Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 272 POZ 26

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/724/WPZiB z dnia 17 października 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, uchylające wspólne działanie 2005/589/WPZiB

Data ogłoszenia:2005-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 272 POZ 26

Strona 1 z 2
L 272/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.10.2005

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/724/WPZiB z dnia 17 października 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, uchylające wspólne działanie 2005/589/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 3 Dla osiągnięcia powyższego celu polityki mandat SPUE obejmuje:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 28 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/589/WPZiB (1) przedłużające mandat Michaela SAHLINA jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii do dnia 15 listopada 2005 r. Uzgodniono, że Erwan FOUÉRÉ zostanie mianowany nowym Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii od dnia 1 listopada 2005 r. Wspólne działanie 2005/589/WPZiB należy uchylić. Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może się pogorszyć i zaszkodzić celom Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

a) utrzymywanie bliskich kontaktów z rządem Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz stronami zaangażowanymi w proces polityczny;

b) udzielanie porad i pomocy Unii Europejskiej w procesie politycznym;

(2)

(3) (4)

c) zapewnienie koordynacji wysiłków podejmowanych przez społeczność międzynarodową na rzecz wprowadzenia w życie i trwałego przestrzegania postanowień Umowy ramowej z 13 sierpnia 2001 r., określonych w Umowie i jej załącznikach;

d) uważne śledzenie kwestii związanych z bezpieczeństwem i stosunkami międzyetnicznymi oraz przekazywanie sprawozdań na ten temat, a także współpraca z właściwymi organami w tym celu;

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Erwan FOUÉRÉ zostaje mianowany Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii na okres od 1 listopada 2005 r. do 28 lutego 2006 r. Artykuł 2 Podstawą mandatu SPUE jest cel polityki Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, jakim jest przyczynianie się do umocnienia pokojowego procesu politycznego oraz pełnego wprowadzenia w życie Umowy ramowej Ohrid, co z kolei ułatwi dalszy postęp w kierunku integracji europejskiej w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. SPUE wspiera działalność Wysokiego Przedstawiciela w regionie.

(1) Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 103.

e) zapewnianie lokalnego przewodnictwa politycznego Szefowi Misji/Komisarzowi Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima), zapewnienie koordynacji działań Misji Policyjnej i innych uczestników ze strony UE, sprostanie odpowiedzialności za stosunki między Misją Policyjną a władzami strony przyjmującej i mediami;

f) wraz z Szefem Misji/Komisarzem Policji EUPOL Proxima i w koordynacji z Prezydencją prowadzenie regularnego dialogu z władzami Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii na temat postępów EUPOL Proxima.

Artykuł 4 1. SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu, działając pod zwierzchnictwem i kierownictwem operacyjnym Wysokiego Przedstawiciela. SPUE jest odpowiedzialny przed Komisją za wszelkie wydatki.

18.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/27

2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) utrzymuje uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest podstawowym punktem kontaktowym z Radą. PSC ukierunkowuje działania SPUE pod względem strategicznym i politycznym w ramach mandatu. Artykuł 5 1. Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 215 000 EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 272 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 33 z 200518.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 837/2005 z dnia 23 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 139 z 2.6.2005)

 • Dz. U. L272 - 28 z 200518.10.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/725/WPZiB z dnia 17 października 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/427/WPZiB

 • Dz. U. L272 - 18 z 200518.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów zapobiegania chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3922)

 • Dz. U. L272 - 15 z 200518.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 października 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/428/WPZiB

 • Dz. U. L272 - 12 z 200518.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1697/2005 z dnia 17 października 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 18 października 2005 r.

 • Dz. U. L272 - 9 z 200518.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1696/2005 z dnia 17 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L272 - 3 z 200518.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1695/2005 z dnia 17 października 2005 r. otwierające przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L272 - 1 z 200518.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1694/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.