Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 272 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów zapobiegania chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3922)

Data ogłoszenia:2005-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 272 POZ 18

Strona 1 z 3
L 272/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.10.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów zapobiegania chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3922) (2005/723/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ustanawia zasady monitorowania i zwalczania TSE u bydła, owiec i kóz.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 5 i art. 32,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niektóre Państwa Członkowskie przedstawiły Komisji programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, programy kontroli mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym oraz programy zwalczania i monitorowania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE), na realizację których chciałyby uzyskać udział finansowy Wspólnoty.

Ustalając wykazy programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, wykaz programów kontroli mających na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym oraz wykaz programów zwalczania i monitorowania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE), kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2006 r., a także proponowaną stawkę i maksymalną kwotę udziału w odniesieniu do każdego programu, należy uwzględnić zarówno znaczenie każdego programu dla Wspólnoty, jak i jego zgodność z przepisami technicznymi odnośnego wspólnotowego prawodawstwa weterynaryjnego i wielkość dostępnych środków.

(5)

Państwa Członkowskie przekazały Komisji informacje umożliwiające jej ocenę zainteresowania Wspólnoty udziałem finansowym w programach na 2006 r.

(2)

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2) programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych są finansowane w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Do celów kontroli finansowej mają zastosowanie art. 8 i 9 tego rozporządzenia.

(6)

Komisja zbadała każdy przedstawiony program zarówno z weterynaryjnego, jak i finansowego punktu widzenia i stwierdziła, że programy te należy uwzględnić w wykazach programów kwalifikujących się do finansowego udziału Wspólnoty w 2006 r.

(7) (3)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (3)

Ze względu na znaczenie tych programów dla ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, jak również obowiązek stosowania programów zwalczania i monitorowania TSE we wszystkich Państwach Członkowskich, należy zapewnić najbardziej odpowiedni poziom pomocy finansowej ze strony Wspólnoty.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). 2) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103. ( (3) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1292/2005 (Dz.U. L 205 z 6.8.2005, str. 3).

(8)

W związku z powyższym właściwe jest przyjęcie wykazu programów kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2006 r. oraz ustalenie proponowanej stawki i maksymalnej kwoty tego udziału.

18.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/19

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 4 1. Programy zwalczania BSE wymienione w załączniku IV kwalifikują się do udziału finansowego Wspólnoty w 2006 r. 2. W odniesieniu do każdego programu, o którym mowa w ust. 1, proponowana stawka i maksymalna kwota finansowego udziału Wspólnoty są określone w załączniku IV. Artykuł 5

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 272 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 33 z 200518.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 837/2005 z dnia 23 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 139 z 2.6.2005)

 • Dz. U. L272 - 28 z 200518.10.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/725/WPZiB z dnia 17 października 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/427/WPZiB

 • Dz. U. L272 - 26 z 200518.10.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/724/WPZiB z dnia 17 października 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, uchylające wspólne działanie 2005/589/WPZiB

 • Dz. U. L272 - 15 z 200518.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 października 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/428/WPZiB

 • Dz. U. L272 - 12 z 200518.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1697/2005 z dnia 17 października 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 18 października 2005 r.

 • Dz. U. L272 - 9 z 200518.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1696/2005 z dnia 17 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L272 - 3 z 200518.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1695/2005 z dnia 17 października 2005 r. otwierające przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L272 - 1 z 200518.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1694/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.