Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 21 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/464/WE w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3960)

Data ogłoszenia:2005-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 21 - Strona 2

Strona 2 z 2

1) w art. 1 datę „30 czerwca 2005 r.” zastępuje się datą „13 września 2005 r.”; 2) w art. 3 dodaje się lit. e) w brzmieniu: „e) test PCR: 10 EUR za każdy test.”;

3) część D Załącznika zastępuje się częścią D Załącznika do niniejszej decyzji; 4) do Załącznika dodaje się część F. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

(7)

(8)

Środki, o których mowa w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Artykuł 1 W decyzji 2005/464/WE wprowadza się następujące zmiany:

Członek Komisji

19.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/23

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do decyzji 2005/464/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) część D otrzymuje następujące brzmienie: „D. BADANIE DZIKIEGO PTACTWA POD KĄTEM PTASIEJ GRYPY W Państwach Członkowskich, w których nadzór dotyczyć będzie również dzikiego ptactwa, należy przestrzegać następujących wytycznych. D.1. Opracowanie i realizacja badania 1. Niezbędna jest współpraca z instytucjami zajmującymi się ochroną/obserwacją ptaków i stacjami obrączkowania. Pobieranie próbek jest w stosownych przypadkach przeprowadzane przez personel tych grup/stacji lub przez myśliwych. 2. Czynny nadzór nad żywymi lub upolowanymi ptakami skupia się na: a) populacji gatunków dzikiego ptactwa stanowiących wysokie ryzyko, które można stwierdzić na podstawie: i) pierwotnych i wędrownych tras przelotu; ii) liczby osobników dzikiego ptactwa we Wspólnocie; oraz iii) potencjalnego kontaktu z drobiem domowym. b) określeniu miejsc zagrożonych na podstawie: i) miejsc mieszania się dużej liczby ptaków migrujących z różnych gatunków, w szczególności z gatunków wymienionych w części F; ii) sąsiedztwa gospodarstw drobiu domowego; oraz iii) lokalizacji na trasach przelotów wędrownych. Pobieranie próbek musi uwzględniać sezonowość obrazów wędrówek, które mogą się różnić między Państwami Członkowskimi oraz gatunki ptaków wymienione w załączniku F. 3. Bierny nadzór nad padłym dzikim ptactwem skupia się przede wszystkim na nadmiernej śmiertelności lub istotnych ogniskach choroby: a) wśród gatunków dzikiego ptactwa wymienionych w części F lub innego żywego ptactwa mającego z nimi kontakt; oraz b) w miejscach, o których mowa w pkt 2 lit. b) ppkt i). Śmiertelność wielu gatunków w tym samym miejscu jest dodatkowym czynnikiem do uwzględnienia. D.2. Procedury pobierania próbek 1. Do badań wirusologicznych pobiera się wymazy ze steków. Oprócz pierwszorocznych ptaków na jesieni, największe szanse powodzenia mogą stwarzać gatunki nosicieli o wysokiej podatności i zwiększonym kontakcie z drobiem (takie jak kaczki krzyżówki).

L 273/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2005

2. Poza wymazami ze steków i kału, powinno się również pobierać próbki tkanek (mózgu, serca, płuc, nerek i jelit) dzikich ptaków padłych lub zastrzelonych w celu wyodrębnienia wirusa i wykrycia molekularnego (PCR). Badania technikami molekularnymi przeprowadzane są w laboratoriach mogących zapewnić jakość i stosujących metody zatwierdzone przez CRL w odniesieniu do ptasiej grypy. 3. Próbki pobiera się od różnych gatunków ptaków żyjących na wolności. Próbki pobiera się głównie od ptactwa wodnego i brzegowego. 4. Wymazy zawierające odchody lub starannie zebrane świeże odchody pobiera się od dzikich ptaków usidlonych, złowionych lub znalezionych wkrótce po padnięciu. 5. Zezwala się na pobranie z tego samego miejsca i w tym samym czasie do 5 próbek od tego samego gatunku. Należy zwrócić szczególną uwagę na przechowywanie i transport próbek. Jeżeli niemożliwe jest zagwarantowanie szybkiego przewiezienia do laboratorium w ciągu 48 godzin (środkiem transportu zapewniającym temperaturę 4 °C), próbki przechowuje się, a następnie przewozi w suchym lodzie w temperaturze – 70 °C.”; 2) dodaje się część F w brzmieniu: „F. WYKAZ GATUNKÓW DZIKIEGO PTACTWA STANOWIĄCYCH ZWIĘKSZONE RYZYKO W ODNIESIENIU DO PTASIEJ GRYPY (*)

Nazwa łacińska

Nazwa w języku angielskim

Nazwa w języku polskim

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Anser albifrons Anser fabalis Anas platyrhynchos Anas strepera Anas acuta Anas clypeata Anas Penelope Anas crecca Anas querquedula Aythya ferina Aythya fuligula Vanellus vanellus Philomachus pugnax Larus ribibundus Larus canus

White-fronted Goose Bean Goose Mallard Gadwal Northern Pintail Northern Shoveler Eurasian Wigeon Common Teal Garganay Common Pochard Tufted Duck Northern Lapwing Ruff Black-headed Gull Common Gull

gęś białoczelna gęś zbożowa krzyżówka (kaczka) krakwa (kaczka) różeniec (kaczka) płaskonos (kaczka) świstun (kaczka) cyraneczka (kaczka) cyranka (kaczka) głowienka (kaczka) czernica (kaczka) czajka batalion (mewa) śmieszka mewa pospolita

___________

(*) Wszystkie gatunki dzikiego ptactwa występujące w środowisku naturalnym we Wspólnocie, włącznie z gatunkami wymienionymi w tabeli w tej części, są objęte ochroną na podstawie dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Dlatego przy nadzorowaniu ptasiej grypy należy wziąć pod uwagę wszystkie wymagania wymienionej dyrektywy.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 21 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 26 z 200519.10.2005

  Decyzja Rady 2005/728/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L273 - 25 z 200519.10.2005

  Decyzja Rady 2005/727/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L273 - 17 z 200519.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/67/WE z dnia 18 października 2005 r. zmieniająca, w celu ich dostosowania, załączniki I i II do dyrektywy Rady 86/298/EWG, załączniki I i II do dyrektywy Rady 87/402/EWG oraz załączniki I, II i III do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych (1)

 • Dz. U. L273 - 16 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1705/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L273 - 14 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1704/2005 z dnia 18 października 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we września 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L273 - 12 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1703/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L273 - 9 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L273 - 6 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1701/2005 z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L273 - 3 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1700/2005 z dnia 18 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L273 - 1 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1699/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.