Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 32

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1738/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1916/2000 w odniesieniu do definicji i przekazania informacji o strukturze zarobków (1)

Data ogłoszenia:2005-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 32

Strona 1 z 12
L 279/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1738/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1916/2000 w odniesieniu do definicji i przekazania informacji o strukturze zarobków

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiąjący Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy (1), w szczególności jego art. 11 ppkt ii) oraz iii),

(3)

Rady (WE) nr 530/1999 dotyczące statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy w zakresie definicji i przekazywania informacji w sprawie kosztów pracy (3) oraz w celu uściślenia związków między danymi pochodzącymi z różnych badań odnoszących się do zarobków i kosztów pracy przeprowadzanymi raz na dwa lata.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 1916/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu zgodne są z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1916/2000 z dnia 8 września 2000 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 530/1999 dotyczącego statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy w odniesieniu do definicji i przekazania informacji o strukturze zarobków (2) określa środki wykonawcze dotyczące definicji i podziału informacji, które mają być dostarczane, oraz właściwego formatu technicznego dla przekazywania wyników zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 530/1999. Badanie struktury zarobków dla roku referencyjnego 2002 było pierwszym badaniem opartym na rozporządzeniu (WE) nr 1916/2000. Doświadczenie nabyte w związku z powyższym badaniem wykazało potrzebę ulepszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 1916/2000 w celu dostosowania ich do odpowiednich przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1726/1999 z dnia 27 lipca 1999 r. wykonującego rozporządzenie

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1916/2000 zastępuje się tekstem znajdującym się w Załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 2005 r. W imieniu Komisji,

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 63 z 12.3.1999, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 229 z 9.9.2000, str. 3.

(3) Dz.U. L 203 z 3.8.1999, str. 28.

22.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/33

ZAŁĄCZNIK I WYKAZ ZMIENNYCH 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.7.1. 2.8. 2.9. 3. 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.2.1. Informacje odnoszące się do lokalnej jednostki, do której przypisani są pracownicy stanowiący przedmiot badania statystycznego Geograficzne położenie jednostek lokalnych (NUTS-1) Wielkość przedsiębiorstwa, do którego należy jednostka lokalna Główna działalność gospodarcza jednostki lokalnej (NACE Rev. 1.1.) Forma kontroli gospodarczej i finansowej Układ zbiorowy dotyczący płac Łączna liczba pracowników lokalnej jednostki (fakultatywne) Przynależność jednostki lokalnej do grupy przedsiębiorstw (fakultatywne) Informacja o indywidualnych charakterystykach każdego pracownika w próbie, odnosząca się do miesiąca referencyjnego Płeć Wiek Zawód (ISCO-88 (COM)) Stanowisko kierownicze lub stanowisko nadzorcze (fakultatywne) Najwyższy ukończony poziom kształcenia i szkolenia (ISCED 97) Okres przepracowany w przedsiębiorstwie Umowny czas pracy (pełny wymiar godzin lub niepełny wymiar godzin) Udział w normalnym pełnym wymiarze godzin Typ umowy o pracę Obywatelstwo (fakultatywne) Informacja o okresach pracy każdego pracownika w próbie Liczba tygodni w roku referencyjnym, do którego odnoszą się łączne roczne zarobki brutto Liczba godzin płatnych w ciągu miesiąca referencyjnego Liczba nadgodzin płatnych w miesiącu referencyjnym Liczba dni urlopu rocznie Inne dni płatnej nieobecności w pracy rocznie (fakultatywne) Informacja o zarobkach każdego pracownika w próbie (patrz również rys. poniżej) Łączne roczne zarobki brutto w roku referencyjnym Roczne premie i dodatki niewypłacane w każdym okresie rozliczeniowym Roczne płatności rzeczowe (fakultatywne) Zarobki brutto w miesiącu referencyjnym Zarobki związane z godzinami nadliczbowymi

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 79 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4199) (1)

 • Dz. U. L279 - 75 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. ustanawiająca wymogi mające na celu zapobieganie wysoce zjadliwej ptasiej grypie wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków podatnych trzymanych w ogrodach zoologicznych w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4197) (1)

 • Dz. U. L279 - 73 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zezwalająca Państwom Członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne boskalid, indoksakarb, spinosad i wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4002) (1)

 • Dz. U. L279 - 71 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których dozwolony jest przywóz niektórych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (WE) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3964) (1)

 • Dz. U. L279 - 70 z 200522.10.2005

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 14 października 2005 r. w sprawie mianowania rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L279 - 63 z 200522.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/72/WE z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chloropiryfosu, chloropiryfosu metylowego, mankozebu, manebu i metiramu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L279 - 47 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi (1)

 • Dz. U. L279 - 11 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1737/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/1999 w odniesieniu do definicji i przekazywania informacji w sprawie kosztów pracy (1)

 • Dz. U. L279 - 5 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1736/2005 z dnia 21 października 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L279 - 3 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 1 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1734/2005 z dnia 17 października 2005 r. uchylające rozporządzenie Rad nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG, rozporządzenie Rad nr 7/66/Euratom, 122/66/EWG oraz rozporządzenie Rad nr 174/65/EWG, 14/65/Euratom

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.