Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 280 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1747/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi produktami w sektorze wina

Data ogłoszenia:2005-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 280 POZ 9

25.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1747/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi produktami w sektorze wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności art. 59 ust. 3 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Zmiany te powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2005 r., w którym zaczyna obowiązywać rozporządzenie (WE) nr 1810/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 883/2001 wprowadza się następujące zmiany: a) załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; b) załącznik III zastępuje się tekstem znajdującym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. się

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2) zmienia nomenklaturę dla niektórych win stołowych. Załączniki II i III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2001 (3) zawierają wykazy wyrobów winiarskich, których kody powinny zostać dostosowane, aby odpowiadały zmianom, które wprowadza rozporządzenie (WE) nr 1810/2004. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 883/2001.

się

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 października 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 327 z 30.10.2004, str. 1. (3) Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 908/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 56).

L 280/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2005

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK II Kategorie produktów określone w art. 8 ust. 1

Kod

Kategoria

2009 69 11 9100 2009 69 19 9100 2009 69 51 9100 2009 69 71 9100 2204 30 92 9100 2204 30 96 9100 2204 30 94 9100 2204 30 98 9100 2204 21 79 9910 2204 29 62 9910 2204 29 64 9910 2204 29 65 9910 2204 21 79 9100 2204 29 62 9100 2204 29 64 9100 2204 29 65 9100 2204 21 80 9100 2204 29 71 9100 2204 29 72 9100 2204 29 75 9100 2204 21 79 9200 2204 29 62 9200 2204 29 64 9200 2204 29 65 9200 2204 21 80 9200 2204 29 71 9200 2204 29 72 9200 2204 29 75 9200 2204 21 84 9100 2204 29 83 9100 2204 21 85 9100 2204 29 84 9100 2204 21 94 9910 2204 21 98 9910 2204 29 94 9910 2204 29 98 9910 2204 21 94 9100 2204 21 98 9100 2204 29 94 9100 2204 29 98 9100

1

2

3

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

7

8”

25.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/11

Załącznik II „ZAŁĄCZNIK III Grupy produktów określone w art. 8 ust. 2

Kod produktu według nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

Grupa

2009 69 11 9100 2009 69 19 9100 2009 69 51 9100 2009 69 71 9100 2204 30 92 9100 2204 30 96 9100 2204 30 94 9100 2204 30 98 9100 2204 21 79 9100 2204 21 79 9200 2204 21 79 9910 2204 21 84 9100 2204 21 80 9100 2204 21 80 9200 2204 21 85 9100 2204 29 62 9100 2204 29 62 9200 2204 29 62 9910 2204 29 64 9100 2204 29 64 9200 2204 29 64 9910 2204 29 65 9100 2204 29 65 9200 2204 29 65 9910 2204 29 83 9100 2204 29 71 9100 2204 29 71 9200 2204 29 72 9100 2204 29 72 9200 2204 29 75 9100 2204 29 75 9200 2204 29 84 9100 2204 21 94 9910 2204 21 98 9910 2204 29 94 9910 2204 29 98 9910 2204 21 94 9100 2204 21 98 9100 2204 29 94 9100 2204 29 98 9100

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 280 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 23 z 200525.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4229) (1)

 • Dz. U. L280 - 20 z 200525.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE w odniesieniu do stref usuniętych z wykazu zatwierdzonych stref odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4081) (1)

 • Dz. U. L280 - 18 z 200525.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4054) (1)

 • Dz. U. L280 - 16 z 200525.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4026) (1)

 • Dz. U. L280 - 14 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/2005 z dnia 24 października 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L280 - 12 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1748/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L280 - 8 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1746/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2342/92 w odniesieniu do świadectwa rodowodowego, które należy przedstawić w ramach przyznawania refundacji wywozowych za samice czystorasowego bydła hodowlanego

 • Dz. U. L280 - 7 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie przyjęcia tymczasowych przepisów dotyczących wydawania pozwoleń przywozowych, o których wydanie złożono wniosek na mocy rozporządzenia (WE) nr 565/2002 ustanawiającego metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadzającego system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L280 - 6 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1744/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1168/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L280 - 5 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1743/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1165/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L280 - 4 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L280 - 3 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2005 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1165/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L280 - 1 z 200525.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1740/2005 z dnia 24 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.