Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 270 POZ 37

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

Data ogłoszenia:2005-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 270 POZ 37

Strona 1 z 19
14.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/37

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (2005/701/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 4 akapit przedostatni, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 37 i 38, uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, przyjęty ostatecznie w dniu 16 grudnia 2004 r. (2), uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (3), uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 7 listopada 2002 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, uzupełniające porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej oraz poprawy procedury budżetowej (4), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 przedstawiony przez Komisję dnia 6 czerwca 2005 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 5/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 r. opracowany przez Radę w dniu 15 lipca 2005 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski dnia 7 września 2005 r., procedura określona w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej została w ten sposób zakończona,

STWIERDZA, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Budżet korygujący nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 7 września 2005 r.

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

(1 ) (2) (3) (4)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Dz.U. L 60 z 8.3.2005, str. 1. Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 203/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25). Dz.U. C 283 z 20.11.2002, str. 1.

14.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/39

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 5 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2005

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według linii budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 52

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja III: Komisja — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 13: Polityka regionalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 82

14.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/41

A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki do pokrycia w roku budżetowym 2005, zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich

WYDATKI

Opis Budget 2005 (1) Budżet 2004 (2) Zmiana (%)

1. Rolnictwo 2. Działania strukturalne 3. Polityki wewnętrzne 4. Działania zewnętrzne 5. Administracja 6. Rezerwy 7. Strategia przedakcesyjna 8. Wyrównanie Wydatki razem (3)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 270 POZ 37 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 17 z 200514.10.2005

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

  • Dz. U. L270 - 1 z 200514.10.2005

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

  • Dz. U. L270 - 0 z 200514.10.2005

    Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.