Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1737/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/1999 w odniesieniu do definicji i przekazywania informacji w sprawie kosztów pracy (1)

Data ogłoszenia:2005-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 11

Strona 1 z 17
22.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1737/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/1999 w odniesieniu do definicji i przekazywania informacji w sprawie kosztów pracy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy (1), w szczególności jego art. 11 ppkt ii) oraz iii), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(WE) nr 1726/1999 w celu dostosowania ich do odpowiednich przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1916/2000 z dnia 8 września 2000 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 530/1999 dotyczącego statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy w odniesieniu do definicji i przesyłania informacji o strukturze zarobków (3) oraz w celu uściślenia związków między danymi pochodzącymi z różnych badań odnoszących się do zarobków i do kosztów pracy przeprowadzanych raz na dwa lata.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/1999 z dnia 27 lipca 1999 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 dotyczące statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy w zakresie definicji i przekazywania informacji w sprawie kosztów pracy (2) określa środki wykonawcze dotyczące definicji i podziału informacji, które mają być dostarczane, oraz właściwego formatu technicznego przesyłania wyników zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 530/1999. Badanie kosztów pracy za rok referencyjny 2000 było pierwszym badaniem opartym na rozporządzeniu (WE) nr 1726/1999. Doświadczenie związane z przeprowadzaniem wspomnianego badania wykazało potrzebę poprawienia przepisów rozporządzenia

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 1726/1999 powinno zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1726/1999 zastępuje się tekstem znajdującym się w Załącznikach do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 63 z 12.3.1999, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 203 z 3.8.1999, str. 28.

(3) Dz.U. L 229 z 9.9.2000, str. 3.

L 279/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2005

ZAŁĄCZNIK I WYKAZ ZMIENNYCH Statystyki strukturalne dotyczące kosztów pracy

Tabela A – Dane krajowe Tabela B – Dane krajowe według kategorii wielkości przedsiębiorstwa Tabela C – Dane regionalne Dla zmiennych wymienionych poniżej, należy podać wyłącznie tabelę A lub wszystkie trzy tabele. Pozycje, które należy obowiązkowo wypełnić, zaznaczono literą „m”, a pozycje nieobowiązkowe literą „o”. Kody przekazu należące do różnych kategorii zmiennych jakościowych lub kategorii wielkości zmiennych jakościowych są określone przez Eurostat w dokumencie wdrażającym.

Zmienna Tylko A A–C (1)

A. A.1 A.11 A.12 A.121

Liczba pracowników Łączna liczba pracowników Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy (wyłączając praktykantów) Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy (wyłączając praktykantów) Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (wyłączając praktykantów) Praktykanci Praktykanci w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy Godziny faktycznie przepracowane Całkowita liczba godzin faktycznie przepracowanych Godziny faktycznie przepracowane przez pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (wyłączając praktykantów) Godziny faktycznie przepracowane przez pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (wyłączając praktykantów) Godziny faktycznie przepracowane przez praktykantów Godziny płatne Całkowita liczba godzin płatnych Godziny płatne – pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy (wyłączając praktykantów) Godziny płatne – pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy (wyłączając praktykantów) Godziny płatne – praktykanci Koszty pracy (dane szczegółowe – patrz: rys. 1 poniżej) Wynagrodzenie pracowników Wynagrodzenie (dane szczegółowe – patrz: rys. 2 poniżej) Wynagrodzenie (wyłączając praktykantów) Wynagrodzenie podstawowe, premie i dodatki Wynagrodzenie podstawowe, w każdym okresie wypłaty premie i dodatki wypłacane m m m m m m m m m m m m m m m m m m

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 79 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4199) (1)

 • Dz. U. L279 - 75 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. ustanawiająca wymogi mające na celu zapobieganie wysoce zjadliwej ptasiej grypie wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków podatnych trzymanych w ogrodach zoologicznych w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4197) (1)

 • Dz. U. L279 - 73 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zezwalająca Państwom Członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne boskalid, indoksakarb, spinosad i wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4002) (1)

 • Dz. U. L279 - 71 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których dozwolony jest przywóz niektórych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (WE) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3964) (1)

 • Dz. U. L279 - 70 z 200522.10.2005

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 14 października 2005 r. w sprawie mianowania rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L279 - 63 z 200522.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/72/WE z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chloropiryfosu, chloropiryfosu metylowego, mankozebu, manebu i metiramu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L279 - 47 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi (1)

 • Dz. U. L279 - 32 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1738/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1916/2000 w odniesieniu do definicji i przekazania informacji o strukturze zarobków (1)

 • Dz. U. L279 - 5 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1736/2005 z dnia 21 października 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L279 - 3 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 1 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1734/2005 z dnia 17 października 2005 r. uchylające rozporządzenie Rad nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG, rozporządzenie Rad nr 7/66/Euratom, 122/66/EWG oraz rozporządzenie Rad nr 174/65/EWG, 14/65/Euratom

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.