Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 271 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2005 z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w odniesieniu do dostosowania pewnych opłat (1)

Data ogłoszenia:2005-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 271 POZ 14

Strona 1 z 2
L 271/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1687/2005 z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w odniesieniu do dostosowania pewnych opłat

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

zostać rozdzielona między opłatę za wniosek i opłatę rejestracyjną, z jednej strony, a opłatę za przedłużenie rejestracji, z drugiej strony. Ponadto należy przewidzieć niższą opłatę w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1), w szczególności jego art. 139 ust. 3,

(6)

Należy systematycznie monitorować wahania głównych wskaźników, aby zapewnić równowagę przychodów i wydatków.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Artykuł 139 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94 przewiduje, że wysokość opłat ustala się na poziomie, który zapewnia, że przychody są w zasadzie wystarczające dla zrównoważenia budżetu Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej „Urzędem”).

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 (3).

(8)

(2)

Przewiduje się znaczny wzrost przychodów Urzędu w perspektywie średnioterminowej w szczególności ze względu na wnoszenie opłat za przedłużenie rejestracji znaków towarowych.

[Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Opłat, Przepisów Wykonawczych i Procedury Izb Odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Protokołu odnoszącego się do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków zatwierdzone na mocy decyzji Rady 2003/793/WE (2) z dnia (zwanego dalej „Protokołem madryckim”) oraz zarządzanie procedurą rejestracji elektronicznej powinno ułatwić powyższą procedurę oraz zmniejszyć jej koszty. Efektywne zarządzanie Urzędem powinno również wpłynąć na ograniczenie wydatków.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2869/95 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) punkt 1 otrzymuje brzmienie:

(4)

Zmniejszenie opłat jest zatem właściwym środkiem, aby zapewnić niezbędną równowagę budżetową i aby jednocześnie wspierać dostęp użytkowników do systemu. Jednakże należy zaznaczyć, że nieznaczna nadwyżka budżetowa jest zawsze uzasadniona, ponieważ pozwala sprostać mniej lub bardziej nieprzewidywalnym sytuacjom oraz uniknąć niepożądanego deficytu.

„1. Opłata podstawowa za zgłoszenie znaku indywidualnego: [art. 26 ust. 2; zasada 4 lit. a)] b) dodaje się pkt 1b: „1b. Opłata podstawowa za zgłoszenie znaku indywidualnego drogą elektroniczną: [art. 26 ust. 2; zasada 4 lit. a)]

900”.

750”.

(5)

Uzasadnione jest zatem zmniejszenie opłat łącznie o około 35–40 mln EUR rocznie. Kwota ta powinna

(1) Dz.U. L 11 z 14.1.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 422/2004 (Dz.U. L 70 z 9.3.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 296 z 14.11.2003, str. 20.

(3) Dz.U. L 303 z 15.12.1995, str. 33. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1042/2005 (Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 22).

15.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/15

c) punkty 2 – 5 otrzymują brzmienie:

3) w artykule 8 wprowadza się następujące zmiany

„2. Opłata za każdą klasę towarów i usług powyżej trzeciej za znak indywidualny: [art. 26 ust. 2, zasada 4 lit. b)] 3. Opłata podstawowa za zgłoszenie znaku zbiorowego: [art. 26 ust. 2 i art. 64 ust. 3; zasada 4 lit. a) i zasada 42] 4. Opłata za każdą klasę towarów i usług powyżej trzeciej za znak zbiorowy: [art. 26 ust. 2 i art. 64 ust. 3; zasada 4 lit. a) i zasada 42] d) Punkty 7 – 10 otrzymują brzmienie:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 271 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 54 z 200515.10.2005

  Decyzja Rady 2005/719/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L271 - 51 z 200515.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. dotycząca zgodności niektórych norm z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesień do nich w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3803) (1)

 • Dz. U. L271 - 48 z 200515.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3754) (1)

 • Dz. U. L271 - 45 z 200515.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2005 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla Państw Członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2005/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3738)

 • Dz. U. L271 - 42 z 200515.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2005 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla Państw Członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3737)

 • Dz. U. L271 - 41 z 200515.10.2005

  Decyzja BiH/7/2005 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 20 września 2005 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L271 - 39 z 200515.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 11 października 2005 r. zezwalająca Republice Federalnej Niemiec i Królestwu Niderlandów na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 3 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L271 - 38 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1693/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L271 - 35 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1692/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 października 2005 r.

 • Dz. U. L271 - 33 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1691/2005 z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2005 do dnia 28 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L271 - 31 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1690/2005 z dnia 14 października 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L271 - 29 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające współczynnik amortyzacji mający zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L271 - 17 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2005 z dnia 14 października 2005 r. wprowadzające w życie rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specjalnych gwarancji dotyczących Salmonelli związanych z wysyłkami niektórych mięs i jaj do Finlandii i Szwecji (1)

 • Dz. U. L271 - 12 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające kwoty opłat produkcyjnych oraz współczynnik dodatkowej opłaty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L271 - 11 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 28. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L271 - 10 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 344. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L271 - 9 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1683/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 91. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L271 - 7 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1682/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 172. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L271 - 5 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 172. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L271 - 3 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1680/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 1 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1679/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2075/92 w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.