Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 71

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których dozwolony jest przywóz niektórych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (WE) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3964) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 71

22.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/71

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których dozwolony jest przywóz niektórych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (WE) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3964)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/742/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Należy również uprościć układ tabeli w załączniku I, aby nie powtarzać wymogów określonych we wzorach świadectw. Należy zatem 2003/858/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 2003/858/WE z dnia 21 listopada 2003 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw przy przywozie żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, oraz żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2) ustanawia wykaz państw trzecich lub części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie. Uwaga o treści „tylko karp” zamieszczona w tabeli w załączniku I do decyzji 2003/858/WE spowodowała różnice interpretacyjne dotyczące stosowania decyzji. Ze względu na przejrzystość tekstu uwagę tę należy zatem uściślić z taksonomicznego punktu widzenia, tak aby zrealizować cel decyzji.

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2003/858/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 października 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 37. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/914/WE (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, str. 60).

L 279/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Terytoria, z których dozwolony jest przywóz niektórych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (WE)

Państwo Kod ISO Nazwa Kod

Terytorium Opis

Komentarze (1)

AL AU BR BG CA CL CN CO CG HR MK (2) ID IL JM JP MY NZ RU SG ZA LK TW TH TR US

Albania Australia Brazylia Bułgaria Kanada Chile Chiny Kolumbia Kongo Chorwacja Była Jugosłowiańska Macedonii Indonezja Izrael Jamajka Japonia Malezja Zachodnia (część kraju na Półwyspie Malajskim) Nowa Zelandia Rosja Singapur Republika Południowej Afryki Sri Lanka Tajwan Tajlandia Turcja Stany Zjednoczone Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Republika Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae Tylko Cyprinidae

(1) W przypadku pustej rubryki – brak ograniczeń. Jeżeli dane państwo lub terytorium posiada zezwolenie na wywóz tylko niektórych gatunków i/lub ikry albo gamet, gatunki te należy wyszczególnić i/lub wpisać w niniejszej kolumnie uwagę, np. »tylko ikra«. (2) Kod tymczasowy, który nie wpływa na ostateczne oznaczenie państwa, jakie zostanie nadane po zakończeniu negocjacji toczących się obecnie w ONZ.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 71 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 79 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4199) (1)

 • Dz. U. L279 - 75 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. ustanawiająca wymogi mające na celu zapobieganie wysoce zjadliwej ptasiej grypie wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków podatnych trzymanych w ogrodach zoologicznych w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4197) (1)

 • Dz. U. L279 - 73 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zezwalająca Państwom Członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne boskalid, indoksakarb, spinosad i wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4002) (1)

 • Dz. U. L279 - 70 z 200522.10.2005

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 14 października 2005 r. w sprawie mianowania rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L279 - 63 z 200522.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/72/WE z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chloropiryfosu, chloropiryfosu metylowego, mankozebu, manebu i metiramu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L279 - 47 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi (1)

 • Dz. U. L279 - 32 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1738/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1916/2000 w odniesieniu do definicji i przekazania informacji o strukturze zarobków (1)

 • Dz. U. L279 - 11 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1737/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/1999 w odniesieniu do definicji i przekazywania informacji w sprawie kosztów pracy (1)

 • Dz. U. L279 - 5 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1736/2005 z dnia 21 października 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L279 - 3 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 1 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1734/2005 z dnia 17 października 2005 r. uchylające rozporządzenie Rad nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG, rozporządzenie Rad nr 7/66/Euratom, 122/66/EWG oraz rozporządzenie Rad nr 174/65/EWG, 14/65/Euratom

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.