Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 272 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1696/2005 z dnia 17 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2005-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 272 POZ 9

Strona 1 z 2
18.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1696/2005 z dnia 17 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

W celu modernizacji zarządzania należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(8)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustalające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2) przewiduje w szczególności, że sprzedaży zboża znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnej dokonuje się w drodze przetargu i na podstawie cen pozwalających uniknąć zakłóceń na rynku. Na dużej części terytorium Hiszpanii, na skutek trudnych warunków klimatycznych, produkcja zboża w roku gospodarczym 2005/2006 będzie znacznie obniżona. Sytuacja ta wpłynęła już na wzrost cen, powodując trudności związane z zaopatrzeniem po cenach konkurencyjnych. Francja dysponuje znacznymi zapasami interwencyjnymi pszenicy zwyczajnej, na które trudno jest znaleźć zbyt, należy je zatem wykorzystać. Należy zatem udostępnić na hiszpańskim rynku zbóż zapasy pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej, które wydają się szczególnie odpowiadać potrzebom przedsiębiorców. Aby uwzględnić sytuację rynku wspólnotowego należy przewidzieć, że zarządzaniem przetargiem zajmie się Komisja. Ponadto współczynnik udzielenia zamówień musi być przewidziany dla zamówień znajdujących się na poziomie minimalnej ceny sprzedaży. Tymczasem istotne jest, aby powiadomienie Komisji przez francuską agencję interwencyjną zachowało anonimowość oferentów.

1. Drogą przetargu stałego na rynku wewnętrznym Wspólnoty francuska agencja interwencyjna przystępuje do sprzedaży 200 000 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w jej posiadaniu. 2. Celem sprzedaży jest zaopatrzenie rynku hiszpańskiego. Artykuł 2 Sprzedaż przewidziana w art. 1 odbywa z rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93. się zgodnie

(2)

Jednak w drodze odstępstwa od wymienionego rozporządzenia:

(3)

a) oferty ustanawia się w odniesieniu do rzeczywistej jakości partii, której dotyczy oferta; b) minimalną cenę sprzedaży ustala się na poziomie, który nie spowoduje zakłóceń na rynkach zbóż. Artykuł 3 1. W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 zabezpieczenie oferty ustala się na kwotę 10 EUR za tonę. 2. Oferty ważne są wyłącznie wtedy, jeśli dołączone jest do nich pisemne zobowiązanie oferenta dotyczące wniesienia zabezpieczenia w wysokości 80 EUR za tonę, najpóźniej dwa dni robocze od daty otrzymania oświadczenia o udzieleniu zamówienia. Artykuł 4 1. Termin przedstawiania ofert w pierwszym przetargu częściowym upływa dnia 26 października 2005 r. o godzinie 15.00 (czasu lokalnego obowiązującego w Brukseli).

(4)

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

L 272/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.10.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 272 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 33 z 200518.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 837/2005 z dnia 23 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 139 z 2.6.2005)

 • Dz. U. L272 - 28 z 200518.10.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/725/WPZiB z dnia 17 października 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/427/WPZiB

 • Dz. U. L272 - 26 z 200518.10.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/724/WPZiB z dnia 17 października 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, uchylające wspólne działanie 2005/589/WPZiB

 • Dz. U. L272 - 18 z 200518.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów zapobiegania chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3922)

 • Dz. U. L272 - 15 z 200518.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 października 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/428/WPZiB

 • Dz. U. L272 - 12 z 200518.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1697/2005 z dnia 17 października 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 18 października 2005 r.

 • Dz. U. L272 - 3 z 200518.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1695/2005 z dnia 17 października 2005 r. otwierające przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L272 - 1 z 200518.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1694/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.