Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 281 POZ 1

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalającego wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (Dz.U. L 12 z 14.1.2005)

Data ogłoszenia:2005-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 281 POZ 1

25.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/1

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalającego wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12 z dnia 14 stycznia 2005 r.)

Strona 108, załącznik IVa („Nakład połowowy dla statków w kontekście odtwarzania niektórych zasobów”), pkt 6 lit. d), akapit ostatni, zdanie przedostatnie: zamiast: powinno być: „…na inne statki.”, „… na inny statek.”;

Strona 111, załącznik IVa („Nakład połowowy dla statków w kontekście odtwarzania niektórych zasobów”), tabela V („Format danych”), trzecia kolumna („Definicje i uwagi”): a) nazwa strefy: (4) Obszar: zamiast: powinno być: „Wskazać, czy statek poławiał w obszarze określonym w pkt. 2a), czy 2b) niniejszego załącznika.”, „Wskazać, czy statek poławiał w obszarze, o którym mowa w pkt 2 niniejszego załącznika.”;

b) nazwa strefy: (5) Czas trwania okresu zarządzania: zamiast: „Liczba od 1–12 oznaczająca długość każdego okresu zarządzania przyznanego danemu statkowi. Oddzielić okresy zarządzania, w których zgłoszono te same grupy narzędzi lub kombinacje grup narzędzi, zgodnie z pkt. 7 niniejszego załącznika; dane można zsumować.”, „Liczba od 1–11 oznaczająca długość każdego okresu zarządzania przyznanego danemu statkowi. Oddzielić okresy zarządzania, w których zgłoszono te same grupy narzędzi lub kombinacje grup narzędzi, zgodnie z pkt 7 niniejszego załącznika; dane można zsumować.”;

powinno być:

c)

nazwa strefy: (6) Zgłoszone rodzaj/-e narzędzi zamiast: „Wskazanie zgodnie z pkt. 4 (odsetek) do 4 (g) rodzajów narzędzi zgłoszonych zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.”, „Wskazanie zgodnie z pkt 4a) do 4f) rodzajów narzędzi zgłoszonych zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.”;

powinno być:

Strona 116, załącznik IV b („Nakład połowowy dla statków w kontekście odtwarzania niektórych zasobów morszczuka nowozelandzkiego i krabów”), pkt 21: zamiast: „21. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 34c ust. 1 Rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, szczególe programy monitorowania w odniesieniu do jakichkolwiek zasobów określonych w art. 12 mogą trwać dłużej niż dwa lata od dnia ich wejścia w życie.”, „21. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 34c ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, szczególne programy monitorowania w odniesieniu do morszczuka nowozelandzkiego i homara norweskiego, o których mowa w tym załączniku, mogą trwać dłużej niż dwa lata od dnia jego wejścia w życie.”;

powinno być:

Strona 119, załącznik IVc („Nakład połowowy dla statków w kontekście odtwarzania zasobów soli w kanale zachodnim”), pkt 6 lit. c), akapit drugi: zamiast: „Państwa Członkowskie pragnące skorzystać z takich przydziałów przedkładają Komisji wniosek wraz ze sprawozdaniami zawierającymi dane szczegółowe dotyczące trwałego zaprzestania czynności połowowych.”, „Państwa Członkowskie pragnące skorzystać z takich przydziałów przedkładają Komisji wniosek wraz ze sprawozdaniami zawierającymi dane szczegółowe o trwałym zaprzestaniu czynności połowowych.”;

powinno być:

L 281/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2005

Strona 119, załącznik IV c („Nakład połowowy dla statków w kontekście odtwarzania zasobów soli w kanale zachodnim”), pkt 8 lit. a): zamiast: „8. a) W każdym okresie zarządzania, statek, który wykorzystał przysługującą mu liczbę dni przebywania w granicach obszaru oraz poza portem, pozostaje w porcie lub poza obszarem określonym w pkt. 2 przez pozostałą część okresu zarządzania, chyba że wykorzystuje on wyłącznie narzędzia nieregulowane zgodnie z pkt. 7.”, „8. a) W każdym okresie zarządzania statek, który wykorzystał przysługującą mu liczbę dni przebywania w granicach obszaru oraz poza portem, pozostaje w porcie lub poza obszarem określonym w pkt 2 przez pozostałą część okresu zarządzania, chyba że wykorzystuje on inne grupy narzędzi połowowych (narzędzia nieuregulowane) niż te opisane w pkt 4.”;

powinno być:

Strona 120, załącznik IV c („Nakład połowowy dla statków w kontekście odtwarzania zasobów soli w kanale zachodnim”), pkt 21: zamiast: „21. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 34c ust. 1 Rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, szczególe programy monitorowania w odniesieniu do jakichkolwiek zasobów określonych w art. 12 mogą trwać dłużej niż dwa lata od dnia ich wejścia w życie.”, „21. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 34c ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, szczególne programy monitorowania w odniesieniu do soli, o których mowa w tym załączniku, mogą trwać dłużej niż dwa lata od dnia ich wejścia w życie.”.

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 281 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.