Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 269 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2004 r. dotycząca pomocy państwa udzielonej przez Francję na rzecz France Télécom (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3061) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 269 POZ 30

Strona 1 z 14
L 269/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 sierpnia 2004 r. dotycząca pomocy państwa udzielonej przez Francję na rzecz France Télécom (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3061)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/709/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Decyzja o wszczęciu postępowania została notyfikowana Francji w dniu 31 stycznia 2003 r. Po dokonanej korekcie błędów rzeczowych, w dniu 7 marca 2003 r. Francja otrzymała notyfikację o sprostowaniu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(3)

Francja przekazała Komisji informacje uzupełniające w pismach z 4 kwietnia 2003 r., 15 maja 2003 r. oraz 29 stycznia 2004 r.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia ich uwag, zgodnie z wymienionymi przepisami (1) i uwzględniając te uwagi,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała zainteresowane strony trzecie do przedstawienia uwag odnośnie do wymienionych środków pomocy.

I. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 31 stycznia 2003 r. Komisja poinformowała Francję o swojej decyzji o wszczęciu formalnej procedury dochodzenia przewidzianej w art. 88 ust. 2 Traktatu WE (zwanej dalej „decyzją o wszczęciu postępowania”) w odniesieniu do środków finansowych uruchomionych przez władze francuskie na rzecz France Télécom (zwanej dalej „FT” lub „przedsiębiorstwo”) oraz w odniesieniu do systemu podatku przemysłowego (fr. taxe professionnelle) stosowanego wobec tego operatora. Niniejsza decyzja (2) nie przedstawia ponownie opisu faktów, które doprowadziły do wszczęcia tego postępowania.

(5)

Komisja otrzymała od zainteresowanych stron trzecich następujące uwagi na ten temat: — 21 marca 2003 r. uwagi Cable and Wireless plc oraz Cable and Wireless SA, — 11 kwietnia 2003 r. uwagi Cegetel, — 10 kwietnia 2003 r. uwagi AFORS Télécom, — 11 kwietnia 2003 r. uwagi LDCOM,

(1) Dz.U. C 57 z 12.3.2003, str. 5. (2) Patrz: pkt 1–8 decyzji o wszczęciu postępowania, które należy traktować jako integralną część niniejszej decyzji.

(3) Dz.U. C 57 z 12.3.2003, str. 5, zwana dalej „decyzją o wszczęciu postępowania”.

14.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/31

— 11 kwietnia 2003 r. uwagi A (4), — 10 kwietnia 2003 r. uwagi Tiscali, — 11 kwietnia 2003 r. uwagi WorldCom France, — 11 kwietnia 2003 r. uwagi B (4), — 11 kwietnia 2003 r. uwagi Bouygues SA i Bouygues Télécom (BT) (5), — 14 kwietnia 2003 r. uwagi Telecom Italia, — 14 kwietnia 2003 r. uwagi C (4), — 29 kwietnia 2003 r. uwagi B, — 30 kwietnia 2003 r. uwagi LDCOM (6).

(9)

— 22 czerwca 2004 r. pismo FT, — 30 czerwca 2004 r. telefaks FT, — 2 lipca 2004 r. telefaks FT, — 16 lipca 2004 r. telefaks BT.

Komisja poprosiła władze francuskie o złożenie dodatkowych wyjaśnień, które otrzymała odpowiednio w pismach z: — 11 września 2003 r. (odpowiedź władz francuskich z 20 października 2003 r.), — 11 listopada 2003 r. (odpowiedź władz francuskich z 4 grudnia 2003 r.), — 12 stycznia 2004 r. (odpowiedź władz francuskich z 21 stycznia 2004 r.), — 2 lutego 2004 r. (odpowiedź władz francuskich z 16 lutego 2004 r.), — 1 czerwca 2004 r. (odpowiedź władz francuskich podczas spotkania w dniu 16 czerwca 2004 r.).

(6)

Komisja przekazała je Francji w dniu 16 maja 2003 r., dając jej możliwość zgłoszenia komentarzy.

(7)

Władze francuskie przedstawiły swoje uwagi w pismach z 30 czerwca 2003 r. i 29 lipca 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 269 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 46 z 200514.10.2005

  Decyzja nr 5/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. Wspólnego Tranzytu z dnia 4 października 2005 r. w sprawie zaproszenia do przystąpienia do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r. skierowanego do Rumunii

 • Dz. U. L269 - 44 z 200514.10.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. Uproszczenia Formalności w Handlu Towarami z dnia 4 października 2005 r. zapraszająca Rumunię do przystąpienia do Konwencji w sprawie uproszczenia formalności w handlu towarami z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L269 - 42 z 200514.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4068 (1)

 • Dz. U. L269 - 24 z 200514.10.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zmiany perspektywy finansowej na lata 2000–2006

 • Dz. U. L269 - 23 z 200514.10.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie mobilizacji instrumentu elastyczności na rzecz wspomagania odbudowy i odnowy krajów dotkniętych tsunami zgodnie z pkt 24 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r.

 • Dz. U. L269 - 21 z 200514.10.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z punktem 3 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, uzupełniającego Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej

 • Dz. U. L269 - 20 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L269 - 19 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L269 - 18 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1676/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L269 - 16 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L269 - 14 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L269 - 13 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L269 - 11 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L269 - 10 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 9. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L269 - 8 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L269 - 6 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1669/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 14 października 2005 r.

 • Dz. U. L269 - 4 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1668/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok obrachunkowy 2006 EFOGR, Sekcja Gwarancji

 • Dz. U. L269 - 3 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1667/2005 z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 60/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L269 - 1 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1666/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.