Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 280 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE w odniesieniu do stref usuniętych z wykazu zatwierdzonych stref odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4081) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 280 POZ 20

L 280/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE w odniesieniu do stref usuniętych z wykazu zatwierdzonych stref odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4081)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/748/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w celu bardziej precyzyjnego opisu położenia geograficznego jednego z obszarów dotkniętych wspomnianą chorobą. W związku z powyższym, opis „Logmore, Belmullet” powinno zastąpić się opisem „Loughmore, Zatoka Blacksod”.

(4)

Należy zatem 2002/300/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Decyzja Komisji 2002/300/WE z dnia 18 kwietnia 2002 r. ustanawiająca wykaz stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens (2) wyznacza obszary we Wspólnocie uznane za wolne od chorób małża Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens. Irlandia i Zjednoczone Królestwo poinformowały Komisję pismami z czerwca 2005 r., że rozpoznano przypadek Bonamia ostreae w Lough Foyle, wspólnej strefie wód przybrzeżnych znajdującej się na granicy pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną. Uprzednio strefa ta uznana została za wolną od Bonami ostreae, ale już nie może za taką uchodzić. Ponadto Irlandia złożyła wniosek o wprowadzenie poprawki do wykazu stref w Irlandii zatwierdzonych decyzją 2002/300/WE odnośnie do Bonamia ostreae

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2002/300/WE zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 października 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 103 z 19.4.2002, str. 24. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/104/WE (Dz.U. L 33 z 5.2.2005, str. 71).

25.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/21

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK STREFY ZATWIERDZONE DLA JEDNEJ LUB WIĘCEJ CHORÓB MAŁŻA BONAMIA OSTREAE I MARTEILIA REFRINGENS 1.A. Strefy w Irlandii zatwierdzone odnośnie do B. Ostreae — Cała linia brzegowa Irlandii, z wyłączeniem następujących siedmiu obszarów: — Port Cork, — Zatoka Galway, — Port Ballinakill, — Zatoka Clew, — Achill Sound, — Loughmore, Zatoka Blacksod, — Lough Foyle.

1.B. Strefy w Irlandii zatwierdzone odnośnie do M. Refringens — Cała linia brzegowa Irlandii.

2.A. Strefy w Zjednoczonym Królestwie, na Wyspach Normandzkich i na Wyspie Man zatwierdzone odnośnie do B. Ostreae — Cała linia brzegowa Wielkiej Brytanii, z wyłączeniem trzech następujących obszarów: — południowe wybrzeże Kornwalii od Lizard do Start Point, — obszar wokół ujścia rzeki Solent od Portland Bill do Selsey Bill, — obszar wzdłuż wybrzeża w Essex od Shoeburyness do Landguard Point. — Cała linia brzegowa Irlandii Pólknocnej, z wyłączeniem następującego obszaru: — Lough Foyle. — Cała linia brzegowa Guernsey i Herm. — Strefa na wyspie Jersey: strefa obejmuje pasmo pływów strefy przybrzeżnej pomiędzy średnim poziomem przypływów na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego poziomu odpływów na wyspie Jersey. Strefa znajduje się w Zatoce Normano-Breton, po południowej stronie Kanału la Manche. — Cała linia brzegowa Wyspy Man.

L 280/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2005

2.B. Strefy w Zjednoczonym Królestwie, na Wyspach Normandzkich i na Wyspie Man zatwierdzone odnośnie do M. Refringens — Cała linia brzegowa Wielkiej Brytanii. — Cała linia brzegowa Irlandii Północnej. — Cała linia brzegowa Guernsey i Herm. — Strefa na wyspie Jersey: strefa obejmuje pasmo pływów strefy przybrzeżnej pomiędzy średnim poziomem przypływów na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego poziomu odpływów na wyspie Jersey. Strefa znajduje się w Zatoce Normano-Breton, po południowej stronie Kanału la Manche. — Cała linia brzegowa Wyspy Man.

3.

Strefy w Danii zatwierdzone odnośnie do B. Ostreae i M. Refringens — Limfjorden od Thyborøn na zachodzie do Hals na wschodzie.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 280 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 23 z 200525.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4229) (1)

 • Dz. U. L280 - 18 z 200525.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4054) (1)

 • Dz. U. L280 - 16 z 200525.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4026) (1)

 • Dz. U. L280 - 14 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/2005 z dnia 24 października 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L280 - 12 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1748/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L280 - 9 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1747/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi produktami w sektorze wina

 • Dz. U. L280 - 8 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1746/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2342/92 w odniesieniu do świadectwa rodowodowego, które należy przedstawić w ramach przyznawania refundacji wywozowych za samice czystorasowego bydła hodowlanego

 • Dz. U. L280 - 7 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie przyjęcia tymczasowych przepisów dotyczących wydawania pozwoleń przywozowych, o których wydanie złożono wniosek na mocy rozporządzenia (WE) nr 565/2002 ustanawiającego metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadzającego system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L280 - 6 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1744/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1168/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L280 - 5 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1743/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1165/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L280 - 4 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L280 - 3 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1165/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L280 - 1 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1740/2005 z dnia 24 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.