Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 270 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

Data ogłoszenia:2005-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 270 POZ 1

Strona 1 z 6
14.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (2005/699/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 4 akapit przedostatni,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 37 i 38,

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, przyjęty ostatecznie dnia 16 grudnia 2004 r. (2),

uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i ulepszenia procedury budżetowej (3),

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uruchomieniu instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 24 wyżej wymienionego porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. na rzecz wsparcia odnowy i odbudowy krajów dotkniętych tsunami,

uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 przedstawiony przez Komisję dnia 27 kwietnia 2005 r.,

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, opracowany przez Radę dnia 15 lipca 2005 r.,

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 60 z 8.3.2005, str. 1. (3) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).

L 270/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2005

uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 7 września 2005 r., uznając tym samym za zakończona procedurę przewidzianą w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

STWIERDZA, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Budżet korygujący nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 7 września 2005 r.

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

14.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2005

TREŚĆ

Strona

Sekcja III: Komisja — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 05: Rolnictwo i rozwój wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 19: Stosunki zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 12

14.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/5

SEKCJA III KOMISJA

L 270/6 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2005

WYDATKI

Środki 2005 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 3 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Tytuł 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Treść

SPRAWY I FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA KONKURENCJA ZATRUDNIENIE SPOŁECZNE

GOSPODARCZE 452 732 509 393 303 419 88 839 252 I SPRAWY 11 577 354 556 53 722 123 633 1 413 397 334 322 320 776 3 299 731 056 1 335 651 319 366 422 464 1 029 744 589 73 349 263 27 103 707 247 119 785 688 941 251 284 185 012 786 ZDROWIA 513 511 715 WOLNOŚCI, 578 452 580 3 061 836 673 76 234 391 1 235 215 936 1 853 819 158 513 098 157 NADUŻYĆ 61 395 038 209 126 692 647 663 022 1 385 620 356 10 602 470 131 296 575 899 771 000 557 192 789 58 235 038 207 311 692 647 663 022 1 385 620 356 10 602 470 126 078 575 899 771 000 325 722 789 61 395 038 209 126 692 647 663 022 1 385 620 356 10 602 470 131 296 575 899 771 000 557 192 789 58 235 038 207 311 692 647 663 022 1 385 620 356 10 602 470 126 078 575 899 771 000 325 722 789 566 255 804 3 281 150 276 77 254 391 1 315 772 436 2 681 549 158 515 460 657 15 000 000 578 452 580 3 076 836 673 76 234 391 1 235 215 936 1 853 819 158 513 098 157 566 255 804 3 281 150 276 77 254 391 1 315 772 436 2 681 549 158 515 460 657 516 164 510 513 511 715 516 164 510 9 058 458 825 52 484 803 811 1 346 158 134 319 290 776 2 525 607 306 1 181 111 319 348 310 914 927 155 514 72 749 263 20 916 865 535 114 301 688 869 019 404 176 001 686 11 577 354 556 53 722 123 633 1 413 397 334 322 320 776 3 299 731 056 1 335 651 319 366 422 464 1 029 744 589 73 349 263 27 103 707 247 119 785 688 941 251 284 185 012 786 9 058 458 825 52 484 803 811 1 346 158 134 319 290 776 2 525 607 306 1 181 111 319 348 310 914 927 155 514 72 749 263 20 916 865 535 114 301 688 869 019 404 176 001 686 462 854 009 399 288 419 88 839 252 452 732 509 393 303 419 88 839 252 462 854 009 399 288 419 88 839 252

ROLNICTWO I ROZWÓJ WSI ENERGIA I TRANSPORT ŚRODOWISKO BADANIA NAUKOWE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE RYBOŁÓWSTWO RYNEK WEWNĘTRZNY POLITYKA REGIONALNA PODATKI I UNIA CELNA EDUKACJA I KULTURA PRASA I KOMUNIKACJA OCHRONA I KONSUMENTÓW PRZESTRZEŃ BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE HANDEL ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP ROZSZERZENIE POMOC HUMANITARNA ZWALCZANIE FINANSOWYCH

KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE ADMINISTRACJA BUDŻET KONTROLA STATYSTYKA EMERYTURY REZERWY

Wydatki D — Ogółem 114 159 563 727 103 905 428 029

15 000 000

114 174 563 727 103 905 428 029

14.10.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 270 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 37 z 200514.10.2005

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

  • Dz. U. L270 - 17 z 200514.10.2005

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

  • Dz. U. L270 - 0 z 200514.10.2005

    Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.