Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 27 POZ 44

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/8/WE z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach (środkach żywienia zwierząt) (1)

Data ogłoszenia:2005-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 27 POZ 44

L 27/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.1.2005

DYREKTYWA KOMISJI 2005/8/WE z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach (środkach żywienia zwierząt)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach (środkach żywienia zwierząt) (1), w szczególności jego art. 8 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Maksymalny dopuszczalny poziom fluoru w innych mieszankach paszowych uzupełniających wynosi 125 mg/kg na 1 % fosforu. Ze względu na ochronę środowiska poziom fosforu w paszach (środkach żywienia zwierząt) jest ograniczany, a poziom strawności i biodostępności fosforu został poprawiony poprzez zastosowanie enzymów, takich jak fitaza. Nie jest już zatem właściwe ustalanie maksymalnego dopuszczalnego poziomu na 1 % fosforu, lecz ustalenie maksymalnej dopuszczalnej zawartości mieszanki paszowej uzupełniającej odpowiadającej paszy o wilgotności 12 %.

Dyrektywa 2002/32/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Dyrektywa 2002/32/EC stanowi, że stosowanie produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt, w których zawartość niepożądanych substancji przekracza maksymalny dopuszczalny poziom określony w załączniku I do tejże dyrektywy, jest zabronione. Z chwilą przyjmowania dyrektywy 2002/32/WE Komisja podała, że przepisy określone w załączniku I do wyżej wymienionej dyrektywy będą podlegać przeglądowi na podstawie aktualnej naukowej oceny ryzyka i przy uwzględnieniu zakazu rozcieńczania wszelkich zanieczyszczonych, niezgodnych z przepisami produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt. Zanim będzie można dokonać pełnego przeglądu na podstawie aktualnej naukowej oceny ryzyka, konieczne jest wprowadzenie określonych zmian wynikających z postępu, jaki dokonał się w zakresie wiedzy naukowej i technicznej. Właściwym jest wyjaśnienie terminu zielonka. Jako że dostarczanie węglanu wapnia, niezbędnego i wartościowego materiału paszowego, może być zagrożone, gdyż całkowity poziom zawartości rtęci spowodowany normalnym skażeniem tła jest bliski lub przekracza maksymalny dopuszczalny poziom określony w załączniku I do dyrektywy 2002/32/EC, wyżej wspomniany poziom maksymalny należy zmienić, biorąc pod uwagę, że rtęć występuje w węglanie wapnia w postaci nieorganicznej oraz fakt, że Komitet Naukowy ds. Żywienia Zwierząt potwierdza, że rtęć w postaci nieorganicznej jest znacznie mniej toksyczna niż rtęć organiczna, szczególnie rtęć metylowa.

(8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do dyrektywy 2002/32/EWG zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

(3)

Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie najpóźniej dwunastu miesięcy od momentu jej wejścia w życie. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(4)

(5)

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odniesienia określają Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego, które zostaną przyjęte w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

(1) Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/100/WE (Dz.U. L 285 z 1.11.2003, str. 33).

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

29.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/45

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE wprowadza się następujące zmiany: 1. W kolumnie 2 wiersz 2 (ołów) dodaje się następujący przypis po wyrazie „zielonka”: „(*) zielonka oznacza produkty przeznaczone do żywienia zwierząt, takie jak siano, kiszonki, świeża trawa itp. …”. 2. W wierszu 3 (fluor) wprowadza się następujące zmiany: a) skreśla się przypisy (1) i (2); b) wyrazy „Mieszanki mineralne dla bydła, owiec i kóz – 2 000 (1)” oraz „Inne mieszanki paszowe uzupełniające – 125 (2)” zastępuje się wyrazami „Mieszanki paszowe uzupełniające zawierające ≤ 4 % fosforu – 500” oraz „Mieszanki paszowe uzupełniające zawierające > 4 % fosforu – 125 na 1 % fosforu”. 3. Wiersz 4 (rtęć) otrzymuje brzmienie:

Substancje niepożądane (1) Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o wilgotności 12 % (3)

Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt (2)

„4. Rtęć

Materiały paszowe za wyjątkiem: — paszy otrzymanej z przetwarzania ryb i innych zwierząt morskich — węglanu wapnia Mieszanki paszowe pełnoporcjowe za wyjątkiem: — karm pełnoporcjowych dla psów i kotów Mieszanki paszowe uzupełniające z wyjątkiem: — karm uzupełniających dla psów i kotów

0,1 0,5 0,3 0,1 0,4 0,2”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 27 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 61 z 200529.1.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/69/WSiSW z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wymiany niektórych danych z Interpolem

 • Dz. U. L27 - 59 z 200529.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena)

 • Dz. U. L27 - 55 z 200529.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 148) (1)

 • Dz. U. L27 - 54 z 200529.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. uchylająca decyzję 2003/363/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w niektórych regionach Belgii (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 144) (1)

 • Dz. U. L27 - 52 z 200529.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie niektórych tymczasowych gwarancji dodatkowych dla Danii w związku ze zmianą jej statusu jako państwa nieobjętego szczepieniem przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 143) (1)

 • Dz. U. L27 - 48 z 200529.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. wprowadzająca w życie dyrektywę Rady 92/65/EWG w odniesieniu do warunków przywozu kotów, psów i fretek z przeznaczeniem dla zatwierdzonych jednostek, instytutów lub ośrodków (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 118) (1)

 • Dz. U. L27 - 46 z 200529.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/9/WE z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L27 - 41 z 200529.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/7/WE z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/70/WE ustanawiającą wymagania dotyczące określania poziomów dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach (1)

 • Dz. U. L27 - 38 z 200529.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/5/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/26/WE w odniesieniu do metod pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ochratoksyny A w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L27 - 37 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L27 - 36 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L27 - 35 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 154/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz podgotowanego ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L27 - 33 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 153/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L27 - 32 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w styczniu 2005 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1202/2004

 • Dz. U. L27 - 31 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 151/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie 11. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L27 - 30 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 12. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L27 - 29 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 328. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L27 - 27 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 156. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L27 - 25 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 156. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L27 - 24 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalania wielkości procentowej zatwierdzenia umów zawartych w odniesieniu do fakultatywnej destylacji wina stołowego

 • Dz. U. L27 - 4 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L27 - 3 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie 75. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L27 - 1 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.