Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 28 POZ 31

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 171/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające i zawieszające stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2193/2003 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2005-02-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 28 POZ 31

Strona 1 z 4
1.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/31

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 171/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające i zawieszające stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2193/2003 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2193/2003, z wyjątkiem art. 2 ust. 1, ponownie stosuje się począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku lub 60 dni po potwierdzeniu przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO niezgodności niektórych aspektów wydanego przez Stany Zjednoczone Ameryki „American Jobs Creation Act” z 2004 r. ze zobowiązaniami Stanów Zjednoczonych wynikającymi z członkostwa w WTO, jeżeli nastąpi to po dniu 1 stycznia 2006 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji, 2. Przed upływem powyższego terminu Komisja opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej obwieszczenie, że takie potwierdzenie zostało dokonane.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 7 maja 2003 r. Organ Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu („WTO”) upoważnił Wspólnotę do nałożenia środków zapobiegawczych do poziomu 4,043 milionów USD, w postaci dodatkowych ceł w wysokości 100 % wartości na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. W związku z tym, dnia 8 grudnia 2003 r. Wspólnota przyjęła rozporządzenie Rady (WE) nr 2193/2003 (1) ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Artykuł 3 1. W art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2193/2003 otrzymuje brzmienie:

„1. Na produkty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nakłada się cło ad valorem w wysokości 14 %, będące cłem dodatkowym do cła stosowanego na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.”.

(2)

Uznano, że w następstwie przyjęcia „American Jobs Creation Act” z 2004 r., stosowanie dodatkowych ceł powinno zostać zawieszone oraz ponownie wprowadzone dopiero od dnia 1 stycznia 2006 roku lub po upływie 60 dni od potwierdzenia przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO niezgodności niektórych aspektów wyżej wspomnianego aktu prawnego z przepisami WTO, jeżeli nastąpi to po dniu 1 stycznia 2006 r.

2. Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2193/2003 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Z wyjątkiem art. 3 stosuje się je od dnia 1 stycznia 2005 r. Artykuł 1 Zawiesza się niniejszym stosowanie rozporządzenia Rady (WE) nr 2193/2003.

(1) Dz.U. L 328 z 17.12.2003, str. 3.

Art. 3 jest stosowany od dnia ponownego stosowania rozporządzenia (WE) nr 2193/2003 zgodnie z art. 2 ust. 1.

L 28/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2005

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2005 r. W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący

1.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/33

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Produkty, w odniesieniu do których stosuje się dodatkowe należności celne oznaczone są ośmiocyfrowymi kodami CN. Dwucyfrowe kody odnoszące się do działów CN podane są wyłącznie w celu informacyjnym. Opis tych kodów można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1).

Dział Nomenklatury Scalonej

Wyszczególnienie działu

1 0101 90 19 0106 11 00 2 0203 22 11 0203 29 55 0203 29 59 4 0404 10 02 0402 21 19 0403 10 91 0403 90 91 5 0501 00 00 0502 10 00 0502 90 00 7 0702 00 00 0703 10 19 0706 10 00 0706 90 90 0708 10 00 0708 20 00 0709 20 00 8 0801 11 00 0801 19 00 0801 21 00 0801 32 00 0803 00 19 0803 00 90 0804 20 90 10 1008 10 00 11 1102 30 00 1103 20 40 1106 20 90 1106 30 10 1107 10 99 1108 19 90 1008 20 00 1008 30 00 0805 90 00 0807 19 00 0804 30 00 0804 40 00 0807 20 00 0809 10 00 0809 20 05 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0810 40 30 0811 10 11 0811 10 90 0811 20 31 0811 90 50 0811 90 70 0811 90 80 0812 10 00 0813 10 00 0813 40 95 0813 50 99 0709 40 00 0709 59 10 0709 59 90 0709 60 10 0709 60 99 0709 90 90 0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00 0710 80 51 0710 80 59 0710 80 85 0710 80 95 0710 90 00 0711 40 00 0711 59 00 0711 90 80 0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 90 30 0713 10 90 0713 20 00 0713 31 00 0714 10 99 0504 00 00 0505 10 10 0505 10 90 0505 90 00 0507 90 00 0508 00 00 0509 00 10 0511 91 10 0511 99 10 0406 10 20 0406 20 90 0406 90 21 0406 90 69 0406 90 81 0406 90 86 0406 90 87 0408 11 80 0408 91 80 0409 00 00 0410 00 00 0203 29 90 0204 43 10 0208 30 00 0208 40 90 0208 50 00 0208 90 40 0208 90 95 0210 19 81 0106 12 00 0106 19 90 0106 31 00 0106 32 00 0106 39 90 0106 90 00

(1) Dz.U. L 256 z 7.09.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1989/2004 (Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 28 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 64 z 20051.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2258/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalającego wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005 (Dz.U. L 389 z 30.12.2004)

 • Dz. U. L28 - 59 z 20051.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2005 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Salwadoru (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4613) (1)

 • Dz. U. L28 - 54 z 20051.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Hongkongu (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4612) (1)

 • Dz. U. L28 - 49 z 20051.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Antigui i Barbudy (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4609) (1)

 • Dz. U. L28 - 45 z 20051.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu do Antigui i Barbudy, Hongkongu, Salwadoru i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4608) (1)

 • Dz. U. L28 - 41 z 20051.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 98/695/WE ustanawiającą specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Meksyku w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4564) (1)

 • Dz. U. L28 - 29 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 170/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L28 - 26 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 169/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 24 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 168/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 22 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 18 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 166/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 15 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L28 - 14 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L28 - 13 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L28 - 11 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L28 - 9 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L28 - 7 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 160/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L28 - 5 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L28 - 3 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L28 - 1 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.