Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 6 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1701/2005 z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

Data ogłoszenia:2005-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 6 - Strona 3

Strona 3 z 3
Do celów art. 54 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 grunty ugorowane, które zostały obsadzone uprawami stałymi, i mają być wykorzystane do celów określonych w art. 6 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1251/1999 (*), oraz które korzystały z płatności obszarowej na rok 2003, określonej w art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia, uważane są za hektary kwalifikujące się do wykorzystania uprawnień z tytułu ugorowania określonych w art. 53 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

4. Bez uszczerbku dla art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, do celów art. 54 ust. 2 tego rozporządzenia, grunty, które zostały obsadzone uprawami wielorocznymi w dniu przewidzianym na składanie wniosków o pomoc obszarową na rok 2003, uważane są za hektary kwalifikujące się do wykorzystania uprawnień z tytułu ugorowania określonych w art. 53 tego rozporządzenia.

___________ (*) Dz.U. L 38 z 12.2.2000, str. 1.”.

5. Bez uszczerbku dla art. 60 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, jeśli Państwo Członkowskie wykorzystuje opcję określoną w art. 59 tego rozporządzenia,

L 273/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2005

a) do celów art. 63 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, grunty ugorowane, które zostały obsadzone uprawami stałymi, i mają być wykorzystane do celów określonych w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1251/1999, oraz które korzystały z płatności obszarowej na rok 2003, określonej w art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia, uważane są za hektary kwalifikujące się do ustanowienia uprawnień z tytułu ugorowania; b) do celów art. 63 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, grunty, które zostały obsadzone uprawami stałymi wykorzystywanymi do celów określonych w art. 55 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, uważane są za hektary kwalifikujące się do ustanowienia uprawnień z tytułu ugorowania; c) do celów art. 59 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, grunty, które zostały obsadzone uprawami stałymi, i które są również przedmiotem wniosku dotyczącego pomocy dla upraw energetycznych, złożonego na podstawie art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, uważane są za hektary kwalifikujące się do ustanowienia uprawnień do płatności; d) do celów art. 59 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, grunty, które zostały obsadzone uprawami wielorocznymi, uważane są za hektary kwalifikujące się do ustanowienia uprawnień do płatności. 6. Rolnicy, których dotyczy zastosowanie ust. 2–5 niniejszego artykułu w roku 2005, mogą dokonywać zmian w swoich pojedynczych wnioskach w terminie czterech tygodni od dnia 19 października 2005 r. lub z dniem, który maja ustalić zainteresowane Państwa Członkowskie. ___________ (*) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 1.”. 3) W art. 48a wprowadza się następujące zmiany: 1. Ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „Jakiekolwiek odniesienie do art. 58 i 59 lub do art. 58 ust. 1 i do art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE)

nr 1782/2003, znajdujące się w art. 3b oraz w rozdziałach 6 i 7 tego rozporządzenia, traktuje się jako odniesienie do art. 71e rozporządzenia (WE) nr 1782/2003”. 2. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: „Jakiekolwiek odniesienie do art. 60 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, znajdujące się w art. 3b, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 1 lit. e), art. 41 i w art. 50a tego rozporządzenia, traktuje się jako odniesienie do art. 71g rozporządzenia (WE) nr 1782/2003”. 3. Ustęp 7 otrzymuje brzmienie: „Jakiekolwiek odniesienie do art. 63 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, znajdujące się w art. 39, 43 i w art. 48b tego rozporządzenia, traktuje się jako odniesienie do art. 71j ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003”. 4. Ustęp 8 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3a, art. 3b ust. 1, 3 i 4 oraz art. 7, 10, 12–17, 27, 28, 30, 31, 31a, 40, 42, 45–46 i 49 nie mają zastosowania”. 5. Dodaje się nowy ust. 10 w brzmieniu: „Jakiekolwiek odniesienie do art. 59 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, znajdujące się w art. 3b tego rozporządzenia, traktuje się jako odniesienie do art. 71f ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 października 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 6 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 26 z 200519.10.2005

  Decyzja Rady 2005/728/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L273 - 25 z 200519.10.2005

  Decyzja Rady 2005/727/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L273 - 21 z 200519.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/464/WE w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3960)

 • Dz. U. L273 - 17 z 200519.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/67/WE z dnia 18 października 2005 r. zmieniająca, w celu ich dostosowania, załączniki I i II do dyrektywy Rady 86/298/EWG, załączniki I i II do dyrektywy Rady 87/402/EWG oraz załączniki I, II i III do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych (1)

 • Dz. U. L273 - 16 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1705/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L273 - 14 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1704/2005 z dnia 18 października 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we września 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L273 - 12 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1703/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L273 - 9 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L273 - 3 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1700/2005 z dnia 18 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L273 - 1 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1699/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.