Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1701/2005 z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

Data ogłoszenia:2005-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 3

(4)

(2)

(5)

(3)

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 118/2005 (Dz.U. z 27.1.2005, str. 15). (2) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1085/2005 (Dz.U. L z 9.7.2005, str. 27). (3) Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2005 (Dz.U. L z 5.7.2005, str. 76).

Ponadto konieczne jest określenie jakie uprawy dopuszczone są na gruntach ugorowanych i jakie uprawy wykorzystywane są w celach energetycznych na gruntach stanowiących przedmiot wniosku o płatność jednolitą. W związku z tym właściwe jest zapewnienie możliwości wykorzystania uprawnień do płatności zgodnie z warunkami kwalifikowania ustalonymi w odniesieniu do obszarów przeznaczonych pod uprawy stałe wykorzystywane do produkcji surowców zgodnie z rozdziałem 16 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 oraz w odniesieniu do upraw wykorzystywanych do wytwarzania produktów energetycznych w ramach systemu przewidzianego w art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(4) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003.

19.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/7

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 795/2004.

2) Dodaje się art. 3b następującej treści: „Artykuł 3b

(7)

Ze względu na to, że rozporządzenie (WE) nr 795/2004 stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r., właściwym jest zapewnienie, aby rozporządzenie to obowiązywało z mocą wsteczną od tego dnia, i w związku z tym zezwolenie, aby rolnicy, których dotyczy wniosek w roku 2005, mogli dokonywać zmian w swoich pojedynczych wnioskach.

Kryteria kwalifikowania 1. Do celów art. 44 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 za hektary kwalifikujące się do ustanowienia i wykorzystania uprawnień do płatności uważa się:

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

a) obszary obsadzone zagajnikami o krótkiej rotacji (kod CN ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (kod CN ex 0602 90 51) lub Phalaris arundicea (kod CN ex 1214 90 90) między dniem 30 kwietnia 2004 r. a dniem 10 marca 2005 r.;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 795/2004 wprowadza się następujące zmiany:

b) obszary obsadzone zagajnikami o krótkiej rotacji (kod CN ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (kod CN ex 0602 90 51) lub Phalaris arundicea (kod CN ex 1214 90 90) przed dniem 30 kwietnia 2004 r. a następnie wydzierżawione lub kupione między dniem 30 kwietnia 2004 r. a dniem 10 marca 2005 r. w celu stosowania systemu jednolitych płatności.

1) W art. 2, lit. c) i d) otrzymują brzmienie:

„c) »uprawy stałe« oznaczają uprawy nierotacyjne inne niż stałe pastwiska, zajmujące grunty przez okres pięciu lat lub dłużej oraz przynoszące powtarzające się plony, łącznie ze szkółkami określonymi w pkt G/05 załącznika I do decyzji Komisji nr 2000/115/WE (*), oraz zagajnikami o krótkiej rotacji (kod CN ex 0602 90 41), z wyjątkiem upraw wielorocznych i szkółek upraw wielorocznych.

2. Do celów art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 grunty ugorowane, które zostały obsadzone uprawami stałymi wykorzystywanymi do celów określonych w art. 55 lit. b) tego rozporządzenia oraz grunty, które zostały obsadzone uprawami stałymi i które są również przedmiotem wniosku dotyczącego pomocy dla upraw energetycznych, złożonego na podstawie art. 88 tego rozporządzenia, uważane są za hektary kwalifikujące się do wykorzystania, odpowiednio, uprawnień z tytułu ugorowania oraz uprawnień do płatności.

d) »uprawy wieloroczne« oznaczają uprawy następujących produktów oraz szkółki takich upraw wielorocznych:

Kod CN

0709 10 00 0709 20 00 0709 90 90 0810 20 0810 30 0810 40

Karczochy Szparagi Rabarbar Maliny, jeżyny, morwy oraz skrzyżowanie maliny z jeżyną Czarne, białe lub czerwone porzeczki oraz agrest Żurawina, borówka czarna i inne owoce z rodzaju Vaccinium

3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 26 z 200519.10.2005

  Decyzja Rady 2005/728/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L273 - 25 z 200519.10.2005

  Decyzja Rady 2005/727/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L273 - 21 z 200519.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/464/WE w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3960)

 • Dz. U. L273 - 17 z 200519.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/67/WE z dnia 18 października 2005 r. zmieniająca, w celu ich dostosowania, załączniki I i II do dyrektywy Rady 86/298/EWG, załączniki I i II do dyrektywy Rady 87/402/EWG oraz załączniki I, II i III do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych (1)

 • Dz. U. L273 - 16 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1705/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L273 - 14 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1704/2005 z dnia 18 października 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we września 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L273 - 12 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1703/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L273 - 9 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L273 - 3 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1700/2005 z dnia 18 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L273 - 1 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1699/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.