Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 93

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako document nr C(2005) 3877) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 93

Strona 1 z 2
20.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/93

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 października 2005 r. ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako document nr C(2005) 3877)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/731/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

Ta decyzja, wielokrotnie zmieniana w miarę jak choroba rozprzestrzeniała się w kierunku zachodnim, przewiduje zawieszenie, z ograniczonymi wyjątkami, przywozu do Wspólnoty z tych państw trzecich mięsa drobiowego, żywego drobiu, innego rodzaju żywego ptactwa oraz niektórych produktów pochodzenia drobiowego. W tym celu szczególnie uwzględniono wnioski sformułowane przez grupę roboczą ds. ptasiej grypy Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt na spotkaniach w dniach 25 sierpnia 2005 r. i 6 września 2005 r.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnotowe środki zwalczania ptasiej grypy zostały ustanowione dyrektywą Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (2) w celu zapewnienia ochrony zdrowia zwierząt oraz przyczynienia się do rozwoju sektora drobiowego.

(5)

Decyzję 2004/122/WE uchylono i zastąpiono decyzją Komisji 2005/692/WE z dnia 6 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w kilku państwach trzecich (4) oraz decyzją Komisji 2005/693/WE z dnia 6 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji (5).

(2)

uwagi na pojawienie się ogniska bardzo poważnej epidemii ptasiej grypy spowodowanej wysoce chorobotwórczym szczepem wirusa H5N1 w południowowschodniej Azji w grudniu 2003 r. przyjęto decyzję Komisji 2004/122/WE z dnia 6 lutego 2004 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach trzecich (3).

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/33/EWG (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). 2) Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( Aktem Przystąpienia z 2003 r. (3) Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 59. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/619/WE (Dz.U. L 214 z 19.8.2005, str. 66).

Ponadto w celu ograniczenia ryzyka związanego z niekomercyjnymi przywozami produktów pochodzenia zwierzęcego przyjęto decyzję Komisji 2002/995/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. ustanawiającą tymczasowe środki bezpieczeństwa w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia (6). Decyzję tę uchylono i zastąpiono rozporządzeniem Komisji (WE) nr 745/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 r. ustanawiającym środki w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia (7).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 263 263 353 122 z z z z 8.10.2005, str. 20. 8.10.2005, str. 22. 30.12.2002, str. 1. 26.4.2004, str. 1.

(4) (5) (6) (7)

L 274/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2005

(6)

Poza tym od 2002 r. w Państwach Członkowskich wprowadza się programy nadzoru w odniesieniu do ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa. Programy te zostały zatwierdzone decyzją Komisji 2002/673/WE z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa (1) oraz decyzją Komisji 2004/630/WE z dnia 27 lipca 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 93 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 105 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4163) (1)

 • Dz. U. L274 - 102 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Turcji i uchylająca decyzję 2005/705/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4135) (1)

 • Dz. U. L274 - 95 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiająca zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3920) (1)

 • Dz. U. L274 - 91 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L274 - 89 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję 2005/136/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L274 - 86 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1718/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 84 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1717/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 82 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 80 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L274 - 78 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1714/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 77 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L274 - 75 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L274 - 57 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L274 - 13 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

 • Dz. U. L274 - 11 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L274 - 9 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (1)

 • Dz. U. L274 - 3 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L274 - 1 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.