Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 28 POZ 59

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2005 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Salwadoru (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4613) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 28 POZ 59

1.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/59

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 stycznia 2005 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Salwadoru (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4613)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/74/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1,

(7)

Konieczne jest również sporządzenie wykazu przedsiębiorstw, które otrzymały zezwolenie, statków przetwórni lub chłodni składowych oraz wykazu statków zamrażalni wyposażonych zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 92/48/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającą minimalne zasady higieny mające zastosowanie do produktów rybołówstwa otrzymanych na pokładzie niektórych statków zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) i) dyrektywy 91/493/EWG (2). Wykaz ten należy sporządzić na podstawie komunikatu przekazanego Komisji przez DGSVA.

a także mając na uwadze, co następuje:

Właściwe jest, aby niniejszą decyzję stosować 45 dni po jej publikacji w przewidzianym koniecznym okresie przejściowym.

(1)

W Salwadorze została przeprowadzona inspekcja w imieniu Komisji w celu sprawdzenia warunków, w jakich produkty rybołówstwa są produkowane, przechowywane i wysyłane do Wspólnoty.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Wymogi ustawodawstwa Salwadoru w zakresie kontroli zdrowotnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa można uznać za równoważne z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 91/493/EWG.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 „Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio de Agricultura y Gananderia (DGSVA)” jest właściwym organem w Salwadorze do sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa z wymogami dyrektywy 91/493/EWG.

(3)

W szczególności „Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio de Agricultura y Gananderia (DGSVA)” jest w stanie skutecznie sprawdzać przestrzeganie obowiązującego ustawodawstwa.

Artykuł 2

(4)

DGSVA udzieliła oficjalnego zapewnienia w kwestii zgodności z normami kontroli zdrowotnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa określonymi w rozdziale V Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG oraz w odniesieniu do spełnienia wymogów higieny równoważnych wymogom ustanowionym przez tę dyrektywę.

Produkty rybołówstwa przywożone do Wspólnoty z Salwadoru spełniają wymogi określone w art. 3, 4 oraz 5.

Artykuł 3 1. Każdej przesyłce towarzyszy numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony datą i składający się z jednego arkusza zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku I.

(5)

Właściwe jest ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych do Wspólnoty z Salwadoru zgodnie z dyrektywą 91/493/EWG.

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

2. Świadectwo sporządza się w co najmniej jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadzane są kontrole.

(2) Dz.U. L 187 z 7.7.1992, str. 41.

L 28/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2005

3. Świadectwo zawiera nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela DGSVA oraz jego urzędową pieczęć odciśniętą w kolorze różniącym się od pozostałych adnotacji. Artykuł 4 Produkty pochodzą z zatwierdzonych przedsiębiorstw, statków przetwórni lub chłodni składowych, lub z zarejestrowanych statków zamrażalni wymienionych w załączniku II. Artykuł 5 Z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem i przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej, wszystkie opakowania opatrzone są napisem „EL SALVADOR” oraz numerem zatwierdzenia/rejestracji przedsiębiorstwa, statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni pochodzenia, naniesionym w sposób nieusuwalny.

Artykuł 6 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 17 marca 2005 r. Artykuł 7 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

1.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/61

ZAŁĄCZNIK 1 ŚWIADECTWO ZDROWIA dla produktów rybołówstwa i pochodzących z Salwadoru, przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej, z wyłączeniem małży, szkarłupni, osłonic oraz ślimaków morskich pod każdą postacią

L 28/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2005

1.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/63

ZAŁĄCZNIK II WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ STATKÓW

Data wygaśnięcia dopuszczenia

Nr zatwierdzenia

Nazwa

Miasto Region

Kategoria

47 49 1A

Productos Pesqueros Veralmar Productos Pesqueros Calvo Conservas El Salvador Cámara No 1 de almacenamiento – Calvo Conservas El Salvador Cámara No 2 de almacenamiento – Calvo Conservas El Salvador Montelucia (Calvo Pesca El Salvador, S.A. de CV) Monterocio (Calvo Pesca El Salvador, S.A. de CV)

Departamento de La Union Departamento de La Union Departamento de La Union

PP PP PP

1B

Departamento de La Union

PP

1 2

Opis kategorii:

ZV ZV

PP Przedsiębiorstwo przetwórcze ZV Statek zamrażalnia

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 28 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 64 z 20051.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2258/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalającego wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005 (Dz.U. L 389 z 30.12.2004)

 • Dz. U. L28 - 54 z 20051.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Hongkongu (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4612) (1)

 • Dz. U. L28 - 49 z 20051.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Antigui i Barbudy (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4609) (1)

 • Dz. U. L28 - 45 z 20051.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu do Antigui i Barbudy, Hongkongu, Salwadoru i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4608) (1)

 • Dz. U. L28 - 41 z 20051.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 98/695/WE ustanawiającą specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Meksyku w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4564) (1)

 • Dz. U. L28 - 31 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 171/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające i zawieszające stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2193/2003 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L28 - 29 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 170/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L28 - 26 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 169/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 24 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 168/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 22 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 18 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 166/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 15 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L28 - 14 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L28 - 13 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L28 - 11 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L28 - 9 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L28 - 7 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 160/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L28 - 5 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L28 - 3 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L28 - 1 z 20051.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.