Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/728/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

Data ogłoszenia:2005-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 26

L 273/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2005

DECYZJA RADY 2005/728/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) 871/2004 z 29 kwietnia 2004 r. dotyczące wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem (1), a w szczególności jego art. 2 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 871/2004 stanowi, że przepisy art. 1 tego rozporządzenia są stosowane od dnia ustalonego przez Radę, gdy tylko spełnione zostaną konieczne warunki wstępne, oraz że Rada może dla różnych przepisów ustalić różne daty rozpoczęcia ich stosowania. Te warunki wstępne zostały spełnione w odniesieniu do art. 1 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 871/2004. Właściwym jest, aby od tego samego dnia stał się skuteczny art. 1 ust. 10 decyzji Rady 2005/211/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem (2), który ma takie samo brzmienie jak art. 1 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 871/2004. Odrębna decyzja Rady przewiduje wejście w życie art. 1 ust. 10 decyzji 2005/211/WSiSW. W odniesieniu do Szwajcarii, niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską

w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3), które wchodzą w zakres określony w art. 1 lit. G) decyzji 1999/437/WE (4), w związku z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/860/WE (5) oraz 2004/849/WE (6) z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz w sprawie tymczasowego stosowania niektórych przepisów tej Umowy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 871/2004 stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3) (4)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 października 2005 r. W imieniu Rady

C. CLARKE

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 29. (2) Dz.U. L 68 z 15.3.2005, str. 44.

(3) Dokument Rady 13054/04 dostępny na stronie http://register.consilium.eu.int (4) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31. (5) Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 26. (6) Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 78.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 25 z 200519.10.2005

  Decyzja Rady 2005/727/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L273 - 21 z 200519.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/464/WE w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3960)

 • Dz. U. L273 - 17 z 200519.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/67/WE z dnia 18 października 2005 r. zmieniająca, w celu ich dostosowania, załączniki I i II do dyrektywy Rady 86/298/EWG, załączniki I i II do dyrektywy Rady 87/402/EWG oraz załączniki I, II i III do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych (1)

 • Dz. U. L273 - 16 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1705/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L273 - 14 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1704/2005 z dnia 18 października 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we września 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L273 - 12 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1703/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L273 - 9 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L273 - 6 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1701/2005 z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L273 - 3 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1700/2005 z dnia 18 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L273 - 1 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1699/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.