Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 269 POZ 46

Tytuł:

Decyzja nr 5/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. Wspólnego Tranzytu z dnia 4 października 2005 r. w sprawie zaproszenia do przystąpienia do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r. skierowanego do Rumunii

Data ogłoszenia:2005-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 269 POZ 46

L 269/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2005

DECYZJA nr 5/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-EFTA DS. „WSPÓLNEGO TRANZYTU” z dnia 4 października 2005 r. w sprawie zaproszenia do przystąpienia do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r. skierowanego do Rumunii (2005/712/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej (1) (zwaną dalej „Konwencją”) z dnia 20 maja 1987 r., w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Promocja wymiany z Rumunią byłaby ułatwiona dzięki uproszczeniu formalności, których należy dopełnić przy handlu towarami między tym państwem a Wspólnotą Europejską, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii i Konfederacją Szwajcarską. W celu osiągnięcia wspomnianego uproszczenia należy zaprosić Rumunię do przystąpienia do Konwencji,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z postanowieniami art. 15a Konwencji zaprasza się Rumunię, w drodze wymiany listów między Radą Unii Europejskiej a Rumunią, załączonych do niniejszej decyzji, do przystąpienia do Konwencji od dnia 1 stycznia 2006 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia. Sporządzono w Bazylei, dnia 4 października 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Rudolf DIETRICH

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 226 z 13.8.1987, str. 2. Konwencja ostatnio zmieniona decyzją nr 4/2005 (Dz.U. L 225 z 31.8.2005, str. 29).

14.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/47

LIST NR 1 Zawiadomienie o decyzji Wspólnego Komitetu WE-EFTA zapraszającej Rumunię do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r. Szanowny Panie, Mam zaszczyt zawiadomić Pana o decyzji nr 5/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. Wspólnej Procedury Tranzytowej z dnia 4 października 2005 r. zapraszającej Rumunię do przystąpienia w charakterze Umawiającej się Strony do Konwencji o wspólnej procedurze taryfowej z dnia 20 maja 1987 r. Przystąpienie Rumunii do Konwencji może stać się skuteczne przez złożenie dokumentu przystąpienia wraz z tłumaczeniem Konwencji na język urzędowy Republiki Rumunii w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, zgodnie z art. 15a tej Konwencji. Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy najwyższego szacunku. Sekretarz Generalny Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej

LIST NR 2 Dokument przystąpienia Rumunii do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej Rumunia, powiadomiona o decyzji nr 5/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. Wspólnej Procedury Tranzytowej z dnia 4 października 2005 r. zapraszającej Rumunię do przystąpienia do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r., pragnąc stać się Umawiającą się Stroną tej Konwencji,

NINIEJSZYM OŚWIADCZA, ŻE przystępuje do Konwencji, dołącza do niniejszego dokumentu tłumaczenie Konwencji na język urzędowy Rumunii, przyjmuje wszystkie zaleceniami i decyzje, które Wspólny Komitet WE-EFTA może przyjąć między datą decyzji z dnia 4 października 2005 r. a datą, z którą przystąpienie Rumunii staje się skuteczne, zgodnie z art. 15a Konwencji. Sporządzono w … W imieniu Rumunii

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 269 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 44 z 200514.10.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. Uproszczenia Formalności w Handlu Towarami z dnia 4 października 2005 r. zapraszająca Rumunię do przystąpienia do Konwencji w sprawie uproszczenia formalności w handlu towarami z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L269 - 42 z 200514.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4068 (1)

 • Dz. U. L269 - 30 z 200514.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2004 r. dotycząca pomocy państwa udzielonej przez Francję na rzecz France Télécom (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3061) (1)

 • Dz. U. L269 - 24 z 200514.10.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zmiany perspektywy finansowej na lata 2000–2006

 • Dz. U. L269 - 23 z 200514.10.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie mobilizacji instrumentu elastyczności na rzecz wspomagania odbudowy i odnowy krajów dotkniętych tsunami zgodnie z pkt 24 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r.

 • Dz. U. L269 - 21 z 200514.10.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z punktem 3 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, uzupełniającego Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej

 • Dz. U. L269 - 20 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L269 - 19 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L269 - 18 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1676/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L269 - 16 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L269 - 14 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L269 - 13 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L269 - 11 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L269 - 10 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 9. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L269 - 8 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L269 - 6 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1669/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 14 października 2005 r.

 • Dz. U. L269 - 4 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1668/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok obrachunkowy 2006 EFOGR, Sekcja Gwarancji

 • Dz. U. L269 - 3 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1667/2005 z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 60/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L269 - 1 z 200514.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1666/2005 z dnia 13 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.