Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 27 POZ 59

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena)

Data ogłoszenia:2005-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 27 POZ 59

29.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/59

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena) (2005/68/WPZiB)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wspólnego działania a decyzją dotyczącą rozpoczęcia operacji jest krótki.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 13 ust. 3 oraz art. 28 ust. 3,

(6)

W związku z tym decyzja 2004/197/WPZiB powinna zostać zmieniona,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

W dniu 23 lutego 2004 r. Rada przyjęła decyzję 2004/197/WPZiB (1), która przewiduje, że jej pierwszy przegląd będzie miał miejsce przed końcem 2004 r.

Artykuł 1 W decyzji Rady 2004/197/WPZiB z dnia 23 lutego 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Rada, w swoich konkluzjach z dnia 14 maja 2003 r., potwierdziła potrzebę utworzenia sił szybkiego reagowania, w szczególności do zadań humanitarnych i ratowniczych.

1) artykuł 25 otrzymuje brzmienie:

(3)

Komitet Wojskowy UE w swoim sprawozdaniu z dnia 3 marca 2004 r. szczegółowo określił koncepcję sił wojskowych szybkiego reagowania UE. Następnie, w dniu 14 czerwca 2004 r., zdefiniował on koncepcję Zgrupowań Taktycznych UE.

„Artykuł 25 Wcześniejsze finansowanie 1. W przypadku operacji wojskowych szybkiego reagowania UE od Państw Członkowskich wnoszących wkład należne są wkłady w wysokości kwoty referencyjnej. Bez uszczerbku dla art. 24 ust. 4, płatności następują jak określono poniżej.

(4)

W dniu 17 czerwca 2004 r. Rada Europejska zatwierdziła sprawozdanie w sprawie EPBO, w którym podkreślono, że prace dotyczące sił szybkiego reagowania UE powinny zostać przyspieszone w celu osiągnięcia początkowego potencjału operacyjnego na początku 2005 r.

2. Do celów wcześniejszego finansowania operacji wojskowych szybkiego reagowania UE uczestniczące Państwa Członkowskie:

(5)

W świetle tych wydarzeń, wcześniejsze finansowanie operacji wojskowych UE powinno zostać usprawnione, w szczególności w odniesieniu do operacji szybkiego reagowania. Z tego powodu planowany jest nowy system wcześniejszego finansowania, szczególnie i w pierwszej kolejności w odniesieniu do operacji szybkiego reagowania; w określonych warunkach wkład wniesiony wcześniej może zostać wykorzystany do wcześniejszego finansowania zwykłych operacji, szczególnie tych, w przypadku których odstęp czasu pomiędzy przyjęciem

a) wnoszą swój wkład na rzecz Athena z góry;

(1) Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 68.

b) lub, gdy Rada zadecyduje o przeprowadzeniu operacji wojskowej szybkiego reagowania UE, do której finansowania wnoszą one wkład, wpłacają swój wkład w koszty wspólne takiej operacji w wysokości kwoty referencyjnej w terminie pięciu dni od daty przekazania wezwania, o ile Rada nie zadecyduje inaczej.

L 27/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.1.2005

3. Do celów, o których mowa powyżej, Specjalny Komitet, w którego skład wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego Państwa Członkowskiego, które zdecydowały się wnosić swój wkład z góry (dalej zwanych »Państwami Członkowskimi, które wnoszą wkład z góry«), zamieszcza tymczasowe środki w szczególnym tytule w budżecie. Takie tymczasowe środki są pokrywane z wkładów płatnych przez Państwa Członkowskie, które wnoszą wkład z góry, w terminie 90 dni od daty przekazania wezwania do zapłaty takich wkładów. Wkłady płatne z góry należne za rok 2005 są płatne w dwóch ratach odpowiednio do dnia 30 kwietnia i do dnia 30 listopada 2005 r. 4. Bez uszczerbku dla art. 24 ust. 4, wkłady należne od Państwa Członkowskiego, które wnosi wkład z góry, do wysokości wkładu, który zapłaciło w ramach tymczasowych środków, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, są należne w terminie 90 dni od daty przekazania wezwania do zapłaty. Podobna kwota może zostać udostępniona dowódcy operacji z wkładów wpłaconych z góry. 5. Niezależnie od przepisów art. 20, wszelkie tymczasowe środki, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, które zostały wykorzystane na cele operacji, są uzupełniane w terminie 90 dni od daty przekazania wezwania. 6. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1, każde Państwo Członkowskie, które wnosi wkład z góry, może w określonych okolicznościach upoważnić Zarządcę do wykorzystania jego wkładu wniesionego z góry do pokrycia wkładu w operację, w której uczestniczy, inną niż operacja szybkiego reagowania. Wkład opłacony z góry jest uzupełniany przez dane Państwo Członkowskie w terminie 90 dni od przekazania wezwania.

7. Niezależnie od przepisów art. 31 ust. 3, dowódca operacji może wykorzystać i wypłacić udostępnione mu kwoty. 8. Każde Państwo Członkowskie może zmienić swoją decyzję o wniesieniu wkładu z góry poprzez powiadomienie o tym Zarządcy z przynajmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.”; 2) w art. 24 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany: „6. Bez uszczerbku dla innych przepisów niniejszej decyzji, wkłady są wnoszone w ciągu 30 dni od przekazania odpowiedniego wezwania.” Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 lutego 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2005 r. W imieniu Rady

F. BODEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 27 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 61 z 200529.1.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/69/WSiSW z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wymiany niektórych danych z Interpolem

 • Dz. U. L27 - 55 z 200529.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 148) (1)

 • Dz. U. L27 - 54 z 200529.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. uchylająca decyzję 2003/363/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w niektórych regionach Belgii (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 144) (1)

 • Dz. U. L27 - 52 z 200529.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie niektórych tymczasowych gwarancji dodatkowych dla Danii w związku ze zmianą jej statusu jako państwa nieobjętego szczepieniem przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 143) (1)

 • Dz. U. L27 - 48 z 200529.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. wprowadzająca w życie dyrektywę Rady 92/65/EWG w odniesieniu do warunków przywozu kotów, psów i fretek z przeznaczeniem dla zatwierdzonych jednostek, instytutów lub ośrodków (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 118) (1)

 • Dz. U. L27 - 46 z 200529.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/9/WE z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L27 - 44 z 200529.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/8/WE z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach (środkach żywienia zwierząt) (1)

 • Dz. U. L27 - 41 z 200529.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/7/WE z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/70/WE ustanawiającą wymagania dotyczące określania poziomów dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach (1)

 • Dz. U. L27 - 38 z 200529.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/5/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/26/WE w odniesieniu do metod pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ochratoksyny A w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L27 - 37 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L27 - 36 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L27 - 35 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 154/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz podgotowanego ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L27 - 33 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 153/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L27 - 32 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w styczniu 2005 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1202/2004

 • Dz. U. L27 - 31 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 151/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie 11. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L27 - 30 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 12. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L27 - 29 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 328. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L27 - 27 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 156. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L27 - 25 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 156. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L27 - 24 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalania wielkości procentowej zatwierdzenia umów zawartych w odniesieniu do fakultatywnej destylacji wina stołowego

 • Dz. U. L27 - 4 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L27 - 3 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie 75. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L27 - 1 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.