Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1701/2005 z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

Data ogłoszenia:2005-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 6

Strona 1 z 3
L 273/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1701/2005 z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145 lit. c), d) i f), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2004 (2) wprowadza przepisy wykonawcze dla systemu jednolitych płatności począwszy od roku 2005. Doświadczenia zdobyte przy administracyjnym i operacyjnym wdrażaniu wymienionego systemu na poziomie krajowym pokazały, że w odniesieniu do niektórych kwestii potrzebne są bardziej szczegółowe zasady, a w odniesieniu do innych kwestii obowiązujące przepisy wymagają wyjaśnienia i dostosowania. W szczególności właściwym jest określenie zakresu stosowania definicji terminów „uprawy stałe” i „uprawy wieloroczne” w powiązaniu z warunkami kwalifikującymi do systemu jednolitych płatności w przypadku wykorzystania gruntów ugorowanych do produkcji surowców zgodnie z rozdziałem 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów ugorowanych do produkcji surowców (3) i w powiązaniu z systemem pomocy dla upraw energetycznych, o którym mowa w art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. W szczególności w ramach poprzedniego systemu dla roślin uprawnych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1251/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ustazmieL 24 zmie177 zmie172

nawiającym system wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych (4), grunty ugorowane, które zostały obsadzone uprawami stałymi wykorzystywanymi do produkcji surowców, oraz grunty obsadzone uprawami wielorocznymi, kwalifikowały się do płatności obszarowych. Art. 54 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 ogranicza kryteria kwalifikowania do obszarów, które nie były wykorzystywane na potrzeby upraw stałych z datą wniosku o pomoc obszarową na rok 2003, nie wykluczając, na podstawie art. 53 tego rozporządzenia, obszarów przeznaczonych pod uprawy stałe wykorzystywanych do produkcji surowców od momentu ustanowienia uprawnień do płatności, ponieważ obszary te korzystały z płatności bezpośrednich w okresie referencyjnym. W związku z tym właściwe jest pozwolenie rolnikom, którzy w roku 2003 prowadzili takie uprawy objęte tym szczególnym systemem w odniesieniu do ugorów lub upraw wielorocznych, na wykorzystanie tych gruntów odpowiednio do ustanowienia uprawnień z tytułu ugorowania określonych w art. 53 tego rozporządzenia oraz do wykorzystania ustanowionych uprawnień z tytułu odłogowania. Ponadto, zważywszy że w modelu regionalnym przewidzianym w art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 rokiem referencyjnym do ustanowienia uprawnień do płatności jest pierwszy rok stosowania systemu, który przewidziany jest w art. 38 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 795/2004, należy uściślić, że grunty ugorowane, które zostały obsadzone uprawami stałymi wykorzystywanymi do celów określonych w art. 55 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz grunty, które zostały obsadzone uprawami stałymi i które są również przedmiotem wniosku pomocowego dla upraw energetycznych złożonego na podstawie art. 88 tego rozporządzenia, traktowane są jako hektary kwalifikujące się do ustanowienia i wykorzystania uprawnień do płatności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 273 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 26 z 200519.10.2005

  Decyzja Rady 2005/728/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L273 - 25 z 200519.10.2005

  Decyzja Rady 2005/727/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L273 - 21 z 200519.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/464/WE w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3960)

 • Dz. U. L273 - 17 z 200519.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/67/WE z dnia 18 października 2005 r. zmieniająca, w celu ich dostosowania, załączniki I i II do dyrektywy Rady 86/298/EWG, załączniki I i II do dyrektywy Rady 87/402/EWG oraz załączniki I, II i III do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych (1)

 • Dz. U. L273 - 16 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1705/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L273 - 14 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1704/2005 z dnia 18 października 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we września 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L273 - 12 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1703/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L273 - 9 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L273 - 3 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1700/2005 z dnia 18 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L273 - 1 z 200519.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1699/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.