2), uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 272 ust. 9 akapit piąty Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje: Reforma wspólnej polityki rolnej przyjęta przez Radę we wrześniu 2003 r. (4) przewiduje obniżenie dopłat bezpośrednich („modulację”) na rzecz finansowania polityki rozwoju obszarów wiejskich w celu zapewnienia lepszej równowagi między narzędziami politycznymi służącymi promowaniu trwałego rolnictwa a narzędziami służącymi promowaniu rozwoju obszarów wiejskich oraz finansowaniu dodatkowych środków rozwoju obszarów wiejskich. Dlatego, celem uwzględnienia skutków „modulacji” w roku 2006, konieczne jest wprowadzenie zmian do perspektywy finansowej zawartej w załączniku I do Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i usprawnienia procedury budżetowej ze zmianami wprowadzonymi na mocy decyzji 2003/430/WE, zwanej dalej „perspektywą finansową”. W rezultacie środki z poddziału 1a „Wspólna polityka rolna” będą mogły zostać wykorzystane w celu finansowania dodatkowych działań w ramach poddziału 1b „Rozwój obszarów wiejskich”, bez zmiany pułapu środków w dziale 1 „Rolnictwo”,

PRZYJMUJĄ NINEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Perspektywa finansowa zostaje zmieniona w następujący sposób: Roczne pułapy środków na pokrycie zobowiązań pozycji pierwszej w tabelach 1a, 1b, 2a i 2b zostają zmienione następująco: a) kwota w poddziale 1a „Wspólna polityka rolna” zostanie pomniejszona w 2006 r. o kwotę odpowiadającą modulacji;

kwoty zmniejszone w ramach Wspólnej polityki rolnej

2006

mln EUR według cen z 1999 r. mln EUR według cen z 2006 r.

– 570 – 655

(1) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25). (2) Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 31. (3) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2005 r. i decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. (4) Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1).

14.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/25

b) kwota w poddziale 1b „Rozwój obszarów wiejskich” zostanie powiększona w 2006 r. o kwotę odpowiadającą modulacji;

kwoty zwiększone w ramach Rozwoju obszarów wiejskich 2006

mln EUR według cen z 1999 r. mln EUR według cen z 2006 r.

+ 570 + 655

Artykuł 2 1. Perspektywę finansową Unii Europejskiej, wyrażoną w cenach z 1999 r., określono w tabelach 1a i 1b w Załączniku. 2. Odpowiednią perspektywę finansową wynikającą z dostosowań technicznych w 2005 r., zgodnie ze zmianami w Produkcie Narodowym Brutto (PNB) i w cenach określono w tabelach 2a i 2b w Załączniku. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 7 września 2005 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

D. ALEXANDER

Przewodniczący

Przewodniczący

ZAŁACZNIK

L 269/26

TABELA 1a: ZMIENIONA PERSPEKTYWA FINANSOWA (EU-25) WEDŁUG CEN Z 1999 R.

(w mln EUR) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Środki na zobowiązania

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 269 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 46 z 200514.10.2005

  Decyzja nr 5/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. Wspólnego Tranzytu z dnia 4 października 2005 r. w sprawie zaproszenia do przystąpienia do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r. skierowanego do Rumunii

 • Dz. U. L269 - 44 z 200514.10.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. Uproszczenia Formalności w Handlu Towarami z dnia 4 października 2005 r. zapraszająca Rumunię do przystąpienia do Konwencji w sprawie uproszczenia formalności w handlu towarami z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L269 - 42 z 200514.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4068 (1)

 • Dz. U. L269 - 30 z 200514.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2004 r. dotycząca pomocy państwa udzielonej przez Francję na rzecz France Télécom (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3061) (1)

 • Dz. U. L269 - 23 z 200514.10.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie mobilizacji instrumentu elastyczności na rzecz wspomagania odbudowy i odnowy krajów dotkniętych tsunami zgodnie z pkt 24 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r.

 • Dz. U. L269 - 21 z 200514.10.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z punktem 3 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, uzupełniającego Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej

 • Dz. U. L269 - 20 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L269 - 19 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L269 - 18 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1676/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L269 - 16 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L269 - 14 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L269 - 13 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L269 - 11 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L269 - 10 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 9. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L269 - 8 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L269 - 6 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1669/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 14 października 2005 r.

 • Dz. U. L269 - 4 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1668/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok obrachunkowy 2006 EFOGR, Sekcja Gwarancji

 • Dz. U. L269 - 3 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1667/2005 z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 60/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L269 - 1 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1666/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.