Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 269 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1668/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok obrachunkowy 2006 EFOGR, Sekcja Gwarancji

Data ogłoszenia:2005-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 269 POZ 4

L 269/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1668/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok obrachunkowy 2006 EFOGR, Sekcja Gwarancji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 z dnia 2 sierpnia 1978 r. ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji (1), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

koszty odsetek ponoszone przez Państwo Członkowskie są ponaddwukrotnie wyższe niż jednolita stopa procentowa ustalona dla Wspólnoty, może ona zwrócić koszty odsetek na podstawie jednolitej stopy procentowej powiększonej o różnicę między dwukrotnie wyższą stopą a rzeczywistą stopą ponoszoną przez dane Państwo Członkowskie.

(5)

W świetle informacji otrzymanych przez Komisję od Państw Członkowskich należy ustalić stopy procentowe stosowane dla roku obrachunkowego 2006 EFOGR, Sekcja Gwarancji mając na uwadze powyższe elementy. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu EFOGR,

Artykuł 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 411/88 z dnia 12 lutego 1988 r. w sprawie metody i stopy procentowej stosowanych przy obliczaniu kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt (2) przewiduje, że kwotę procentów podlegających zapłacie, które mają być sfinansowane ze środków Sekcji Gwarancji EFOGR, oblicza się według metody oraz stopy procentowej jednolitej w całej Wspólnocie na podstawie trzymiesięcznych i dwunastomiesięcznych kursów terminowych przy zastosowaniu wagi odpowiednio jedna trzecia i dwie trzecie. Komisja ustanawia tę stopę procentową przed rozpoczęciem każdego roku obrachunkowego Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) na podstawie stopy procentowej obowiązującej w trakcie sześciu miesięcy poprzedzających to ustalenie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia (EWG) nr 411/88 jeżeli w ciągu co najmniej 6 miesięcy koszty odsetek ponoszone przez Państwo Członkowskie są niższe niż jednolita stopa procentowa ustalona dla Wspólnoty, ustala się specjalną stopę procentową dla tego Państwa Członkowskiego. W przypadku braku informacji od Państwa Członkowskiego na temat średnich kosztów odsetek przez nie poniesionych przed upływem roku budżetowego, ustala się specjalną stopę procentową na podstawie referencyjnej stopy procentowej zamieszczonej w Załączniku do tego rozporządzenia. Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 411/88 przewiduje, że dla lat budżetowych 2005 i 2006, gdy średnie

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do wydatków poniesionych w ciągu roku budżetowego 2006 EFOGR, Sekcja Gwarancji: 1) jednolitą stopę procentowa określoną w art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78 ustala się na 2,2 % dla Państw Członkowskich innych niż wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu; 2) specjalną stopę procentową określoną w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 411/88 ustala się na: a) 2,1 % dla Republiki Czeskiej, Francji, Austrii i Finlandii; b) 1,8 % dla Szwecji; 3) stopę procentową zwracaną zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 411/88 ustala się na: a) 3,2 % dla Cypru; b) 5,1 % dla Węgier;

(2)

(3)

(4)

c) 3,0 % dla Polski; d) 2,8 % dla Słowenii; e) 2,3 % dla Zjednoczonego Królestwa.

Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 695/2005 (Dz.U. L 114 z 4.5.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 40 z 13.2.1988, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 956/2005 (Dz.U. L 164 z 24.6.2005, str. 8).

(1)

14.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/5

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 października 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 269 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 46 z 200514.10.2005

  Decyzja nr 5/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. Wspólnego Tranzytu z dnia 4 października 2005 r. w sprawie zaproszenia do przystąpienia do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r. skierowanego do Rumunii

 • Dz. U. L269 - 44 z 200514.10.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. Uproszczenia Formalności w Handlu Towarami z dnia 4 października 2005 r. zapraszająca Rumunię do przystąpienia do Konwencji w sprawie uproszczenia formalności w handlu towarami z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L269 - 42 z 200514.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4068 (1)

 • Dz. U. L269 - 30 z 200514.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2004 r. dotycząca pomocy państwa udzielonej przez Francję na rzecz France Télécom (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3061) (1)

 • Dz. U. L269 - 24 z 200514.10.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zmiany perspektywy finansowej na lata 2000–2006

 • Dz. U. L269 - 23 z 200514.10.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie mobilizacji instrumentu elastyczności na rzecz wspomagania odbudowy i odnowy krajów dotkniętych tsunami zgodnie z pkt 24 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r.

 • Dz. U. L269 - 21 z 200514.10.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z punktem 3 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, uzupełniającego Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej

 • Dz. U. L269 - 20 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L269 - 19 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L269 - 18 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1676/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L269 - 16 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L269 - 14 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L269 - 13 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L269 - 11 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L269 - 10 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 9. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L269 - 8 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L269 - 6 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1669/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 14 października 2005 r.

 • Dz. U. L269 - 3 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1667/2005 z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 60/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L269 - 1 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1666/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.