Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 27 POZ 61

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2005/69/WSiSW z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wymiany niektórych danych z Interpolem

Data ogłoszenia:2005-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 27 POZ 61

Strona 1 z 2
29.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/61

(Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2005/69/WSiSW z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wymiany niektórych danych z Interpolem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 30 ust. 1 lit. b) oraz art. 34 ust. 2 lit. a), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

danych Interpolu. Niniejsze wspólne stanowisko jest pierwszym środkiem służącym realizacji tego wniosku i aby osiągnąć ten cel powinno po nim nastąpić stworzenie odpowiednich warunków technicznych w ramach SIS. Wymiana danych posiadanych przez Państwa Członkowskie o skradzionych, zagubionych lub przywłaszczonych paszportach z bazą danych Interpolu na temat skradzionych dokumentów podróży oraz przetwarzanie tych danych powinny odbywać się z poszanowaniem stosownych przepisów dotyczących ochrony danych, obowiązujących zarówno w poszczególnych Państwach Członkowskich, jak i w ramach Interpolu. Niniejsze wspólne stanowisko zobowiązuje Państwa Członkowskie do zapewnienia, że ich właściwe organy będą dokonywać wymiany wyżej wymienionych danych z bazą danych Interpolu o skradzionych dokumentach podróży przy jednoczesnym wprowadzaniu ich do odpowiedniej krajowej bazy danych oraz do SIS w przypadku uczestniczących w nim Państw Członkowskich. Zobowiązanie to powstaje w chwili, w której organy krajowe uzyskują informację się o kradzieży, zagubieniu lub przywłaszczeniu. Kolejny wymóg stworzenia niezbędnej infrastruktury ułatwiającej korzystanie z bazy danych Interpolu stanowi potwierdzenie jej znaczenia w zakresie ścigania przestępstw. Warunki wymiany są uzgadniane z Interpolem w celu zapewnienia, aby wymiana ta odbywała się przy poszanowaniu zasad ochrony danych, które stanowią podstawę wymiany danych w obrębie Unii, w szczególności w odniesieniu do wymiany i automatycznego przetwarzania tego rodzaju danych. Niniejsze wspólne stanowisko nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami określonymi w szczególności w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej i odzwierciedlonymi w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

Jednym z celów Unii jest zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Ściślejsza współpraca między właściwymi organami ścigania Państw Członkowskich ma podstawowe znaczenie dla realizacji tego celu. Ochrona Unii przed zagrożeniem, które stanowi przestępczość międzynarodowa i zorganizowana, w tym terroryzm, wymaga, aby wspólne działania obejmowały wymianę informacji między organami ścigania Państw Członkowskich właściwymi w sprawach karnych, a także wymianę z partnerami międzynarodowymi. Skradzione, zagubione lub przywłaszczone paszporty oraz blankiety paszportowe są wykorzystywane przez przestępców do uniknięcia ścigania oraz w celu prowadzenia nielegalnej działalności, która może zagrozić bezpieczeństwu Unii i poszczególnych Państw Członkowskich. Charakter zagrożenia sprawia, że znaczące działania można podjąć wyłącznie na szczeblu Unii. Indywidualne działania Państw Członkowskich nie mogą doprowadzić do osiągnięcia powyższego celu. Niniejsze wspólne stanowisko nie wychodzi poza zakres niezbędny do realizacji tego celu. Wszystkie Państwa Członkowskie należą do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol). W celu realizacji swojej misji Interpol otrzymuje, przechowuje i przekazuje dane w celu wsparcia właściwych organów ścigania w zapobieganiu i zwalczaniu międzynarodowej przestępczości. Baza danych Interpolu na temat skradzionych dokumentów podróży umożliwia członkom Interpolu wymianę danych na temat zagubionych i skradzionych paszportów. Dnia 25 marca 2004 r. Rada Europejska w swojej deklaracji w sprawie zwalczania terroryzmu zleciła Radzie podjęcie prac w zakresie utworzenia do końca 2005 r. zintegrowanego systemu wymiany informacji o skradzionych i zagubionych paszportach, korzystającego z Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i bazy

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 27 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 59 z 200529.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena)

 • Dz. U. L27 - 55 z 200529.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 148) (1)

 • Dz. U. L27 - 54 z 200529.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. uchylająca decyzję 2003/363/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w niektórych regionach Belgii (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 144) (1)

 • Dz. U. L27 - 52 z 200529.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie niektórych tymczasowych gwarancji dodatkowych dla Danii w związku ze zmianą jej statusu jako państwa nieobjętego szczepieniem przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 143) (1)

 • Dz. U. L27 - 48 z 200529.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. wprowadzająca w życie dyrektywę Rady 92/65/EWG w odniesieniu do warunków przywozu kotów, psów i fretek z przeznaczeniem dla zatwierdzonych jednostek, instytutów lub ośrodków (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 118) (1)

 • Dz. U. L27 - 46 z 200529.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/9/WE z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L27 - 44 z 200529.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/8/WE z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach (środkach żywienia zwierząt) (1)

 • Dz. U. L27 - 41 z 200529.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/7/WE z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/70/WE ustanawiającą wymagania dotyczące określania poziomów dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach (1)

 • Dz. U. L27 - 38 z 200529.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/5/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/26/WE w odniesieniu do metod pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ochratoksyny A w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L27 - 37 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L27 - 36 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L27 - 35 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 154/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz podgotowanego ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L27 - 33 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 153/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L27 - 32 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w styczniu 2005 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1202/2004

 • Dz. U. L27 - 31 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 151/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie 11. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L27 - 30 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 12. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L27 - 29 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 328. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L27 - 27 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 156. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L27 - 25 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 156. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L27 - 24 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalania wielkości procentowej zatwierdzenia umów zawartych w odniesieniu do fakultatywnej destylacji wina stołowego

 • Dz. U. L27 - 4 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L27 - 3 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie 75. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L27 - 1 z 200529.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.