Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 271 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 października 2005 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla Państw Członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2005/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3738)

Data ogłoszenia:2005-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 271 POZ 45

15.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/45

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 października 2005 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla Państw Członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2005/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3738)

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, czeskim, niemieckim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, węgierskim, portugalskim, słowackim i słoweńskim są autentyczne)

(2005/716/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 wkład Wspólnoty w finansowanie kosztów restrukturyzacji i konwersji jest wyższy w regionach objętych Celem nr 1, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące funduszy strukturalnych (3). Należy uwzględnić środki wyrównawcze za straty przychodów, jakie ponoszą plantatorzy winorośli w okresie, kiedy winnica nie produkuje jeszcze win. Zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 w przypadku gdy wydatki rzeczywiście poniesione przez Państwo Członkowskie w danym roku budżetowym są niższe niż 75 % kwot pierwotnego przydziału, wydatki, które należy przyjąć na następny rok budżetowy, jak również odpowiednią powierzchnię całkowitą, zmniejsza się o jedną trzecią różnicy między tym progiem a wydatkami rzeczywiście poniesionymi w rozpatrywanym roku budżetowym. Przepis ten stosuje się w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 do Grecji, której wydatki na rok budżetowy 2005 wynoszą 72,63 % kwot jej pierwotnego przydziału, oraz do Luksemburga, którego poniesione wydatki wynoszą 74,54 % jego pierwotnego przydziału. Przepis ten nie ma zastosowania do Państw Członkowskich, które po raz pierwszy uczestniczyły w programie restrukturyzacji i rekonwersji w roku gospodarczym 2004/2005, na mocy art. 17 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000. Zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 dotacja początkowa zostanie dostosowana w zależności od rzeczywistych wydatków oraz od prognoz skorygowanych wydatków przekazanych przez Państwa Członkowskie, z uwzględnieniem celu programu oraz w granicach dostępnych środków,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Zasady dotyczące restrukturyzacji i konwersji winnic zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999 i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1227/2000 z dnia 31 maja 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego (2).

(2)

Szczegółowe zasady dotyczące planowania finansowego i uczestniczenia w finansowaniu programu restrukturyzacji i konwersji, ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1227/2000, przewidują, że odniesienia do danego roku budżetowego odnoszą się do płatności rzeczywiście dokonanych przez Państwa Członkowskie pomiędzy 16 października a 15 października roku następnego.

(8)

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 przydziały finansowe dla Państw Członkowskich dokonywane są z odpowiednim uwzględnieniem proporcji winnic wspólnotowych istniejących w danym Państwie Członkowskim.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(4)

Na potrzeby stosowania art. 14 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 istotne jest, aby przydziały finansowe dokonywane były w odniesieniu do określonej liczby hektarów.

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 143 z 16.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1216/2005 (Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 32).

Orientacyjne przydziały finansowe dla zainteresowanych Państw Członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2005/2006 znajdują się w Załączniku do niniejszej decyzji.

(3) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 173/2005 (Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 3).

L 271/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2005

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 października 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

15.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/47

ZAŁĄCZNIK Orientacyjne przydziały finansowe na rok gospodarczy 2005/2006

Państwo Członkowskie

Powierzchnia (ha)

Przydział finansowy (EUR)

Republika Czeska Niemcy Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Luksemburg Węgry Malta Austria Portugalia Słowenia Słowacja Ogółem

526 1 998 1 249 21 131 11 380 13 874 206 10 1 331 23 1 077 5 747 153 299 59 002

1 821 677 12 468 667 8 574 504 151 508 106 106 286 269 99 743 891 2 378 971 76 000 10 645 176 119 973 6 574 057 44 975 908 2 336 740 2 490 063 450 000 000

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 271 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 54 z 200515.10.2005

  Decyzja Rady 2005/719/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L271 - 51 z 200515.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. dotycząca zgodności niektórych norm z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesień do nich w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3803) (1)

 • Dz. U. L271 - 48 z 200515.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3754) (1)

 • Dz. U. L271 - 42 z 200515.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2005 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla Państw Członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3737)

 • Dz. U. L271 - 41 z 200515.10.2005

  Decyzja BiH/7/2005 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 20 września 2005 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L271 - 39 z 200515.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 11 października 2005 r. zezwalająca Republice Federalnej Niemiec i Królestwu Niderlandów na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 3 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L271 - 38 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1693/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L271 - 35 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1692/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 października 2005 r.

 • Dz. U. L271 - 33 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1691/2005 z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2005 do dnia 28 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L271 - 31 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1690/2005 z dnia 14 października 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L271 - 29 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające współczynnik amortyzacji mający zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L271 - 17 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2005 z dnia 14 października 2005 r. wprowadzające w życie rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specjalnych gwarancji dotyczących Salmonelli związanych z wysyłkami niektórych mięs i jaj do Finlandii i Szwecji (1)

 • Dz. U. L271 - 14 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2005 z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w odniesieniu do dostosowania pewnych opłat (1)

 • Dz. U. L271 - 12 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające kwoty opłat produkcyjnych oraz współczynnik dodatkowej opłaty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L271 - 11 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 28. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L271 - 10 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 344. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L271 - 9 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1683/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 91. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L271 - 7 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1682/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 172. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L271 - 5 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 172. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L271 - 3 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1680/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 1 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1679/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2075/92 w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.