Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 68

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/693/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4176) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 68

L 276/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/693/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4176)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/740/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 i 6, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1 i 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 19 października 2005 r. Rosja poinformowała Komisję o wystąpieniu ogniska ptasiej grypy w Tuli w Centralnym Okręgu Federalnym Rosji, w którym wcześniej nie zgłaszano ogniska choroby i z którego nieprzetworzone pióra i części nieprzetworzonych piór mogą być nadal przywożone, zgodnie z decyzją 2005/693/WE.

(5)

W związku z niedawnym wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 w Turcji, Rumunii i Rosji, dowody i epidemiologia molekularna zdecydowanie wskazują na to, że wirus ptasiej grypy został przeniesiony do tych państw trzecich przez ptaki migrujące ze Środkowej Azji. Wspomniane wyjaśnienie znajduje się także w sprawozdaniu z ostatniej misji w Rosji przeprowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE), opublikowanym dnia 14 października 2005 r.

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Decyzja Komisji 2005/693/WE z dnia 6 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji (3) została przyjęta z powodu wystąpienia ogniska ptasiej grypy w Rosji. Wspomnianą decyzją wstrzymuje się przywóz z Rosji ptaków innych niż drób. Ponadto decyzją 2005/693/WE wstrzymuje się przywóz nieprzetworzonych piór i nieprzetworzonych części piór z regionów Rosji, które wymieniono w załączniku I do wspomnianej decyzji. Jednakże nadal zezwala się na przywóz nieprzetworzonych piór i części nieprzetworzonych piór z regionów Rosji, których nie wymieniono w załączniku I do wspomnianej decyzji, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, włączając regiony leżące na zachód od Uralu, w których nie pojawiły się ogniska choroby w dniu przyjęcia decyzji 2005/693/WE.

(6)

(2)

Przywóz do Wspólnoty nieprzetworzonych piór i części nieprzetworzonych piór powinien być zatem zakazany z regionów Rosji, w których ognisko ptasie grypy niedawno wystąpiło lub, w których występuje szczególne ryzyko, zgodnie z obecną wiedzą na temat ścieżki migracji ptaków migrujących z obszarów Środkowej Azji i Syberii, gdzie zanotowano wystąpienie choroby.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji Komisji 2005/693/WE.

(3)

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 roku. (2) Dz.U. L 24 z 31.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 263 z 8.10.2005, str. 22.

Artykuł 1 W załączniku I do decyzji 2005/693/WE dodaje się pkt. 4, 5, 6 i 7:

21.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/69

„4. Centralny Okręg Federalny Obejmuje następujące podmioty Federacji Rosyjskiej: obwód Biełgorodski, obwód Briański, obwód Iwanowski, obwód Kałuski, obwód Kostromski, obwód Kurski, obwód Lipiecki, Moskwa (miasto federalne), obwód Moskiewski, obwód Oryol, obwód Riazański, obwód Smoleński, obwód Tambowski, obwód Twerski, obwód Tulski, obwód Władymirski, obwód Woroneski, obwód Jarosławski. 5. Południowy Okręg Federalny Obejmuje następujące podmioty Federacji Rosyjskiej: Republika Adygeja, obwód Archangielski, Republika Czeczeńska, Republika Dagestan, Republika Inguska, Republika Kabardyno-Bałkarska, Republika Kalmykia, Republika KaraczajoCzerkieska, Kraj Krasnojarski, Republika Północna OsetiaAlania, Kraj Stawropolski, obwód Rostowski, obwód Wołgogradzki. 6. Północny Okręg Federalny Obejmuje następujące podmioty Federacji Rosyjskiej: obwód Archangielski, Republika Komi, obwód Nowgorodzki, obwód Pskowski, obwód Wołogziański.

7. Nadwołżański Okręg Federalny Obejmuje następujące podmioty Federacji Rosyjskiej: Republika Baszkortostan, Republika Czuwaska, obwód Kirowski, Republika Mari Eł, Republika Mordwa, obwód Niżegorodzki, obwód Orenburski, obwód Penzeński, obwód Permski, Permiacki Okręg Autonomiczny, Obwód Samarski, Obwód Saratowski, Republika Tatarstan, Republika Udmurcka, obwód Uljanowski.”

Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 października 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 68 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 74 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidującego odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż (Dz.U. L 274 z 20.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 73 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Dz.U. L 274 z 20.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 72 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1695/2005 z dnia 17 października 2005 r. otwierającego przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej (Dz.U. L 272 z 18.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 70 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2005/722/WE z dnia 17 października 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/428/WPZiB (Dz.U. L 272 z 18.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 62 z 200521.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli (SWR) pochodzących z Republiki Korei

 • Dz. U. L276 - 58 z 200521.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. w sprawie rozliczeń rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Luksemburgu, Niderlandach, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie dotyczących wydatków finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok finansowy 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3442)

 • Dz. U. L276 - 54 z 200521.10.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online (1)

 • Dz. U. L276 - 35 z 200521.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/70/WE z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L276 - 34 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1733/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L276 - 33 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1732/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L276 - 32 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L276 - 31 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L276 - 30 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L276 - 28 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1728/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L276 - 27 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1727/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 10. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L276 - 25 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/2005 z dnia 20 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1670/2005

 • Dz. U. L276 - 23 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L276 - 21 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2005 z dnia 20 października 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych października 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L276 - 17 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1723/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L276 - 5 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasad szacowania usług mieszkaniowych do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (1)

 • Dz. U. L276 - 3 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1721/2005 z dnia 20 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 312/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wnioskowania o przywóz oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji oraz uchylające niektóre przepisy rozporządzeń (WE) nr 1476/95 oraz (WE) nr 1291/2000

 • Dz. U. L276 - 1 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1720/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.