Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/727/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

Data ogłoszenia:2005-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 25

19.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/25

(Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2005/727/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając decyzję Rady 2005/211/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącą wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem (1), w szczególności jej art. 2 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3), które wchodzą w zakres określony w art. 1 lit. G) decyzji 1999/437/WE (4) w związku z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/860/WE (5) oraz 2004/849/WE (6) z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz w sprawie tymczasowego stosowania niektórych przepisów tej Umowy,

(1)

Decyzja 2005/211/WSiSW stanowi, że przepisy art. 1 tej decyzji stają się skuteczne od dnia ustalonego przez Radę, gdy tylko spełnione zostaną konieczne warunki wstępne, oraz że Rada może określić dla różnych przepisów różne daty ich wejścia w życie. Te warunki wstępne zostały spełnione w odniesieniu do art. 1 ust. 10 decyzji 2005/211/WSiSW.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 10 decyzji 2005/211/WSiSW stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 października 2005 r. W imieniu Rady

(2)

Właściwym jest, aby od tego samego dnia stał się skuteczny art. 1 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 871/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem (2), który ma takie samo brzmienie jak art. 1 ust. 10 decyzji 2005/211/WSiSW.

(3)

Odrębna decyzja Rady przewiduje wejście w życie art. 1 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 871/2004.

C. CLARKE

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 68 z 15.3.2005, str. 44. (2) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 29.

(3) Dokument Rady 13054/04 dostępny na stronie http://register.consilium.eu.int (4) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31. (5) Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 26. (6) Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 78.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 26 z 200519.10.2005

  Decyzja Rady 2005/728/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L273 - 21 z 200519.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/464/WE w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3960)

 • Dz. U. L273 - 17 z 200519.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/67/WE z dnia 18 października 2005 r. zmieniająca, w celu ich dostosowania, załączniki I i II do dyrektywy Rady 86/298/EWG, załączniki I i II do dyrektywy Rady 87/402/EWG oraz załączniki I, II i III do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych (1)

 • Dz. U. L273 - 16 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1705/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L273 - 14 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1704/2005 z dnia 18 października 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we września 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L273 - 12 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1703/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L273 - 9 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L273 - 6 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1701/2005 z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L273 - 3 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1700/2005 z dnia 18 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L273 - 1 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1699/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.