Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 278 POZ 3

Tytuł:

Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii I Republiki Słowackiej Do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 278 POZ 3

Strona 1 z 4
21.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ

L 278/3

do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii I Republiki Słowackiej Do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, zwane dalej „Państwami Członkowskimi WE”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, reprezentowana przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Wspólnot Europejskich, z jednej strony, oraz REPUBLIKA TUNEZYJSKA, zwaną dalej „Tunezją”, z drugiej strony, MAJĄC NA UWADZE, że Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, zwany dalej „Układem Eurośródziemnomorskim”, został podpisany w Brukseli w dniu 17 lipca 1995 r. i wszedł w życie w dniu 1 marca 1998 r.

L 278/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2005

MAJĄC NA UWADZE, że Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (zwany dalej „Traktatem o Przystąpieniu”) został podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. i wszedł w życie w dniu 1 maja 2004 r. MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu Przystąpienia z 2003 roku, przystąpienie nowych Umawiających się Stron do Układu Eurośródziemnomorskiego zatwierdzane jest przez zawarcie protokołu do tego Układu. MAJĄC NA UWADZE, że konsultacje przewidziane w art. 23 ust. 2 Układu Eurośródziemnomorskiego odbyły się celem zapewnienia, że zostały uwzględnione wzajemne interesy Wspólnoty i Tunezji, UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii oraz Republika Słowacka stają się niniejszym Umawiającymi się Stronami Układu Eurośródziemnomorskiego oraz przyjmują do wiadomości i zatwierdzają zarówno tekst Układu, jak również wspólne deklaracje, deklaracje jednostronne i wymiany listów w taki sam sposób, jak pozostałe Państwa Członkowskie Wspólnoty.

ROZDZIAŁ I ZMIANY W TEKŚCIE UKŁADU EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI ZMIANY W JEGO PROTOKOŁACH

Artykuł 3 Produkty rolne 1. Artykuł 3 ust. 1 i 2 protokołu nr 1 otrzymują brzmienie: „1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2001 r. dopuszcza się bezcłowy przywóz do Wspólnoty nieprzetworzonej oliwy z oliwek, objętej kodami NC 1509 10 10 i 1509 10 90, w całości otrzymywanej w Tunezji i transportowanej bezpośrednio do Wspólnoty, w ograniczonej ilości do 50 000 ton. Od dnia 1 maja 2004 r. ilość ta wzrośnie o 700 ton w skali roku. 2. Od dnia 1 stycznia 2002 r. ilość ta będzie corocznie zwiększana o 1 500 ton przez okres czterech lat, tak aby dnia 1 stycznia 2005 r. osiągnąć roczną ilość 56 700 ton.” 2. W tabeli, która znajduje się w załączniku do protokołu nr 1 w sprawie zasad dotyczących przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Tunezji, wiersz dotyczący koncesji na produkty objęte kodem NC 1509 10 otrzymuje brzmienie:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 278 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 161 z 200521.10.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L278 - 9 z 200521.10.2005

  Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

 • Dz. U. L278 - 2 z 200521.10.2005

  2005/721/WE:Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L278 - 1 z 200521.10.2005

  2005/720/WE:Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.