Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 269 POZ 44

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. Uproszczenia Formalności w Handlu Towarami z dnia 4 października 2005 r. zapraszająca Rumunię do przystąpienia do Konwencji w sprawie uproszczenia formalności w handlu towarami z dnia 20 maja 1987 r.

Data ogłoszenia:2005-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 269 POZ 44

L 269/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2005

DECYZJA NR 1/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-EFTA DS. UPROSZCZENIA FORMALNOŚCI W HANDLU TOWARAMI z dnia 4 października 2005 r. zapraszająca Rumunię do przystąpienia do Konwencji w sprawie uproszczenia formalności w handlu towarami z dnia 20 maja 1987 r. (2005/711/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Konwencję w sprawie uproszczenia formalności w handlu towarami z dnia 20 maja 1987 r. (1) (zwaną dalej „Konwencją”), w szczególności jej art. 11 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przygotowując przystąpienie Rumunii do Unii Europejskiej, ułatwiono by stosunki handlowe z tym krajem przez uproszczenie formalności dotyczących handlu towarami między tym krajem a Wspólnotą Europejską, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii i Konfederacją Szwajcarską. W celu osiągnięcia wspomnianego uproszczenia należy zaprosić Rumunię do przystąpienia do Konwencji,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z postanowieniami art. 11a Konwencji zaprasza się Rumunię w drodze wymiany listów między Radą Unii Europejskiej a Rumunią, załączonych do niniejszej decyzji, do przystąpienia do Konwencji od dnia 1 stycznia 2006 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Sporządzono w Bazylei, dnia 4 października 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Rudolf DIETRICH

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 134 z 22.5.1987, str. 2. Konwencja ostatnio zmieniona decyzją nr 2/95 (Dz.U. L 117 z 14.5.1996, str. 18).

14.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/45

LIST NR 1 Zawiadomienie o decyzji Wspólnego Komitetu WE-EFTA zapraszającej Rumunię do przystąpienia do Konwencji w sprawie uproszczenia formalności w handlu towarami z dnia 20 maja 1987 r. Szanowny Panie, Mam zaszczyt zawiadomić Pana o decyzji nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. Uproszczenia Formalności w Handlu Towarami z dnia 4 października 2005 r. zapraszającej Rumunię do przystąpienia w charakterze Umawiającej się Strony do Konwencji w sprawie uproszczenia formalności w handlu towarami z dnia 20 maja 1987 r. Przystąpienie Rumunii do Konwencji może stać się skuteczne przez złożenie dokumentu przystąpienia wraz z tłumaczeniem Konwencji na język urzędowy Rumunii w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, zgodnie z art. 11a Konwencji. Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy najwyższego szacunku. Sekretarz Generalny Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej

LIST NR 2 Dokument przystąpienia Rumunii do Konwencji w sprawie uproszczenia formalności w handlu towarami Rumunia, powiadomiona o decyzji nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. Uproszczenia Formalności w Handlu Towarami z dnia 4 października 2005 r. zapraszającej Rumunię do przystąpienia do Konwencji w sprawie uproszczenia formalności w handlu towarami z dnia 20 maja 1987 r. pragnąc zostać Umawiającą się Stroną tej Konwencji,

NINIEJSZYM OŚWIADCZA, ŻE: przystępuje do Konwencji, dołącza do niniejszego dokumentu tłumaczenie Konwencji na język urzędowy Rumunii, przyjmuje wszystkie zalecenia i decyzje, które Wspólny Komitet WE-EFTA może przyjąć między datą decyzji z dnia 4 października 2005 r. a datą, z którą przystąpienie staje się skuteczne, zgodnie z art. 11a Konwencji. Sporządzono w … W imieniu Rumunii

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 269 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 46 z 200514.10.2005

  Decyzja nr 5/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. Wspólnego Tranzytu z dnia 4 października 2005 r. w sprawie zaproszenia do przystąpienia do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r. skierowanego do Rumunii

 • Dz. U. L269 - 42 z 200514.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4068 (1)

 • Dz. U. L269 - 30 z 200514.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2004 r. dotycząca pomocy państwa udzielonej przez Francję na rzecz France Télécom (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3061) (1)

 • Dz. U. L269 - 24 z 200514.10.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zmiany perspektywy finansowej na lata 2000–2006

 • Dz. U. L269 - 23 z 200514.10.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie mobilizacji instrumentu elastyczności na rzecz wspomagania odbudowy i odnowy krajów dotkniętych tsunami zgodnie z pkt 24 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r.

 • Dz. U. L269 - 21 z 200514.10.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z punktem 3 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, uzupełniającego Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej

 • Dz. U. L269 - 20 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L269 - 19 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L269 - 18 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1676/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L269 - 16 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L269 - 14 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L269 - 13 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L269 - 11 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L269 - 10 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 9. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L269 - 8 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L269 - 6 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1669/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 14 października 2005 r.

 • Dz. U. L269 - 4 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1668/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok obrachunkowy 2006 EFOGR, Sekcja Gwarancji

 • Dz. U. L269 - 3 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1667/2005 z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 60/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L269 - 1 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1666/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.