Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 79 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4199) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 79 - Strona 2

Strona 2 z 2

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 105.

L 279/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2005

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2005/734/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) Dodaje się art. 2a o następującym brzmieniu: „Artykuł 2a Dodatkowe środki ograniczające zagrożenie 1. Państwa Członkowskie zapewniają, że na obszarach ich terytorium, które zostały określone jako obszary szczególnego ryzyka wystąpienia ptasiej grypy, zgodnie z art. 1 ust. 1, spełnione są następujące warunki: a) trzymanie drobiu na wolnym powietrzu jest bezzwłocznie zabronione; jednakże, właściwy organ może zezwolić na trzymanie drobiu na wolnym powietrzu, z zastrzeżeniem dostarczania ptakom pokarmu i wody w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia przylatywanie dzikich ptaków oraz zapobiega ich kontaktom z pokarmem i wodą przeznaczonymi dla drobiu; b) zewnętrzne zbiorniki wody niezbędne ze względu na wymogi w zakresie zdrowia zwierząt w przypadku niektórych gatunków drobiu są dostatecznie chronione przed dostępem dzikiego ptactwa wodnego; c) drób nie otrzymuje wody pochodzącej ze zbiorników wody powierzchniowej, do których ma dostęp dzikie ptactwo, chyba że woda ta została poddana zabiegom zapewniającym inaktywację potencjalnego wirusa;

d) wykorzystywanie ptaków rzędu Anseriformes oraz Charadriiformes jako wabiki podczas polowania jest zabronione; jednakże, ptaki te mogą być wykorzystane pod ścisłym nadzorem właściwego organu jako wabiki dla dzikiego ptactwa przeznaczonego do pobierania próbek w ramach programu nadzoru ustawionego w decyzji 2005/732/WE. 2. Państwa Członkowskie zapewniają, że gromadzenie drobiu i innych ptaków na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych jest zabronione. Jednakże, właściwy organ może zezwolić na gromadzenie drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli w powyższych przypadkach, z zastrzeżeniem zadowalającego wyniku oceny ryzyka.”. 2) Datę „31 stycznia 2006 r.” w art. 4 zastępuje się datą „1 grudnia 2005 r.”. Artykuł 2 Państwa Członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Informują o tym niezwłocznie Komisję. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 79 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 75 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. ustanawiająca wymogi mające na celu zapobieganie wysoce zjadliwej ptasiej grypie wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków podatnych trzymanych w ogrodach zoologicznych w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4197) (1)

 • Dz. U. L279 - 73 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zezwalająca Państwom Członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne boskalid, indoksakarb, spinosad i wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4002) (1)

 • Dz. U. L279 - 71 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których dozwolony jest przywóz niektórych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (WE) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3964) (1)

 • Dz. U. L279 - 70 z 200522.10.2005

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 14 października 2005 r. w sprawie mianowania rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L279 - 63 z 200522.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/72/WE z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chloropiryfosu, chloropiryfosu metylowego, mankozebu, manebu i metiramu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L279 - 47 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi (1)

 • Dz. U. L279 - 32 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1738/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1916/2000 w odniesieniu do definicji i przekazania informacji o strukturze zarobków (1)

 • Dz. U. L279 - 11 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1737/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/1999 w odniesieniu do definicji i przekazywania informacji w sprawie kosztów pracy (1)

 • Dz. U. L279 - 5 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1736/2005 z dnia 21 października 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L279 - 3 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 1 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1734/2005 z dnia 17 października 2005 r. uchylające rozporządzenie Rad nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG, rozporządzenie Rad nr 7/66/Euratom, 122/66/EWG oraz rozporządzenie Rad nr 174/65/EWG, 14/65/Euratom

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.