Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 105

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4163) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 105

Strona 1 z 2
20.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/105

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4163)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/734/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2004 wprowadza wobec wszystkich Państw Członkowskich wymóg zwrócenia uwagi pasażerów na ustanowione zasady na wszystkich wyznaczonych punktach wjazdu na teren UE. Państwa Członkowskie powinny w szczególności zapewnić, by pasażerowie przybywający z państw, w których wystąpiła ptasia grypa byli odpowiednio poinformowani. Informacje należy umieszczać w formie wyraźnych ogłoszeń w dobrze widocznych miejscach. Operatorzy międzynarodowego transportu pasażerskiego powinni zapewnić, by wszyscy pasażerowie przewożeni na teren Wspólnoty byli wystarczająco informowani o warunkach zdrowotnych zwierząt, mających zastosowanie w przypadku przywozu do Wspólnoty produktów pochodzenia zwierzęcego. Ponieważ istnieje ryzyko szerzenia wirusa grypy A podtyp H5N1 przez dzikie ptaki, a w szczególności ptaki migrujące, Komisja przyjęła również decyzje 2005/731/WE (4), 2005/732/WE (5) i 2005/726/WE (6) przewidujące dodatkowy nadzór nad drobiem domowym i dzikim ptactwem w związku z ptasią grypą. Prawodawstwo wspólnotowe, zwłaszcza dyrektywa 90/425/EWG i 92/40/EWG ustanawia ogólne wymogi dotyczące utrzymania maksymalnej gotowości do zwalczania choroby, a w szczególności wdrażania wetrynaryjnej kontroli i środków bezpieczeństwa biologicznego. Wysoce zjadliwą grypę ptaków spowodowaną przez wirus grypy A podtyp H5N1 potwierdzono niedawno w Turcji. Dowody i molekularne dane epidemiologiczne zdecydowanie wskazują na to, że wirus ptasiej grypy został przeniesiony do tego kraju przez ptaki migrujące ze Środkowej Azji. Przypadki ptasiej grypy zostały również potwierdzone w Rumunii na terenie fermy drobiu w obszarze o wysokim zagęszczeniu ptaków migrujących. W celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 przez dzikie ptaki do ferm drobiu i innych pomieszczeń gospodarskich gdzie ptaki są trzymane w niewoli właściwe jest wzmocnienie już istniejących wspólnotowych środków zapobiegania temu ryzyku.

Środki przewidziane w dyrektywie Rady nr 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającej wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (2) powinny zapewniać ochronę zdrowia zwierząt oraz przyczyniać się do rozwoju sektora drobiu.

(6)

(2)

Po wybuchu wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 po raz pierwszy w południowo-wschodniej Azji w grudniu 2003 r. Komisja przyjęła kilka decyzji w celu ochrony przed przenoszeniem tej choroby do Wspólnoty z państw trzecich, w których wystąpiła. Wyżej wymienione decyzje stanowią że, z zastrzeżeniem ograniczonych wyjątków, zakazuje się przywozu do Wspólnoty z przedmiotowych krajów żywego drobiu, innych żywych ptaków, mięsa drobiowego i niektórych innych produktów pochodzenia drobiowego, mięsa i produktów mięsnych z dzikich i hodowlanych zwierząt łownych, trofeów myśliwskich z ptaków oraz jaj i produktów z jaj.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 105 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 102 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Turcji i uchylająca decyzję 2005/705/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4135) (1)

 • Dz. U. L274 - 95 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiająca zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3920) (1)

 • Dz. U. L274 - 93 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako document nr C(2005) 3877) (1)

 • Dz. U. L274 - 91 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L274 - 89 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję 2005/136/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L274 - 86 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1718/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 84 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1717/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 82 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 80 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L274 - 78 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1714/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 77 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L274 - 75 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L274 - 57 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L274 - 13 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

 • Dz. U. L274 - 11 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L274 - 9 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (1)

 • Dz. U. L274 - 3 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L274 - 1 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.