Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 280 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4054) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 280 POZ 18

L 280/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4054)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/747/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

tywny wpływ na środowisko, zdrowie i/lub bezpieczeństwo konsumenta spowodowany przez zastąpienie nie przeważy korzyści z ich zastąpienia w odniesieniu do środowiska, zdrowia i/lub bezpieczeństwa konsumenta.

(5)

Należy zatem 2002/95/WE.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(6)

Na mocy dyrektywy 2002/95/WE Komisja jest zobowiązana do oceny niektórych niedozwolonych substancji niebezpiecznych zgodnie z art. 4 ust. 1 tej dyrektywy. Ponieważ stosowanie niebezpiecznych substancji w określonych materiałach i substancjach jest w dalszym ciągu nieuniknione, niektóre materiały i substancje zawierające ołów i kadm powinny być zwolnione (lub nadal podlegać zwolnieniu) z zakazu stosowania niebezpiecznych substancji. Niektóre zwolnienia z zakazu stosowania niektórych określonych materiałów lub substancji powinny być ograniczone w zasięgu, aby stopniowo wycofać niebezpieczne substancje w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, biorąc pod uwagę, iż z czasem będzie można uniknąć wykorzystania tych substancji w takich zastosowaniach. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2002/95/WE każde zwolnienie określone w Załączniku podlega przeglądowi przynajmniej co cztery lata lub cztery lata po umieszczeniu pozycji w wykazie w celu rozważenia usunięcia materiałów lub komponentów sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, jeśli ich zniesienie lub zastąpienie poprzez zmiany projektowe lub materiały i komponenty, które nie wymagają żadnych materiałów lub substancji określonych w art. 4 ust. 1, jest technicznie lub naukowo możliwe, pod warunkiem że nega-

(2)

Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2002/95/WE Komisja zasięgnęła opinii producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podmiotów zajmujących się recyklingiem, podmiotów zajmujących się przetwarzaniem, organizacji środowiskowych oraz stowarzyszeń pracowniczych i konsumenckich i przekazała uwagi komitetowi utworzonemu na mocy art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (2), zwanemu dalej „Komitetem”. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu,

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Artykuł 1 W Załączniku do dyrektywy 2002/95/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 2005 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 19. Dyrektywa zmieniona decyzją Komisji 2005/717/WE (Dz.U. L 271 z 15.10.2005, str. 48).

(2) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

25.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/19

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do dyrektywy 2002/95/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) punkt 7 otrzymuje brzmienie: „7. — Ołów w rodzajach stopów lutowniczych charakteryzujących się wysokimi temperaturami topnienia (tj. stopów na bazie ołowiu zawierających 85 % lub więcej procent masowych ołowiu), — ołów w stopach lutowniczych serwerów, pamięci i systemów układu pamięci, infrastruktury sieci urządzeń przełączających, sygnalizujących, transmitujących, a także sieci zarządzania telekomunikacją, — ołów w elektronicznych częściach ceramicznych (np. urządzenia piezoelektryczne).”; 2) punkt 8 otrzymuje brzmienie: „8. Kadm i jego związki w stykach elektrycznych oraz kadmowanie z wyjątkiem zastosowań zakazanych na mocy dyrektywy 91/338/EWG (*) zmieniającej dyrektywę 76/769/EWG (**) odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych.

___________

(*) Dz.U. L 186 z 12.7.1991, str. 59. (**) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201.”;

3) dodaje się następujące punkty: „11. Ołów stosowany w złączach stykowych. 12. Ołów jako materiał powlekający w pierścieniach typu »c« modułów termoprzewodzących. 13. Ołów i kadm w szkle optycznym i filtrach szklanych. 14. Ołów w stopach lutowniczych składający się z więcej niż z dwóch elementów w połączeniach pomiędzy stykami i zespołami mikroprocesorów o zawartości ołowiu w masie nie mniejszej niż 80 % i nie większej niż 85 %. 15. Ołów w stopach lutowniczych potrzebny do zakończenia trwałego połączenia elektronicznego pomiędzy urządzeniem półprzewodnikowym a nośnikiem w ramach obwodów scalonych typu Flip-Chip.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 280 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 23 z 200525.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4229) (1)

 • Dz. U. L280 - 20 z 200525.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE w odniesieniu do stref usuniętych z wykazu zatwierdzonych stref odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4081) (1)

 • Dz. U. L280 - 16 z 200525.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4026) (1)

 • Dz. U. L280 - 14 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/2005 z dnia 24 października 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L280 - 12 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1748/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L280 - 9 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1747/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi produktami w sektorze wina

 • Dz. U. L280 - 8 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1746/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2342/92 w odniesieniu do świadectwa rodowodowego, które należy przedstawić w ramach przyznawania refundacji wywozowych za samice czystorasowego bydła hodowlanego

 • Dz. U. L280 - 7 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie przyjęcia tymczasowych przepisów dotyczących wydawania pozwoleń przywozowych, o których wydanie złożono wniosek na mocy rozporządzenia (WE) nr 565/2002 ustanawiającego metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadzającego system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L280 - 6 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1744/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1168/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L280 - 5 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1743/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1165/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L280 - 4 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L280 - 3 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1165/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L280 - 1 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1740/2005 z dnia 24 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.