Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 28 POZ 54

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Hongkongu (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4612) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 28 POZ 54

L 28/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 stycznia 2005 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Hongkongu (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4612)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/73/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1,

(7)

Niezbędne jest sporządzenie wykazu zakładów, które otrzymały zezwolenie, statków przetwórni lub chłodni składowych oraz wykazu statków zamrażalni wyposażonych zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 92/48/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającej minimalne zasady higieny mające zastosowanie do produktów rybołówstwa otrzymanych na pokładzie niektórych statków zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) pkt i) dyrektywy 91/493/EWG (2). Wykazy te należy sporządzić na podstawie komunikatu przekazanego Komisji przez FEHD.

a także mając na uwadze, co następuje:

Właściwe jest, aby obecną decyzję stosować 45 dni po jej publikacji w przewidzianym koniecznym okresie przejściowym.

(1)

W imieniu Komisji przeprowadzono w Hongkongu inspekcję mającą na celu sprawdzenie warunków produkcji, przechowywania i wysyłki produktów rybołówstwa do Wspólnoty.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Wymogi ustawodawstwa Hongkongu w zakresie kontroli zdrowia i monitorowania produktów rybołówstwa można uznać za równoważne z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 91/493/EWG.

Artykuł 1 „Food and Environmental Hygiene Department (FEHD)” jest właściwym organem w Hongkongu dla sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa z wymogami dyrektywy 91/493/EWG.

(3)

W szczególności „Food and Environmental Hygiene Department (FEHD)” jest w stanie skutecznie sprawdzać przestrzeganie obowiązującego ustawodawstwa.

Artykuł 2 Produkty rybołówstwa przywożone do Wspólnoty z Hongkongu spełniają wymogi określone w art. 3, 4 oraz 5.

(4)

FEHD udzielił oficjalnego zapewnienia co do zgodności z normami kontroli zdrowotnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa określonymi w rozdziale V Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG oraz w odniesieniu do spełnienia wymogów higieny równoważnych wymogom ustanowionym przez tę dyrektywę.

Artykuł 3 1. Każda przesyłka zaopatrzona jest w numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony datą i sporządzony na jednym arkuszu papieru zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku I.

(5)

Należy określić szczegółowe zasady dotyczące produktów rybołówstwa przywożonych z Hongkongu do Wspólnoty, zgodnie z dyrektywą 91/493/EWG.

(1) Dz. U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

2. Świadectwo sporządzane jest w co najmniej jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadzane są kontrole.

(2) Dz.U. L 187 z 7.7.1992, str. 41.

1.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/55

3. Świadectwo zawiera nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela FEHD oraz jego urzędową pieczęć odciśniętą w kolorze różniącym się od pozostałych adnotacji. Artykuł 4 Produkty pochodzą z zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych, lub z zarejestrowanych statków zamrażalni wymienionych w załączniku II. Artykuł 5 Z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem i przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej, na wszystkich opakowaniach znajduje się nieusuwalne oznaczenie nazwy „HONGKONG” oraz numer zatwierdzenia/rejestracji przedsiębiorstwa, statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni, z których pochodzą produkty.

Artykuł 6 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 17 marca 2005 r. Artykuł 7 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 28/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2005

ZAŁĄCZNIK I ŚWIADECTWO ZDROWIA dla produktów rybołówstwa i pochodzących z Hongkongu, przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej, z wyłączeniem małży, szkarłupni, osłonic oraz ślimaków morskich pod każdą postacią

1.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/57

L 28/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2005

ZAŁĄCZNIK II WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ STATKÓW

Data wygaśnięcia zatwierdzenia

Nr zatwierdzenia

Nazwa

Miasto Region

Kategoria

08

Opis kategorii: PP

Lee Kum Kee (Hong Kong) Foods Limited CONDEMAR S.A.

Tai Po, N.T

PP

Przedsiębiorstwo/Zakład przetwórczy.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 28 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 64 z 20051.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2258/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalającego wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005 (Dz.U. L 389 z 30.12.2004)

 • Dz. U. L28 - 59 z 20051.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2005 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Salwadoru (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4613) (1)

 • Dz. U. L28 - 49 z 20051.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Antigui i Barbudy (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4609) (1)

 • Dz. U. L28 - 45 z 20051.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu do Antigui i Barbudy, Hongkongu, Salwadoru i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4608) (1)

 • Dz. U. L28 - 41 z 20051.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 98/695/WE ustanawiającą specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Meksyku w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4564) (1)

 • Dz. U. L28 - 31 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 171/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające i zawieszające stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2193/2003 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L28 - 29 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 170/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L28 - 26 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 169/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 24 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 168/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 22 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 18 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 166/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 15 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L28 - 14 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L28 - 13 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L28 - 11 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L28 - 9 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L28 - 7 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 160/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L28 - 5 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L28 - 3 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L28 - 1 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.