Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 47

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi (1)

Data ogłoszenia:2005-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 47

Strona 1 z 4
22.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/47

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 23,

Grupy zwierząt tresowanych obejmują pojedyncze zwierzęta lub ograniczoną liczbę zwierząt trzymanych głównie w celu pokazów publicznych lub rozrywkowych, przy czym mogą być one niezależnie zarządzane lub znajdować się w posiadaniu prywatnych właścicieli. Grupy zwierząt tresowanych mogą występować poza Państwem Członkowskim pochodzenia, na przykład gdy należą do cyrku lub w ramach indywidualnych występów, np. w celach rozrywkowych lub w filmie. Grupy zwierząt tresowanych należy zatem objąć zakresem niniejszego rozporządzenia. Zagrożenie dla zdrowia zwierząt, jakie stanowi występowanie w cyrku lub wędrownym przedstawieniu, jest bezpośrednio związane z gatunkiem zwierząt w nich trzymanych. Podmioty prowadzące cyrki oraz grupy zwierząt tresowanych powinny zatem być zobowiązane do prowadzenia rejestru obejmującego ważne informacje dotyczące zwierząt w nich występujących. Należy ułatwić przeprowadzanie kontroli dotyczących stanu zdrowia zwierząt cyrkowych. Biorąc pod uwagę różne sposoby przemieszczania zwierząt cyrkowych we Wspólnocie, należy wprowadzić paszporty dla zwierząt cyrkowych, które powinny zawierać wszystkie ważne informacje dotyczące zdrowia zwierząt, w tym informacje dotyczące urzędowych badań oraz szczepień. Przepisy dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do zwierząt cyrkowych mogą opierać się na tych samych zasadach, na których opiera się prawodawstwo Wspólnoty w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące handlu wewnątrzwspólnotowego zwierzętami domowymi trzymanymi w gospodarstwach, obejmujące dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (2) oraz dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (3). Przepisy te należy jednakże dostosować do szczególnych problemów związanych z danymi gatunkami zwierząt cyrkowych, gdy są one trzymane w cyrkach i w celu występów w wędrownych przedstawieniach oraz uznane za takie przez urzędowego lekarza weterynarii, określonego w art. 2 ust. 7 dyrektywy Rady 90/425/EWG (4).

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG należy ustanowić, w drodze odstępstwa od ogólnych przepisów w sprawie przemieszczania zwierząt zawartych w rozdziale II dyrektywy, szczególne wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie do wędrownych pokazów z udziałem zwierząt, wędrownych przedstawień lub pokazów tresury, jednak nie do stałych zakładów, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 92/65/EWG.

(6)

(7)

(2)

Do celów zdrowia zwierząt właściwe władze powinny posiadać stosowne informacje dotyczące cyrków i wędrownych przedstawień z udziałem zwierząt cyrkowych, w szczególności w odniesieniu do ich przemieszczania między Państwami Członkowskimi. W związku z tym należy wymagać, by takie cyrki i wędrowne przedstawienia były rejestrowane w jednym z Państw Członkowskich, a ich trasy odnotowane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 79 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4199) (1)

 • Dz. U. L279 - 75 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. ustanawiająca wymogi mające na celu zapobieganie wysoce zjadliwej ptasiej grypie wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków podatnych trzymanych w ogrodach zoologicznych w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4197) (1)

 • Dz. U. L279 - 73 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zezwalająca Państwom Członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne boskalid, indoksakarb, spinosad i wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4002) (1)

 • Dz. U. L279 - 71 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których dozwolony jest przywóz niektórych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (WE) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3964) (1)

 • Dz. U. L279 - 70 z 200522.10.2005

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 14 października 2005 r. w sprawie mianowania rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L279 - 63 z 200522.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/72/WE z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chloropiryfosu, chloropiryfosu metylowego, mankozebu, manebu i metiramu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L279 - 32 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1738/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1916/2000 w odniesieniu do definicji i przekazania informacji o strukturze zarobków (1)

 • Dz. U. L279 - 11 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1737/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/1999 w odniesieniu do definicji i przekazywania informacji w sprawie kosztów pracy (1)

 • Dz. U. L279 - 5 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1736/2005 z dnia 21 października 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L279 - 3 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 1 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1734/2005 z dnia 17 października 2005 r. uchylające rozporządzenie Rad nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG, rozporządzenie Rad nr 7/66/Euratom, 122/66/EWG oraz rozporządzenie Rad nr 174/65/EWG, 14/65/Euratom

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.