Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

Data ogłoszenia:2005-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 11

20.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1709/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

w odniesieniu do oliwy z oliwek, należy ustalić szacowaną produkcję dla danego roku gospodarczego. Wysokość ta musi zostać ustalona na poziomie, który umożliwi uniknięcie wszelkiego ryzyka nienależnego wypłacania pomocy plantatorom oliwek. Wysokość, o której mowa, dotyczy również oliwek stołowych i wyrażona jest ilością oliwy z oliwek.

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (1),

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 z dnia 17 lipca 1984 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy na produkcję oliwy z oliwek oraz organizacjom producentów (2), w szczególności jego art. 17a ust. 1,

W celu ustalenia szacowanej produkcji Państwa Członkowskie muszą przekazać Komisji dane dotyczące prognozowanej produkcji oliwy z oliwek, a tam, gdzie to właściwe, oliwek stołowych dla każdego roku gospodarczego. Komisja może korzystać z innych źródeł informacji. Na podstawie tych informacji należy wyznaczyć dla każdego Państwa Członkowskiego szacowaną produkcję oliwy z oliwek i oliwek stołowych wyrażoną ilością oliwy z oliwek.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 136/66/EWG jednostkowa pomoc produkcyjna musi być dostosowana w każdym Państwie Członkowskim, w którym rzeczywista produkcja przekracza właściwą krajową ilość gwarantowaną, o której mowa w ust. 3 wymienionego artykułu. Aby ocenić stopień, w jakim ilość ta została przekroczona, należy uwzględnić w odniesieniu do Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch i Portugalii, szacowaną wysokość produkcji oliwek stołowych wyrażoną jako ilość oliwy z oliwek na podstawie związanych z tym współczynników określonych odpowiednio dla Grecji w decyzji Komisji 2001/649/WE (3), dla Hiszpanii w decyzji 2001/650/WE (4), dla Francji w decyzji Komisji 2001/648/WE (5), dla Włoch w decyzji Komisji 2001/658/WE (6) i dla Portugalii w decyzji Komisji 2001/670/WE (7).

W celu określenia wysokości zaliczki należy uwzględnić potrącenia z tytułu działań związanych z poprawą jakości produkcji oliwy z oliwek i oliwek stołowych przewidziane w art. 5 ust. 9 rozporządzenia nr 136/66/EWG i w art. 4a ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1638/98 (8).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. W odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005, szacowana produkcja oliwy z oliwek łącznie z produkcją, o której mowa w ust. 2, wynosi:

(2)

Artykuł 17a ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2261/84 przewiduje, że w celu określenia wysokości zaliczki w ramach jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97). (2) Dz.U. L 208 z 3.8.1984, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1639/1998 (Dz.U. L 210 z 28.7.1998, str. 38). (3) Dz.U. L 229 z 25.8.2001, str. 16. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/607/WE (Dz.U. L 274 z 24.8.2004, str. 13). (4) Dz.U. L 229 z 25.8.2001, str. 20. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/607/WE. (5) Dz.U. L 229 z 25.8.2001, str. 12. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/607/WE. (6) Dz.U. L 231 z 29.8.2001, str. 16. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/607/WE. (7) Dz.U. L 235 z 4.9.2001, str. 16. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/607/WE.

— 480 711 ton dla Grecji; — 1 117 841 ton dla Hiszpanii; — 3 189 ton dla Francji; — 951 528 ton dla Włoch; — 45 050 ton dla Portugalii; — 33 ton dla Słowenii.

(8) Dz.U. L 210 z 28.7.1998, str. 32. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004.

L 274/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2005

2. W odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005, szacowana produkcja oliwek stołowych wyrażona ilością oliwy z oliwek wynosi:

3. W odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005, wysokość zaliczki z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej wynosi: — 117,36 EUR na 100 kilogramów dla Grecji; — 81,50 EUR na 100 kilogramów dla Hiszpanii; — 117,36 EUR na 100 kilogramów dla Francji; — 67,12 EUR na 100 kilogramów dla Włoch; — 117,36 EUR na 100 kilogramów dla Portugalii; — 117,36 EUR na 100 kilogramów dla Słowenii. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

— 10 900 ton dla Grecji na podstawie współczynnika równoważności 13 %; — 59 131 ton dla Hiszpanii na podstawie współczynnika równoważności 11,5 %; — 167 ton dla Francji na podstawie współczynnika równoważności 13 %; — 2 281 ton dla Włoch na podstawie współczynnika równoważności 13 %; — 730 ton dla Portugalii na podstawie współczynnika równoważności 11,5 %.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 października 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 105 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4163) (1)

 • Dz. U. L274 - 102 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Turcji i uchylająca decyzję 2005/705/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4135) (1)

 • Dz. U. L274 - 95 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiająca zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3920) (1)

 • Dz. U. L274 - 93 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako document nr C(2005) 3877) (1)

 • Dz. U. L274 - 91 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L274 - 89 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję 2005/136/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L274 - 86 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1718/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 84 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1717/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 82 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 80 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L274 - 78 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1714/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 77 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L274 - 75 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L274 - 57 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L274 - 13 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

 • Dz. U. L274 - 9 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (1)

 • Dz. U. L274 - 3 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L274 - 1 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.