Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1734/2005 z dnia 17 października 2005 r. uchylające rozporządzenie Rad nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG, rozporządzenie Rad nr 7/66/Euratom, 122/66/EWG oraz rozporządzenie Rad nr 174/65/EWG, 14/65/Euratom

Data ogłoszenia:2005-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 1

22.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 1734/2005 z dnia 17 października 2005 r. uchylające rozporządzenie Rad nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG, rozporządzenie Rad 7/66/Euratom, 122/66/EWG oraz rozporządzenie Rad nr 174/65/EWG, 14/65/Euratom

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

nr

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, ustanowione rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1) i ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 31/2005 (2),

(3)

transportowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania (5) dotyczy zasad przyznawania dodatku transportowego przewidzianego w art. 14b załącznika VII do regulaminu. Wyżej wymieniony artykuł został również uchylony rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 723/2004.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Komitetu ds. Regulaminu Pracowniczego,

Rozporządzenie Rad nr 174/65/EWG, 14/65/Euratom z dnia 28 grudnia 1965 r. ustanawiające tabele śmiertelności i inwalidztwa oraz zasady zróżnicowania płac, których należy używać przy obliczaniu wartości ubezpieczeń przewidzianych w Regulaminie pracowniczym urzędników Wspólnot (6), przyjęte w celu zapewnienia wykonania art. 39 załącznika VIII do regulaminu, które również zostało uchylone rozporządzeniem (CE, Euratom) nr 723/2004.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Do celów przejrzystości i pewności prawnej należy w sposób wyraźny uchylić wyżej wymienione rozporządzenia, które stały się bezprzedmiotowe,

(1)

Rozporządzenie Rad nr 6/66/Euratom, 121/66/CEE z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do których może być przyznany dodatek mieszkaniowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania (3) ustanawia zasady stosowania art. 14a załącznika VII do regulaminu. Wyżej wymieniony artykuł został uchylony rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającym Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (4).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Uchyla się rozporządzenia Rad nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG, nr 7/66/Euratom, 122/66/EWG oraz nr 174/65/CEE, 14/65/Euratom.

(2)

Rozporządzenie Rad nr 7/66/Euratom, 122/66/CEE z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do których może być przyznany dodatek

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5) Dz.U. L 150 z 12.8.1966, str. 2751/66. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 2460/98 (Dz.U. L 307 z 17.11.1998, str. 4). (6) Dz.U. L 226 z 31.12.1965, str. 3309/65.

Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. (2) Dz.U. L 8 z 12.1.2005, str. 1. 3) Dz.U. L 150 z 12.8.1966, str. 2749/66. Rozporządzenie zmienione ( ostatnio rozporządzeniem (EWWiS, WE, Euratom) nr 3358/94 (Dz.U. L 356 z 31.12.1994, str. 1). (4) Dz.U. L 124 z 27.4.2004, str. 1.

(1)

L 279/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2005

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 17 października 2005 r. W imieniu Rady Przewodniczący

M. BECKETT

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 79 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4199) (1)

 • Dz. U. L279 - 75 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. ustanawiająca wymogi mające na celu zapobieganie wysoce zjadliwej ptasiej grypie wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków podatnych trzymanych w ogrodach zoologicznych w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4197) (1)

 • Dz. U. L279 - 73 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zezwalająca Państwom Członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne boskalid, indoksakarb, spinosad i wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4002) (1)

 • Dz. U. L279 - 71 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których dozwolony jest przywóz niektórych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (WE) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3964) (1)

 • Dz. U. L279 - 70 z 200522.10.2005

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 14 października 2005 r. w sprawie mianowania rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L279 - 63 z 200522.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/72/WE z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chloropiryfosu, chloropiryfosu metylowego, mankozebu, manebu i metiramu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L279 - 47 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi (1)

 • Dz. U. L279 - 32 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1738/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1916/2000 w odniesieniu do definicji i przekazania informacji o strukturze zarobków (1)

 • Dz. U. L279 - 11 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1737/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/1999 w odniesieniu do definicji i przekazywania informacji w sprawie kosztów pracy (1)

 • Dz. U. L279 - 5 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1736/2005 z dnia 21 października 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L279 - 3 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.